Aller au contenu

Salamo faharoa

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faharoa na Salamo 2 dia salamo ao amin' ny Baiboly, ao amin' ny Bokin' ny Salamo. Tafiditra ao amin'ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity. Ny Salamo voalohany no eo alohany ary ny fahatelo no manaraka azy.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Nahoana no mitabataba ny jentilisa, ary misaina anoano foana ny firenena?
 2. Ireo mpanjakan' ny tany mitsangana, Ary ny mpanapaka miara-mioko hanohitra an' i Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe:
 3. "Aoka hotosantsika ny famatorany, ka hariantsika hiala amintsika ny famehezany."
 4. Izay mipetraka any an-danitra mihomehy, ny Tompo maneso ireo.
 5. Dia hiteny azy amin' ny fahavinirany Izy ka hampangorohoro azy amin' ny fahatezerany hoe:
 6. "Izaho kosa efa nanendry ny Mpanjakako Tambonin' i Ziona, tendrombohitro masina."
 7. "Hilaza zava-boatendry Aho; Jehovah nilaza tamiko hoe: Zanako Hianao, Izaho niteraka anao androany.
 8. Mangataha amiko, dia homeko ho lovanao ny jentilisa ary ny faran' ny tany ho fanananao.
 9. Hotorotoroinao amin' ny tehim-by izy: toy ny famaky vilany tany no hanamontsamontsananao azy."
 10. Ary amin' izany dia hendre ianareo, ry mpanjaka; minoa anatra ianareo, ry mpitsaran' ny tany.
 11. Manompoa an' i Jehovah amin' ny fahatahorana, ary mifalia amin' ny fangovitana.
 12. Manoroha ny zanaka, fandrao ho tezitra izy, ka ho very eny an-dalana ianareo; fa vetivety dia hirehitra ny fahatezerany. Sambatra izay rehetra mialoka aminy.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Nahoana no mihetsiketsika amim-pitabatabana ny firenena, ary mamorona hevi-poana ny vahoaka?
 2. Ireo mpanjakan' ny tany mitsimbohitra, ary ny andriana koa miara-mioko, hanohitra an' ny Tompo sy ny Voahosony:
 3. Tapaho ny famatorany, hoy ireny ary ario lavitra antsika ny gadrany!
 4. Ilay mipetraka any an-danitra mitsiky; maneso an' ireny ny Tompo.
 5. Ka hiteny amin' ireny izy noho ny fahavinirany, sy hampangorohoro azy amin' ny fisafoahany:
 6. Ary izaho efa nanangana ny mpanjakako, ao ambonin' i Siona tendrombohitro masina.
 7. Hamoaka ny didy aho: Iaveh nilaza tamiko hoe: Zanako hianao, niteraka anao aho ankehitriny.
 8. Mangataha dia homeko ho lovanao ny firenena, ho fanjakanao, ny vazan-tany efatra.
 9. Hanorotoro azy amin' ny tehim-by hianao; hanamontsamontsana azy toy ny vilanin' ny mpanefy.
 10. Koa ankehitriny mba hendry hianareo mpanjaka; minoa anatra hianareo mpitsaran' ny tany.
 11. Manompoa an' ny Tompo amim-pahatahorana, mientàn-kafaliana amim-pangovitana.
 12. Orohy ny Zanaka fandrao tezitra izy; ka ho very any amin' ny làlanareo hianareo; fa vetivety dia hirehitra ny hatezerany. Sambatra izay rehetra matoky azy.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]