Aller au contenu

Salamo fahasivy

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo fahasivy na Salamo 9 dia salamo ao amin' ny Baiboly, ao amin' ny Bokin' ny Salamo. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity. Ny Salamo fahavalo no eo alohany ary ny fahafolo no manaraka azy.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an'ny mpiventy hira, Almoth-laben. Salamo nataon'i Davida. Hidera an'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho; hanambara ny fahagaganao rehetra aho.
 2. Ho faly sy ho ravoravo aminao aho; hankalaza ny anaranao aho ry Avo Indrindra ô,
 3. Satria lasa nihodina ny fahavaloko, nirepirepy izy ka ringana tsy ho eo anatrehanao.
 4. Fa efa nitsara ahy Hianao ka nanome ahy ny rariny; mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao Hianao ho Mpitsara marina.
 5. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehinao ho faty mandrakizay doria.
 6. Ny amin'ny fahavalo, dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravàna azy; ary izay tanàna efa noravanao, dia very na dia ny fahatsiarovana azy aza.
 7. Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa nametraka ny sezany hitsarany Izy,
 8. Ary Izy hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana, eny hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana Izy.
 9. Ka dia Jehovah no ho fiarovana avo ho an'ny mahantra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana Izy.
 10. Ary hatoky Anao izay mahalala ny anaranao; fa tsy foinao izay mitady Anao, Jehovah ô.
 11. Mankalazà an'i Jehovah,Izay mitoetra any Ziona; ambarao any amin'ny firenena ny asany.
 12. Fa izay manadin-drà dia mahatsiaro ny ory; tsy manadino ny fitarainany Izy.
 13. Mamindrà fo amiko, Jehovah ô; mitsinjova ny fahoriako avy amin'izay mankahala ahy, Ry Mpanandratra ahy ho afaka amin'ny vavahadin'ny fahafatesana,
 14. Mba holazaiko avokoa ny fideràna Anao rehetra; eo am-bavahadin'i Ziona zanakavavy no hifaliako amin'ny famonjenao.
 15. Ny jentilisa efa latsaka tamin'ny lavaka izay nohadiny, ny fandrika harato izay nafeniny efa nahazo ny tongony,
 16. Jehovah efa nanao izay mampiseho ny tenany ho Mpitsara; namandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asan'ny tànany Izy.
 17. Hiverina ho any amin'ny fiainan-tsi-hita ny ratsy fanahy, dia ny jentilisa rehetra izay manadino an'Andriamanitra.
 18. Fa tsy ho mandrakizay no hanadinoana ny malahelo; ary tsy ho very mandrakizay ny fanantenan'ny mahantra.
 19. Mitsangàna, Jehovah ô, aoka tsy hahery ny olona; aoka hotsaraina eo anatrehanao ny jentilisa.
 20. Asio fampahatahorana izy, Jehovah ô; aoka ho fantatry ny jentilisa fa olona ihany izy.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an'ny mpampianatra hira. Amin'ny hira hoe Fahafatesana ho an'ny zanakalahy. Salamon'i Davida.
 2. Hidera an'ny Tompo amin'ny foko rehetra aho, hanambara ny zava-mahagaga rehetra nataonao aho.
 3. Hifaly sy hientan-kafaliana aminao aho, hihira ny anaranao aho, ry Avo indrindra ô!
 4. Lasa mihemotra ny fahavaloko, mandraingiraingy izy, dia lavo teo anatrehan'ny tavanao.
 5. Satria efa nataonao mahery ny rariny ananako sy ny adiko, nipetraka ho mpitsara marina hianao, teo amin'ny seza fiandriananao.
 6. Nofaizinao ny firenena, naringanao ny tsy mpivavaka, nokosehinao ho faty mandrakizay antaranoana ny anaran'ireny.
 7. Levona ny fahavalo! faharavana haharitra mandrakizay! Tanàna nofongoranao! Very mbamin'ny fahatsiarovana azy.
 8. Fa Iaveh kosa mipetraka mandrakizay, efa voatsangany ny sezany hitsarany;
 9. ka mitsara an'izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izy, mitsara ny firenena amin'ny fahitsiana.
 10. Iaveh dia fiarovana ho an'ny ampahoriana, fiarovana ho amin'ny andron'ny fahoriana.
 11. Hianao no itokian'izay mahalala ny anaranao, fa tsy mba mandao izay mitady anao, hianao, ry Iaveh.
 12. Mankalazà an'ny Tompo izay mitoetra any Siona, ambarao amin'ny firenena ny asa lehibe nataony.
 13. Satria izay manadina ny ra nalatsaka dia nahatsiaro izany; tsy nanadino ny fitarainan'ny tra-pahoriana.
 14. Mamindrà fo amiko, ry Iaveh, hoy ireny; jereo ity fahoriana amelin'ny fahavaloko ahy; fa hianao no mampiverina ahy avy amin'ny vavahadin'ny fahafatesana,
 15. mba hahazoako mitory ny fiderana rehetra eo am-bavahadin'ny zanakavavin'i Siona,
 16. sy hientan-kafaliana noho ny famonjenao.
 17. Latsaka tamin'ny lavaka nohadiny ny firenena; voan'ny fandrika harato nafeniny ny tongony.
 18. Fa niseho Iaveh nanao ny fitsarany, ka ny asan-tànan'ny ratsy fanahy ihany no naningorany azy. - Higaiona. Selà.
 19. Miverina ho any amin'ny Seoly ny ratsy fanahy, ny firenena rehetra izay manadino an'Andriamanitra.
 20. Fa ny malahelo tsy mba hadinoina hatrany hatrany; ny fanantenan'ny ory tsy rava mandrakizay.
 21. Mitsanganà, ry Iaveh, aoka tsy ho ny olombelona no hahery; aoka hotsaraina eo anatrehan'ny tavanao ny firenena!
 22. Asio fangorohoroana ireny, ry Iaveh ô, aoka ho fantatry ny firenena fa olombelona ihany izy! - Selà!

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]