Aller au contenu

Salamo fahadimy

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo fahadimy na Salamo 5 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity. Ny Salamo fahefatra no eo alohany ary ny fahenina no manaraka azy.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikn-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny sodina. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, henoy ny teniko; fantaro ny eritreritro.
 2. Henoy ny feon'ny fitarainako, ry Mpanjakako sy Andriamanitro ô;fa Hianao no ivavahako.
 3. Jehovah ô, maraina no handrenesanao ny feoko; maraina no hivavahako aminao, ka hanandrandra aho.
 4. Fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy Hianao; tsy hitoetra aminao ny ratsy.
 5. Tsy hahazo mijanona eo imasonao ny mpirehareha; halanao ny mpanao ratsy rehetra.
 6. Haringanao ny mpiteny lainga;ny olona mpandatsa-drà sy mpamitaka dia ataon'i Jehovah ho zava-betaveta.
 7. Fa izaho kosa noho ny haben'ny famindram-ponao dia hiditra ao an-tranonao; hiankohoka manatrika ny lapanao masina amin'ny fahatahorana anao aho.
 8. Jehovah ô, tariho amin'ny fahamarinanao aho noho ny amin'ny mpampahory ahy; ataovy marina eo anoloako ny lalanao.
 9. Fa tsy misy azo itokiana ny aloaky ny vavany; ny ao anatiny dia tena faharatsiana; fasana misokatra ny tendany. Mandambolambo ny lelany izy.
 10. Helohy izy, Andriamanitra ô; Aoka ho lavon'ny saina ataony izy; Roahy izy noho ny haben'ny fahotany, satria efa niodina taminao.
 11. Dia hifaly izay rehetra mialoka aminao, hihoby mandrakariva izy, koa miarova azy Hianao; ka dia ho ravoravo aminao izay tia ny anaranao.
 12. Fa Hianao, Jehovah ô, mitahy ny marina; fankasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an'ny mpampianatra hira. Amin'ny sodina. Salamon'i Davida.
 2. Mampandria ny sofinao amin'ny teniko, ry Iaveh, henoy ny sentosentoko.
 3. Atreho ny fitarainako, ry Mpanjakako sy Andriamanitro, fa hianao no andefasako ny fivavahako.
 4. Iaveh ô! vao maraina dia mandre ny feoko hianao: vao maraina dia atolotro anao ny faniriako ka miandry aho.
 5. Fa hianao tsy mba Andriamanitra mankasitraka ny ratsy; ny mpanota tsy afaka hiara-kitoetra aminao.
 6. Ny adala tsy mety haharitra eo imasonao; ny mpanao ratsy halanao avokoa.
 7. Ny mpiteny lainga aringanao; ny mpandatsa-dra amam-pamitaka, halan'ny Tompo.
 8. Ary ny amiko, noho ny famindram-ponao lehibe, dia handeha ho ao an-tranonao aho; hiankohoka manatrika ny tempolinao masina amim-pahatahorana anao aho.
 9. Tompo ô, tariho amin'ny fahamarinanao aho, noho ireo fahavaloko, ataovy marina amin'ny diako ny làlanao.
 10. Fa eo am-bavany, tsy mba misy fahatsorana; ny fony tsy misy afa-tsy faharatsiana; ny tendany, fasana misokatra; ataony malefadefaka ny lelany.
 11. Faizo izy, Andriamanitra ô! Aoka tsy hahavanona ny hevitra kasainy izy; noho ny helony tsy hita isa dia adabohy izy ireo, satria tafahodina aminao.
 12. Dia hifaly kosa izay rehetra miantehitra aminao; hafaliana tsy mety tapaka no azy; dia hiaro azy hianao; hibitabitaka amin-kafaliana izay tia ny anaranao.
 13. Fa mitahy ny marina hianao, ry Iaveh, ataonao manodidina azy, toy ny ampinga, ny fankasitrahana.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]