Salamo faha-89

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-89 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky fahatelo" (Sal. 73 - 89) ity salamo ity.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

1Fihirana nataon'i Etàna, Ezrahita.

2Te-hihira mandrakizay ny hatsaram-pon'ny Tompo aho: hanambara ny fahamarinanao amin'ny taranaka rehetra, ny vavako.

3Fa hoy aho: Ny hatsaram-po no tranobe soa mandrakizay; naorinao any an-danitra ny fahamarinanao.

4Efa nanao fanekena tamin'ilay nofidiko aho; fianianana efa nataoko tamin'i Davida mpanompoko,

5fa ta-hampiorina mafy mandrakizay ny taranakao aho, sy hanamafy ny seza fiandriananao, hatramin'ny taranaka rehetra. - Selà.

6Ry Iaveh, ny lanitra mankalaza ny fahagagana ataonao, mbamin'ny fahamarinanao eo amin'ny fiangonan'ny olona masina.

7Fa iza any an-danitra no hitaha amin'ny Tompo? Iza amin'ireo zanak'Andriamanitra no manahaka an'ny Tompo?

8Mahatahotra Andriamanitra eo amin'ny fiangonam-ben'ny olo-masina, mahatahotra ho an'ireo rehetra manotrona azy izy.

9Ry Iaveh, Andriamanitry ny tafika, iza no tahaka anao? Mahery hianao, Iaveh, ary manodidina anao ny fahamarinanao.

10Hianao no mamolaka ny fianjonanjon'ny ranomasina; hianao no mampitony azy raha misamboaravoara ny onjany.

11Hianao no nanorotoro an-dRahaba toy ny faty; sy nampiely ny fahavalonao, tamin'ny herin-tsandrinao. 12Anao ny lanitra, anao koa ny tany; ny tany sy izay rehetra ao aminy, hianao no nanorina azy.

13Ny atsimo sy avaratra, hianao no nahary azy. Tabora sy Hermona indray mientana amin'ny anaranao.

14Ary fitaovana hiady ny sandrinao, dia ny heriny, mahery ny tànanao, avo ny tànanao ankavanana.

15Ny rariny sy ny hitsiny no iorenan'ny seza fiandriananao, ny famindram-po sy fahamarinana no eo anatrehan'ny tavanao.

16Sambatra ny vahoaka mahalala ny hobin-kafaliana, sy mandeha amin'ny fahazavan'ny tavanao, ry Iaveh!

17Mifaly mandrakariva amin'ny anaranao izy; ary misandratra amin'ny fahamarinanao.       18Fa hianao no voninahiny amam-pahefany, ary ny fanambinanao manondrotra ny herinay.   19Satria avy amin'ny Tompo ny ampinganay; ary avy amin'ilay Masin'Israely ny mpanjakanay.

20Fahiny hianao niteny tamin'ny malalanao, tamin'ny fahitana nanao hoe: Izaho namonjy fanampiana ny mahery anankiray; nanandratra zatovolahy anankiray avy eo afovoan'ny vahoaka;

21nahita an'i Davida mpanompoko; nanosotra azy tamin'ny diloilo masina.

22Homba azy lalandava ny tanako; ary hankahery azy ny sandriko.

23Tsy hotampohin'ny fahavalo izy; ary tsy haharesy azy ny zanaky ny tsy fahamarinana.

24Izaho hanorotoro ny mpanohitra azy eo anatrehany; sy hamely an'izay mankahala azy.

25Homba azy ny fahamarinako aman-katsaram-poko; ary ny anarako no hitomboan'ny heriny.

26Hahatrako amin'ny ranomasina ny tanany; ary amin'ny ony ny tanany ankavanana.

27Izy hiantso ahy hoe: Hianao no raiko, sy Andriamanitro ary vatolampy famonjena ahy.      28Ary izaho kosa hanao azy ho lahimatoa, ambony indrindra amin'ny mpanjakan'ny tany.

29Hitahiry ny hatsaram-poko aminy mandrakizay aho; ary ny fanekeko aminy tsy hivadihana.

30Hampitoeriko haharitra mandrakizay ny taranany; ary ny seza fiandrianany haharitra toy ny andron'ny lanitra.

31Raha mahafoy ny lalàko ny taranany, ka tsy mandeha araka ny fitsipiko;

32raha mandika ny teniko izy, ka tsy mitandrina ny didiko,

33dia hosaziko amin'ny tsora-kazo ny fahadisoany, ary amin'ny kapoka ny helony;

34fa tsy hesoriko aminy ny hatsaram-poko ary tsy hampandainga ny toky nomeko azy aho.

35Tsy handika ny fanekeko aho, ary tsy hanova ny teny navoaky ny vavako.

36Efa nianianako indray mandeha tamin'ny fahamasinako, ka tsy handainga amin'i Davida aho.

37Haharitra mandrakizay ny taranany, ho tahaka ny masoandro eo anoloako ny seza fiandrianany;

38tahaka ny volana izy dia tafaorina ho mandrakizay, ary mahatoky ny vavolombelona eny amin'ny lanitra. - Selà.

39Kanjo narianao sy tsy nasianao raharaha, ary notezeranao ilay Voahosotrao!       40Nahatofoka anao ny fanekena tamin'ny mpanomponao, natsipinao amin'ny tany ny satro-boninahiny efa voatevateva.

41Nazeranao ny mandany rehetra, noravanao ny trano mimandany.

42Izay mandalo mamabo azy avokoa, tonga fandatsan'ny mpiray monina aminy izy.

43Fa nasandratrao kosa ny tànana ankavanan'ny mpampahory azy, nampifalianao ny fahavalony rehetra.

44Nalefitrao hihodina ny lela-sabany, ary tsy nanohana azy tamin'ny ady hianao.

45Nendahanao ny voninahiny, ary nazeranao amin'ny tany ny seza fiandrianany.

46Nohafohezinao ny andron'ny fahatanorany, ary nosaforanao henatra izy. - Selà.

47Mandra-pahoviana, ry Iaveh, no hierenao lalandava? sy hirehitra hoatry ny afo ny hatezeranao?

48Tsarovy ny hafohezan'ny andro iainako, sy ny zavatra tsinontsinona naharinao ny zanak'olombelona!

49Iza moa no velona tsy hahita fahafatesana, ary zovy no hahafaka ny fanahiny amin'ny herin'ny Seoly? - Selà.

50Aiza ny hatsaram-ponao fahiny, Tompo ô, izay nianiananao tamin'i Davida, tamin'ny fahamarinanao?

51Tsarovy, Tompo, ity latsa manjo ny mpanomponao, fa mitondra ato amin'ny tratrako ny faniratsiran'ny firenena aho;

52dia ny faniratsiran'ny fahavalonao, ry Iaveh, faniratsirana nanoherany ny dia nandrosoan'ny Voahosotrao.

53Isaorana mandrakizay anie Iaveh!

Amena! Amena!

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]