Salamo faha-14

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-14 na Salamo 14 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity. Ny Salamo faha-13 no eo alohany ary ny faha-15 no manaraka azy.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' iDavida. Ny adala manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy; tsy misy manao ny tsara.
 2. Eny an-danitra Jehovah miondrika mijery ny zanak' olombelona, mba hizaha na misy hendry mitady an'Andriamanitra.
 3. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa; tsy misy manao ny tsara, na dia iray akory aza.
 4. Tsy mahalala va ny mpanao ratsy rehetra, izay mihinana ny oloko toy ny fihinan-kanina, ary Jehovah tsy antsoiny?
 5. Indreo, matahotra dia matahotra izy, satria Andriamanitra no eo amin' ny taranaka marina.
 6. Na dia foananareo aza ny fisainan' ny ory, Jehovah kosa no arony.
 7. Enga anie ka hivoaka avy ao Ziona ny famonjena ny Isiraely! Raha ampodin' iJehovah avy amin' ny fahababoana ny olony, dia ho faly Jakoba, ary ho ravoravo Isiraely.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Ny adala manao anakam-po hoe: Tsy misy Andriamanitra! Efa simba izy ireo; asa mahamenatra no ataony; tsy misy manao ny tsara na dia iray aza.
 2. Iaveh mitsinjo ny zanak' olombelona eny amin' ny lanitra ambony eny, mba hahita raha misy olon-kendry anankiray, olona iray mitady an'Andriamanitra.
 3. Efa nania izy rehetra, efa niara-nihasimba toetra avokoa; tsy misy manao ny tsara na dia iray aza, na dia iray monja aza.
 4. Tsy manam-pahalalana va izy rehetra ireo izay manao ny ratsy? Mihinana ny vahoakako, toy ny fihinan-kanina tsy miantso an' ny Tompo izy ireo.
 5. Ho tera-kovitra tampoka azon' ny fivadiham-po izy, fa eo afovoan' ny taranaka marina Andriamanitra.
 6. Tadiavinareo hokorokoroina ny hevitra kasain' ny ory. Nefa Andriamanitra no arony.
 7. Endrey! Hivoaka avy any Siona anie ny famonjena an' Israely. Rahefa hampodin' ny Tompo ireo nentin-ko babo amin' ny vahoakany, dia ho falyJakoba ary ho ravo Israely!

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]