Fanjakan'i Madagasikara

Avy amin'i Wikipedia
Hanketo: Fikarohana, karohy

Araka ny Teny Fikasan'Andriamanitra dia hajoron'Andriamanitra eto amin' ny tany sy ny firenena ny Fanjakan'i Madagasikara, fanjakam-pisorona. Tapitra tamin' ny 17 marsa 2009 teo ny rafitra repoblikana. Miova ny tantara. Mivadika ny pejy. Izany Fanjakan' i Madagasikara izany dia miainga amin'ny Lalàm-Panorenana vaovao miori-paka sy manaja an' i Zanahary, ny Tantara, ny Soatoavina ary ny Kolotsaina eto Madagasikara, mba hisian’ ny tena fampandrosoana marina, azo antoka, mirindra, mifandanja, isam-paritra, mafy, ary maharitra. tsy misy vondron'olona na firenena vahiny afaka hahasàkana ny fijoroan' izany Fanjakan' i Madagasikara, izay ho hajoron'Andriamanitra, hoy Ny Andriana Rev. Dr. Ndriana Rabarioelina, Mpitarika ny Fihaonambe ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara (1).

Ny anaran’ izany fanjakana vaovao izany dia Fanjakan'i Madagasikara. Tany Masina Madagasikara, ary Firenena Masina ny tompontany ao aminy. Ary ireto avy ireo Soatoavina Fito iorenan’ izany Fiaraha-monina vaovao eto Madagasikara dia: 1) ny Fanajàna an’I Zanahary Mpanao ny Lanitra sy ny Tany, sy ny mpiara-monina, ary ny tontolo iainana, 2) Ny Hasina, 3) Ny Fihavànana, 4) ny Fahamarinana, 5) Ny Firaisankina, 6) ny Fiarovana ny Tanindrazana, 7) Ny Fiarovana ny Fiandrianam-Pirenena.

Ho hita ao anatin’ izany lalàm-panorenana sy fanjakana vaovao izany ny fandraisana anjara ny ankolafin-kery rehetra eto amin’ ny firenena, toy ny teratany any ambanivohitra, ny mpiasam-panjakana na tsy miankina, ny mpandraharaha, ny avara-pianarana, ny any am-pitandranomasina, ny raiamandreny ara-panahy, ary indrindra ny Ampanjaka rehetra manerana ny faritra eto Madagasikara.


Ny Tanjon'ny Fankajan'i Madagasikara[hanova | hanova ny fango]

Araka ny Teny Fikasan’ Andriamanitra, ny tanjon’ ny Fanjakan’ i Madagasikara, Fanjakam-pisorona, dia ny Fanombezam-boninahitra an’ i Zanahary, ny Fijoroana ho vavolombelon’Andriamanitra manerana ny tany, ny Famonjena sy ny Fiadànan’ ny tompontany tsirairay sy ny firenena manontolo, ary ny Fiarovana ny tanindrazana sy ny Fiandrianam-pirenena.

Ary manana adidy masina sy andraikitra goavana eo amin’ ny fanarenana ny firenena ny tompontany rehetra eto amin’ ny fiaraha-monina, ao anaty rafitra samihafa kanefa mifameno, toy ny ankizy, ny tanora, ny tantsaha, ny mpiasam-panjakana na tsy miankina, ny mpandraharaha, ny avara-pianarana, ny mpiray tanindrazana any ampitan-dranomasina, ny foloalindahy, ny olobem-pirenena, ny raiamandreny ara-panahy, ary indrindra ny ampanjaka sy ny zanakandriana isam-paritra manerana ny Nosy.

Zanahary no fototry ny Fanjakana[hanova | hanova ny fango]

Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, no fototry ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona. Andriamanitra Andriananahary dia Fanahy, Tokana, Mandrakizay, Tsy manam-pahataperana, Mahaleotena, Mahavita tena, Fitiavana, Fahazavana, Fiainana, Fahatsarana, Masina, Marina, Tsy miangatra, Mpamindra fo, Tsi-Toha sy Mahery indrindra, Mahita ny zavatra rehetra, Mahafantatra ny zavatra rehetra, Mahefa ny zavatra rehetra, Masimandidy, Ilay Tokana Loharanon’aina sy Loharanom-Pitahiana, ary Tonga lafatra.

