Salamo faha-46

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-46 na Salamo 46 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky faharoa" (Sal. 42 - 72) ity salamo ity.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

1 Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' ny Koraita; At-alamoth; Tonon-kira. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin' ny fahoriana Izy

2 Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin' ny ranomasina aza ny tendrombohitra,

3 Na mirohondrohona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany.

4 Misy ony, koa ny sampany dia mampifaly ny tanànan' Andriamanitra, Fonena-masin' ny Avo Indrindra.

5 Andriamanitra no eo afovoany, ka tsy mba hihetsika izy; Andriamanitra no hamonjy azy, rehefa madiva ho maraina ny andro.

6 Nitabataba ny firenen-tsamy hafa, nikotrankotrana ny fanjakana maro; nanonona ny feony Izy, ka niempo ny tany.

7 Jehovah, Tompon' ny maro, no momba antsika; Andriamanitr' i Jakoba no fiarovana avo ho antsika.

8 Avia, jereo ny asan' i Jehovah, izay mahatonga faharavana etý an-tany;

9 Mampitsahatra ady hatramin' ny faran' ny tany Izy; manapaka ny tsipìka sy manito ny lefona Izy, ary mandoro ny sariety amin' ny afo.

10 Mitsahara, ka aoka ho fantatrareo fa Izaho no Andriamanitra; hisandratra amin' ny firenen-tsamy hafa Aho, hisandratra amin' ny tany Aho.

11 Jehovah, Tompon' ny maro, no momba antsika; Andriamanitr' i Jakoba no aro ho antsika.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

1 Ho an'ny mpampianatra hira. Nataon'ny taranak'i Kore. Amin'ny feon'ny virjiny. - Hira.

2 Andriamanitra no arontsika sy herintsika, famonjena azo mandrakariva amin'ny fahoriana.

3 Noho izany, tsy manan-tahotra isika, na hikoro aza ny tany, na hietry any ambany ranomasina aza ny tendrombohitra,

4 na misamboaravoara sy mandroatra aza ny onjan-dranomasina, ka mampihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany.

5 Misy ony ka ny fandehany mampifaly ny tanànan'Andriamanitra; ny fonenana masina onenan'ny Avo indrindra.

6 Andriamanitra no ao afovoany, ka tsy azo hozongozonina izy; vao mazava atsinanana ny andro dia tonga hamonjy azy Andriamanitra.

7 Mitabataba ny firenena, mikotrankotrana ny fanjakana; vao nampandre ny feony izy dia nihotsaka matahotra ny tany.

8 Iavehn'ny tafika momba antsika; ny Andriamanitr'i Jakoba no trano mimanda ho antsika. - Selà.

9 Avia, jereo ny asan'ny Tompo, dia ny fandravana nataony tety an-tany!

10 Ny ady natsahany hatramin'ny faran'ny tany; ny tsipìka notapahany; ny lefona nofolahany; ny kalesy fiadiana nodorany tamin'ny afo.

11 Mitsahara, ary maneke fa Andriamanitra aho, manapaka ny firenena, manjaka amin'ny tany!

12 Iavehn'ny tafika momba antsika; ny Andriamanitr'i Jakoba no trano mimanda ho antsika. - Selà.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Salamo

Samihafa: