Salamo faha-22

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-22 na Salamo 22 dia salamo ao amin'ny Bokin'ny Salamo ao amin'ny Baiboly. Tafiditra ao amin'ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny protestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an' ny mpiventy hira. Alaieleth-hasahara. Salamo nataon' i Davida.Andriamanitra ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy ahy Hianao? Lavitra ny famonjena ahy ny tenin' ny fitarainako.
 2. Andriamanitro ô, miantso aho nony andro, nefa tsy mamaly Hianao; ary nony alina, nefa tsy mahita fiononana aho.
 3. Kanefa masina Hianao, Ry mipetraka eo ambonin' ny fideran' ny Isiraely.
 4. Hianao no nitokian' ny razanay; Natoky izy, ka namonjy azy Hianao.
 5. Hianao no nitarainany, ka afaka izy; Hianao no nitokiany, ka tsy menatra izy
 6. Ary izaho dia olitra, fa tsy olona, fandatsan' olona sy fanevatevam-bahoaka.
 7. Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy; manondro molotra izy sady mihifikifi-doha ka manao hoe:
 8. Ankino amin' i Jehovah, dia aoka Izy hamonjy azy; eny, aoka Izy hanafaka azy, raha mankasitraka azy Izy.
 9. Fa Hianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo; nampandry ahy fahizay ianao, fony aho mbola nampinonoin' ny reniko;
 10. Nankinina taminao hatrany am-bohoka aho; hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitro Hianao.
 11. Aza manalavitra ahy Hianao, fa akaiky ny fahoriana, sady tsy misy mpamonjy.
 12. Mitangorona amiko ireo ombilahy be, ny maherin' i Basana manemitra ahy.
 13. Misanasana vava amiko izy; eny, liona mamiravira sy mierona izy.
 14. Efa rano aidina aho, ka mivaha ny taolako rehetra; tahaka ny savoka ny foko: miempo ato anatiko izy.
 15. Maina tahaka ny tavim-bilany ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin' ny lanilaniko; ao amin' ny vovoky ny fahafatesana no ametrahanao ahy.
 16. Fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonan' ny ratsy fanahy manemitra ahy. Manindrona ny tongotro aman-tanako izy
 17. Mahisa ny taolako rehetra aho ireo dia mibanjina sady mangarika ahy.
 18. Mizara ny fitafiako ho azy izy; ary ny akanjoko ilokàny.
 19. Fa Hianao, Jehovah ô, aza manalavitra; ry Heriko ô, faingana hamonjy ahy.
 20. Vonjeo amin' ny sabatra ny fanahiko, dia ny hany malalako amin' ny herin' ny amboa.
 21. Vonjeo amin' ny vavan' ny liona aho; ary valio ho afaka amin' ny tandroky ny ombimanga.
 22. Hitory ny anaranao amin' ny rahalahiko aho; eo amin' ny fiangonana no hideràko Anao.
 23. Hianareo izay matahotra an' i Jehovah, miderà Azy; ry taranak' i Jakobarehetra, manomeza voninahitra Azy; ary matahora Azy, ry Zanak' Isiraelyrehetra.
 24. Fa tsy manao tsinontsinona na marikorikon' ny fahorian' ny ory Izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy; fa raha mitaraina aminy ireny, dia mihaino Izy.
 25. Avy aminao no ahazoako manao fiderana eo amin' ny fiangonan-dehibe; ny voadiko dia hefaiko eo anatrehan' izay matahotra an' i Jehovah.
 26. Hihinana ny mpandefitra ka ho voky; hidera an' i Jehovah izay mitady azy; ho velona mandrakizay anie ny fonareo.
 27. Hahatsiaro ka hiverina ho amin' iJehovah ny faran' ny tany rehetra; ary hiankohoka eo anatrehanao ny fokon' ny firenen-tsamy hafa.
 28. Fa an' i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin' ny firenen-tsamy hafa Izy.
 29. Hihinana sy hiankohoka ny mpanefoefo rehetra ambonin' ny tany, eo anatrehany no hiondrehan' izay rehetra efa hidina any amin' ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy.
 30. Hisy taranaka hanompo Azy; ary nyTompo dia holazaina amin' ny taranaka ho avy.
 31. Hisy ho avy ka hanambara ny fahamarinany, amin' ny olona izay mbola hateraka, fa Izy no nanao izany.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an' ny mpampianatra hira. Momba ny Serfavanin' ny mazava atsinanana. Salamon' i Davida.