Ary araka ny teny Fikasan’Andriamanitra, Iahosoa Masina (Jesoa Mesia), Zanakandriamanitra, Tena Andriamanitra ary Tena Olombelona, Ilay Teny tonga nofo, Ilay Mpaminany lehibe indrindra, Ilay Mpisorona be Mandrakizay, Ilay Mpanjaka Masina indrindra, Ilay Tokana Mpamonjy izao Tontolo izao, izay mivavaka mandrakariva ho antsika eo ankavanan’ ny Ray Tsitoha any an-danitra, Ilay Mpanjakan’ ny mpanjaka sy Tompon’ ny tompo no Mpiaro an’ i Madagasikara, hatramin’ ny namoronan’Andriamanitra ny tany.

Araka ny Teny Fikasan'Andriamanitra, voalazan' ny maminany efa hatry ny ela, dia hoy Jesoa Tompo: Ahy Madagasikara ! Eo ampelatanako io ! Mpiady mahery Aho ! Izaho no Foloalindahy sy miady mandresy! Ary tsy misy firenena vahiny intsony haharombaka an’ i Madagasikara. Ary Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, no Tompon’ ny Fahefana sy ny Fanjakana, ary Izy no mampindrana izany amin’ ny tompontany mba hanaovany ny Sitrapon’Andriamanitra.

Ny Fototra Fito iorean'ny Soatoavina sy ny Kolontsaim-pirenena[hanova | hanova ny fango]

Ny fototra fito iorenan’ ny soatoavina sy ny kolotsaina ary ny satam-pirenena nandritra ny arivo taona maro nifanesy, eto amin’ ny tany sy ny firenena, dia ireto avy:

1) Ny FANAJANA : Ny fanajàna an’ i Zanahary no voaloham-pahendrena. Manaraka izany, ny fanajàna ny Mpanjaka izay Filoham-panjakana, ny Ampanjaka, ny zokiolona, ny raiamandreny, ny olon-dehibe, ny tanora, ny ankizy, ny mpiara-belona, ny fanànan’ ny tompontany, ny vakoka isan-karazany, ny harem-pirenena ary ny tontolo iainana.

2) Ny HASINA : Izay hery tsy hita maso avy amin’ i Zanahary, ary omeny ny olom-pirenena tsirairay avy, ary mbola avo sy sarobidy noho ny zon’olombelona, ka tokony hajaina hatrany. Ny Hasin’ ny Tanindrazana satria Masina ny Tanindrazana, ka tokony hajain’ ny rehetra, ary tsy azo alain’ ny vahiny na omena na hatakalo na hamidy amin’ izy ireo. Ny Hasin’ ny Tenindrazana, izay tenim-pirenena tranainy indrindra eran-tany, avo lenta, ka tokony andrianina hatrany eto amin’ ny firenena. Ary indrindra ny Hasin’ ny Zava-boary noforonin’i Zanahary eto Madagasikara. Zava-boary izay anisan’ ny tranainy indrindra eran-tany, koa mila arovana haingana sy tanteraka mba tsy ho lany tamingana. Aoka izay tena ilaina ho an’ ny olompirenana ihany no ampiasaina amin’ ny fomba tsy manimba ny tontolo iainana. Ary adidy masina ny fandraisan’ anjara ny olom-pirenena rehetra amin’ ny famerenana an’ i Madagasikara, Ilay Tany Fototra, ho feno ala maitso.

3) Ny FAHAMARINANA, eo amin’ ny fisainana, ny fiteny, ny fihetsika, ny atao, ary indrindra amin’ ny fitsarana: tsy mitanila, tsy miangatra, tsy mandainga, ary manaraka ny rariny sy ny hitsiny. Mba ho olompirenena mijoro amin’ ny fahamarinana hatrany. Satria Andriamanitra dia Fahamarinana. Ary aza adino ny fanajàna ny Fitsarana nenti-paharazana, izay iainana mandraka ankehitriny, ary miainga amin’ ny dina sy ny soatoavina isan-karazany eo amin’ ny fiaraha-monina.

