Aller au contenu

Salamo fahafito

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo fahafito na Salamo 7 dia salamo ao amin' ny Baiboly, ao amin' ny Bokin' ny Salamo. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity. Ny Salamo faharoa no eo alohany ary ny fahefatra no manaraka azy. Ny Salamo fahenina no eo alohany ary ny fahavalo no manaraka azy.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Sigaiona nataon'i Davida, izay nohirainy ho an'i Jehovah noho ny tenin'i Kosy Benjamita. Jehovah Andriamanitro ô, Hianao no ialofako; vonjeo aho amin'izay rehetra manenjika ahy, ka afaho;
 2. Fandrao ny fanahiko viravirainy tahaka ny fanaon'ny liona, ary kepokepohiny, ka tsy misy mamonjy.
 3. Jehovah Andriamanitro ô, raha nanao izany aho; raha misy heloka eto an-tanako;
 4. Raha namaly ratsy izay tsara fihavanana tamiko aho, novonjeko aza izay nampahory ahy tsy ahoan-tsy ahoana.
 5. Dia aoka ny fahavalo hanenjika ny fanahiko ka hahatratra azy; eny, aoka izy hanitsaka ny aiko amin'ny tany, ary hampandry ny voninahitro amin'ny vovoka.
 6. Jehovah ô, mitsangàna amin'ny fahatezeranao; misandrata hisakana ny fisafoaky ny mpampahory ahy; ary mifohaza hanampy ahy, fa didy marina no navoakanao;
 7. Aoka ny firenena maro hivory manodidina Anao; ary miverena ho any amin'ny avo eo amboniny Hianao,
 8. Jehovah hitsara ny firenena; Jehovah ô, tsarao aho araka ny fahamarinako sy ny tsi-fananako tsiny.
 9. Aoka ho tapaka ny ratsy ataon'ny ratsy fanahy, fa ampitoero kosa ny marina; fa Andriamanitra marina no mamantatra ny fo sy ny voa.
 10. Ny ampingako dia ao amin'Andriamanitra, Mpamonjy ny mahitsy fo.
 11. Mpitsara marina Andriamanitra, eny Andriamanitra Izay tezitra isan'andro.
 12. Raha tsy ibebahana Izy, dia hanasa ny sabany; efa manenjana ny tsipìkany Izy ka manamboatra azy,
 13. Ary ireo dia kendreny amin'ny fiadiana mahafaty; ny zana-tsipìkany ataony mirehitra.
 14. Indro, efa marary hiteraka zava-poana ireo; eny, torontoronina fampahoriana izy ary mitera-doza;
 15. Mihady lavaka izy ka manalalaka izany, dia latsaka ao anatin'ny longoa nataony ihany izy;
 16. Mitsingerina ho eo an-dohany ihany ny fampahoriany; ary eo an-tampon-dohany ihany no ianjeran'ny loza nataony.
 17. Hidera an'i Jehovah araka ny fahamarinany aho, ary hankalaza ny anaran'i Jehovah Avo Indrindra.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Hira firehetan'i Davida nohirainy tamin'ny Tompo, noho ny tenin'i Kosa Benjamita.
 2. Iaveh Andriamanitro ô, hianao no itokiako; vonjeo amin'izay rehetra manenjika ahy aho, ka afaho;
 3. fandrao aho dia viravirainy toy ny fanaon'ny liona, fandrao harapany ny rembiny, tsy misy hanafaka.
 4. Iaveh Andriamanitra oô raha nanao izany aho, raha misy heloka eto an-tànako,
 5. raha mamaly ratsy izay tsara fihavanana tamiko aho; raha nandroba izay nampahory ahy tsy ahoan-tsy ahoana aho,
 6. dia aoka hanenjika ahy ny fahavaloko, ka hahatratra ahy; aoka hohitsahiny amin'ny tany ny aiko; aoka hoseny amin'ny vovoka ny voninahitro;
 7. Iaveh ô, mitsangàna amin'ny fahatezeranao; mirohota hamely ny fisamontotry ny fahavaloko; mifohaza hamonjy ahy, fa hianao no mamoaka fitsarana marina.
 8. Aoka hanodidina anao ny fivorian'ny firenena! dia misandrata eo amboniny hianao amin'izay, ka miakara indray any amin'ny avo.
 9. Iaveh no mitsara ny firenena: tsarao aho, ry Iaveh, araka ny fahamarinako sy ny tsy fananako tsiny.
 10. Farano ny ratsy ataon'ny ratsy fanahy, ary hamafiso kosa ny marina, hianao izay mamantatra ny fo sy ny kibo, ry Andriamanitra marina ô!
 11. Ny ampingako dia ao amin'Andriamanitra, izay mamonjy ny olona mahitsy fo.
 12. Mpitsara marina Andriamanitra; mampandre ny fandrahonany isan'andro ny Tsitoha.
 13. Tokoa fa manasa ny sabany indray izy, manenjana ny tsipìkany, dia mikendry.
 14. Alefany amin'ireo ny longiny mahafaty, ataony mahamay ny zana-tsipìkany.
 15. Indro ny ratsy fanahy mihetsi-jaza hiteraka faharatsiana, fampahoriana no torontoronina ao aminy, ary lainga no aterany.
 16. Mandoaka lavaka izy, mihady azy ary izy no latsaka amin'ny hantsana nomaniny.
 17. Mitsingerina eo an-dohany ny haratsiany, ary miverina eo an-tampon-kandriny ny fanaovany an-keriny.
 18. Hidera an'ny Tompo noho ny fahamarinany aho, sy hihira ny anaran'ny Tompo, ilay Avo indrindra.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]