 2. Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana no nilaozanao aho? Mitaraina aho, nefa mijanona lavitra ahy ny famonjena!
 3. Andriamanitra ô, miantso aho, ritry ny andro, nefa tsy mamaly ahy hianao; ary nony alina, nefa tsy mahita fiononana aho.
 4. Kanefa masina hianao, ary mipetraka eo amin' ny hiran' Israely.
 5. Hianao no nitokian' ny razanay; natoky izy ka nanafaka azy hianao;
 6. niantso anao izy ka voavonjinao; natoky anao izy ka tsy azon-kenatra.
 7. Ary izaho, dia olitra aho fa tsy olona; fandatsan' ny olona, faikam-bahoaka.
 8. Izay rehetra mahita ahy, manaraby ahy avokoa; misoka-molotra izy ary mihifikifi-doha:
 9. Aoka izy hanankina ny tenany amin' nyTompo. Aoka hovonjeny izy. Aoka hafahany izy fa tiany.
 10. Eny hianao no nampivoaka ahy avy ao ambohoka; hianao no nampahatoky ahy fony aho mbola nampinonoin' i neny.
 11. Hatramin' ny fony aho vao teraka no efa nankinina taminao; hatrany an-kibon-dreniko dia hianao no efaAndriamanitro.
 12. Aza manalavitra ahy hianao fa akaiky ny fahoriana, satria tsy misy olona tonga hamonjy ahy.
 13. Itangoronan' ombalahy maro aho; temeran' ny maherin' i Basàna aho.
 14. Asanasanany amiko ny vavany; mova izy tsy ny liona mamiravira sy mierona iny.
 15. Koa tahaka ny rano mandeha ihany aho; ary mivaha ny taolako rehetra; tahaka ny savoka ny foko, miempo ato an-kiboko.
 16. Maina tahaka ny tavim-bilany tany ny heriko, ary miraikitra amin' ny lanilaniko ny lelako; mampandry ahy ao amin' ny vovoky ny fahafatesana hianao.
 17. Fa amboa no mitangorona amiko; andian' olon-dratsy no mihenjy manodidina ahy; nandoaka ny tongotro aman-tànako izy;
 18. mahisa ny taolako rehetra aho. Ireo kosa mandinika ahy sy mibanjina ahy;
 19. zarain' izy ireo ny fitafiako, ary ilokany ny akanjoko.
 20. Fa hianao kosa, Iaveh ô, aza manalavitra ahy! Hianao heriko, faingàna hamonjy ahy!
 21. Afaho amin' ny sabatra ny fanahiko, ary ny aiko amin' ny fahefan' ny amboa!
 22. Vonjeo amin' ny vavan' ny liona aho; esory amin' ny tandroky ny ombimanga aho:
 23. Dia hitory ny anaranao amin' ny rahalahiko aho; hidera anao eo amin' ny fiangonana aho:
 24. Miderà an' ny Tompo hianareo izay matahotra azy! manomeza voninahitra azy hianareo rehetra taranak' i Jakoba, manajà azy hianareo rehetra taranak'Israely!
 25. Fa tsy nataony tsinontsinona na niambohoany ny fijalian' ny ory, tsy nanafina ny tavany eo anatrehany izy; ary nihaino izy, nony nitaraina taminy ny ory.
 26. Noho hianao dia hanako eo amin' ny fiangonan-dehibe ny hirako; hefaiko eo anatrehan' izay matahotra anao ny voadiko.
 27. Hihinana ny tra-pahoriana ka ho voky; hidera an' ny Tompo izay mitady azy. Ho velona indray mandrakizay anie ny fonareo!
 28. Ny faravazan-tany rehetra hahatsiaro sy hitodika an' ny Tompo, ary ny fokom-pirenena rehetra hiankohoka eo anatrehan' ny tavanao.
 29. Fa an' ny Tompo ny fanjakana; izy no manapaka amin' ny firenena.
 30. Ny manam-pahefana eto ambonin' ny tany hihinana sy hiankohoka, izay rehetra midina ho any amin' ny vovoka, hiondrika eo anoloany; dia ireo tsy mahay manalava ny andro iainany.
 31. Hanompo azy ny taranaka; holazaina amin' ny taranaka ho avy ny Tompo.
 32. Ho avy izy ireo ka hitory ny fahamarinany; hambaran' izy ireo amin' ny vahoaka mbola ho teraka ny nataony.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]