4) Ny FIHAVANANA, amin’Andriamanitra voalohany indrindra, ary manaraka izany ny fihavànana eo amin’ ny mpiara-belona, indrindra eo amin’ ny samy tompontany, mahay mifankatia, mahay mifamela heloka, mba hisian’ ny fiaraha-monina mirindra.

5) Ny FIRAISANKINA, eo amin’ ny samy tompontany. Samy mandray anjara ny olom-pirenena rehetra, araka ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta nomen’ i Zanahary, ho amin’ ny zavatra tsara hatrany, tsy mifanitsaka na mifampitsabaka, fa mifameno, ho famonjena sy ho fampivoarana ny olom-pirenena tsirairay, ary ho fampandrosoana ny firenena sy ny tanindrazana.

6) Ny Fiarovana Ny TANINDRAZANA, izay nomen’ i Zanahary ho antsika tompontany. Firenena anisan’ izay manankarena indrindra eto ambonin’ ny tany i Madagasikara. Anjarantsika tompontany ihany no mitrandraka ny harenan’ ny firenena, ny manodina ny akora ho voakaly, izay vao mivarotra azy eto an-toerana, na any ivelany raha ilaina izany. Homen’ i Zanahary antsika ny zavatra rehetra ilaina ny amin’ izany.

7) Ny Fiarovana Ny FIANDRIANAM-PIRENENA, izay adidy sy andraikitry ny tompontany rehetra, manomboka eo amin’ ny Fokontany ka hatrany amin’ ny Fanjakana Foibe. Fa hoy Jesoa Tompo: Izay rehetra manohitra an’ i Madagasikara dia ho voaroaka! Tsy misy olona mahay mifandahitra amin’ ny hevitr’Andriamanitra !

Ny Fototra Fito iorenan’ny Rafi-piaraha-monina[hanova | hanova ny fango]

Ary ireto avy ireo ambaratonga iorenan’ ny rafi-piaraha-monina araka ny tantara nandritra ny arivo taona maro mifanesy, araka ny soatoavina sy ny kolotsaina ary ny satam-pirenena eto Madagasikara:

1) Ny OLOM-PIRENENA. 2) Ny FIANAKAVIANA, izay fototry iorenan’ ny rafi-piaraha-monina eto amin’ ny firenena. 3) Ny FIANAKAVIAMBE, izay fitambaran’ ny fianakaviana maro avy amin’ ny razambe iray. 4) Ny ZANA-POKO, izay fitambaran’ ny fianakaviambe maro. 5) Ny FOKO, izay fitambaran’ ny zana-poko maro. 6) Ny FOKOM-PIRENENA, izay fitambaran’ ny foko maro ao anatin’ ny fanjakana nentim-paharazana. 7) Ny FIRENENA, izay fitambaran' ny fokom-pirenena maro. Miainga avy amin’ ireo fototra fito ireo no hamonjena ny firenena.

Ary avy amin‘ ireo fototra fito ireo no ipoiran’ ny ambaratonga fito amin’ ny vondrona itsinjaram-pahefana eo amin’ ny firenena, iorenan’ ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA dia : 1) Ny FOKONTANY. 2) Ny FIVONDRONAM-POKONTANY. 3) Ny FIRAISANA na Kominina 4) Ny FIVONDRONANA. 5) Ny FARITRA. 6) Ny FANJAKANA ISAM-PARITRA, izay fanjakana nenti-paharazana ara-tantara manerana ny Nosy. 7) Ny FANJAKANA FOIBE, izay mandrindra ny asam-panjakana rehetra. Avy amin’ ireo rafitra ireo no hampandrosoana ny firenena.

Ny anto-pisian ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona, dia ny hanehoan’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary ny Voninahiny, ary mba hisian’ ny tena fampandrosoana marina, azo antoka, mirindra, mifandanja, isam-paritra, mafy, ary maharitra, eto amin’ ny firenena, tsy ho an’ olombitsy intsony, fa ho tombontsoan’ ny firenena iray manontolo. Teny Fikasan’ Andriamanitra ny fijoroan’ ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona, ary hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavàn’Andriamanitra ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany !


5. FANJAKAN' I MADAGASIKARA : HITONDRA SIVILIZASIONA VAOVAO :

Araka ny Teny Fikasan'Andriamanitra dia hirodana ny sivilizasiona tandrefana mandà sy manohitra an’ i Zanahary. Hajoron’Andriamanitra handimby azy ny Sivilizasiona Vaovao eto Madagasikara sy ny Fanjakan’ i Madagasikara, ary haposak’ Andriamanitra eto Madagasikara ny Fahazavàny ka hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany. Ary araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, dia Tany Masina i Madagasikara, Ilay Tany Fototra, ary nametrahan’ i Zanahary taranaka voafidy, fanjakam-pisorona sy firenena masina (Eksodosy 19:6), nantsoin’Ilay Nahary amin’ ny anarany ho olon’Andriamanitra mba hanehoany ny Voninahiny ary mba hanehoan’ izy ireo ny Voninahitr’Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany.

Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, raha mitandrina ny Didin’Andriamanitra isika dia ataon’Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany ho firenena voalohany fa tsy ho farany, ho lohany fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ho ambany, hampindrana fa tsy hindrana, hampisambotra fa tsy hisambotra, handresy fa tsy ho resy, ho feno fitahiana fa tsy ho feno fahantrana intsony (Deotoronomia 28: 1-13). Hanafaka ny firenena Andriamanitra, amin’izao Taon-Jobily izao (Levitika 25:10), Taona faha-Dimam-Polo (26 jona 1960 – 26 jona 2010). Hanafaka amin’ ny asan’ ny maizina, ary hanaposaka ny Fahazavan’Andriamanitra eto amin’ ny firenena. Satria Andriamanitra dia Fahazavàna. Ary tsy misy vondron’olona na firenena vahiny ahasàkana izany !


6. HO FIRENENA VOALOHANY FA TSY HO FARANY :

Ara-tantara dia firenena anisan’ny natanjaka indrindra eran-tany ny Fanjakan’ i Madagasikara, tamin’ ny Taonjato faha-19, izay neken’ ny firenena vahiny, toa an’i Etazonia, Frantsa, Alemana, Angletera, ary mbola teo alohan’ i Japana. Taorian’ ny Konferansa tany Berlin (1884-1885) anefa, izay nivorian’ ireo firenena tandrefana mpanjanatany (Alemana, Angletera, Aotrisia-Hongria, Belzika, Danemark, Espana, Etazonia, Hollanda, Italia, Lafrantsa, Portiogal, Rosia, Soeda, Torkia), dia tonga teto ny frantsay mpanjanantany ary nopotehina ny firenena, nampijaliana sy notifirina ary novonoina ny tompontany an-tapitrisa, ary nangalarina ny tany sy ny harem-pirenena teto Madagasikara, nandritra ny efatra amby enim-polo taona (1896-1960), harena izay mahatratra 100 Milliards Dollar US mahery, izay tsy maintsy haverin’ ilay firenena mpanjanantany.

Napetraky ny mpanjanantany ny Rafitra Repoblikana (1960-2010), izay kolotsaina vahiny tandrefana, miaraka amin’ ny resaka Antoko Politika sy Demokrasia ary ny fandàvana an’ i Zanahary, nentin’izy ireo nampiadiana ny tompontany sy nampahantrana ny firenena iray manontolo, sy nanohizan’ izy ireo ny fangalàrana sy ny fandrobàna ny harem-pirenena ary ny fanapotehana ny firenena. 10 Milliards Dollar US no vola very raha kely indrindra, nandritra ny dimam-polo taona farany, vokatry ny famoahana antsokosoko ny harena teto.

Ny filohan’ ny repoblika efatra nifandimby, teto amin’ ny firenena, dia voaongana hatrany satria: na saribakoly nolalaovin’ ny vahiny, na nandroba ny harem-pirenena, na nivarotra tanindrazana, na nampijaly sy nitifitra ary namono vahoaka, na niasa fa tsy nahavita, ka tonga amin’izao faha-dimam-polo taonan’ ny fahantran’ ny vahoaka izao. Ary izay mbola mieritreritra Repoblika dia tsy maintsy ho saribakolin’ny vahiny hatrany.

Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, nolazainy tamin’ ny mpanompon’Andriamanitra vitsy, dia hirodana ny sivilizasiona tandrefana satria mandà sy manohitra an’ i Zanahary, indrindra ny namoaka lalàna mankasitraka zavatra mamoafady. Ary ho haverin’ i Zanahary amin’ i Madagasikara ny Nosy rehetra izay azy fahiny (Bassas da India, Europa, Juan de Nova, Iles Glorieuses, Tromelin, Comores, Mayotte, Diego Garcia, La Reunion…). Ary hiverina amin’ i Madagasikara ny harena rehetra izay navoaka teto, tamin’ ny tsy fahamarinana, fa ozona kosa ho an’izay olona na firenena mitazona izany harena izany, na iza na iza, ary na aiza na aiza misy azy, ka tsy mamerina azy eto Madagasikara.

Ary hajoron’ Andriamanitra eto Madagasikara ny Sivilizasiona Vaovao, manaja an’ i Zanahary sy ny Soatoavina ary ny Kolotsainam-pirenena: Fanjakana miorina amin’ny Fianakaviana sy ny Soatoavina Fito (Fanajàna, Hasina, Fahamarinana, Fihavànana Firaisankina, Tanindrazana, Fiandrianam-pirenena), ary ho lasa firenena mandroso, anisan’ ny ho voalohany indrindra eran-tany i Madagasikara !!!

7.TOE-KARENA: FIRENENA MANANKARENA INDRINDRA ERAN-TANY :

Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra dia hajorony eto ny Fanjakan’ i Madagasikara, fanjakam-pisorona. Madagasikara Tany Masina, Ilay Tany Fototra, dia tena handroso amin’izay. Eto no firenena manankarena indrindra eran-tany, misy ny tahiry solitany lehibe indrindra eran-tany, misy ny tahiry volamena sy vatosoa betsaka sy tsara indrindra eran-tany, izay misy karazany fito-polo mahery (diamond, saphir, rubis, émeraude, pezzotaite, schiavinatoite, londonite, alexandrite, labradorite, améthyste, jaspe, grenat, demantoide, tourmaline, morganite, chrysobéryl, citrine impériale, topaze, quartz, cristal, sns...), misy ny karazana akora rehetra ambonin’ ny tany ao anaty ny fisokajiana nataon’ i Mendeleev sy harena ankibon’ ny tany maro (Argent, Charbon, Chrome, Cobalt, Fer, Gaz naturel, Ilménite, Mercure, Nickel, Niobium, Or, Pétrole, Platine, Plutonium, Rhodium, Uranium, Titane, Thorium,...sns), misy zavamaniry tranainy indrindra eran-tany sy mahasitrana ny aretina isan-karazany.

Fa tsy hisy intsony orinasa vahiny hitrandraka ny harenam-pirenena. Ary voaozona hatramin’ ny tarànany ny tompontany sy ny vahiny izay mangalatra ny haren’ny firenena sy mivarotra tanindrazana, indrindra ireo nosy manodidina antsika.

Mahatratra 100.000 Milliards Dollar US no sandan’ ny harena eto raha kely indrindra. Ary 10 Milliards Dollar US isan-taona no vola mety ho azo amin’izany raha kely indrindra rehefa vokarina eto, ary tsy azo hamidy any ivelany raha tsy efa voakaly eto Madagasikara. Hajoro ny Bankim-pirenena hiaro ny tombontsoam-pirenena. Hajoro ny Orinasam-panjakana maro hitrandraka ny harena goavana an-kibon’ ny tany, ary ny tompontany no mitantana azy ireo am-pahamarinana. Ny teknolojia sy ny teknisiana no mety ilaina ny avy any ivelany. Ary ho lasa firenena anisan’ ny matanjaka sy mandroso indrindra eran-tany tokoa i Madagasikara !!!

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Rohy ivelany[hanova | hanova ny fango]