Salamo fahafolo

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo fahafolo na Salamo 10 dia salamo ao amin' ny Baiboly, ao amin' ny Bokin' ny Salamo. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Jehovah ô, nahoana no mijanona eny lavitra eny Hianao ka miery amin' ny andro fahoriana?
 1. Noho ny fireharehan' ny ratsy fanahy dia enjehina mafy ny malahelo; azon' ny fahendrena nataony izy ireny.
 2. Ny ratsy fanahy mandoka izay irin' ny fony; ary ny mpierina mahafoy sy manamavo an' i Jehovah.
 3. Ny ratsy fanahy mirehareha hoe: Tsy hanadina Izy; eny, "Tsy misy Andriamanitra" no tontalin-keviny.
 4. Tanteraka mandrakariva ny alehany; any amin' ny avo lavitra azy ny fitsarànao; ny mpandrafy azy rehetra dia ataony hoe: zinona ireny?
 5. Hoy izy am-pony: tsy hangozohozo aho, tsy ho azon-doza mandrakizay doria aho.
 6. Feno ozona sy fitaka ary fanaovana an-keriny ny vavany; ao ambanin' ny lelany dia misy fampahoriana sy faharatsiana.
 7. Mamitsaka amin' ny fanotrehana ao an-tanàna izy, ao an-katakonana no amonoany ny marina; ny masony mikendry ny mahantra.
 8. Manotrika ao an-katakonana tahaka ny liona ao amin' ny famitsahany izy; manotrika hisambotra ny malahelo izy; fandrihany amin' ny haratony no fisambony ny malahelo.
 9. Torotoro sy mitanondrika ny mahantra ka lavo amin' ny herin' ny ratsy fanahy.
 10. Hoy izy anakampony: efa nanadino Andriamanitra, efa nanafina ny tavany Izy ka tsy hahita mandrakizay.
 11. Mitsangàna, Jehovah ô; Andriamanitra ô, atsangano ny tananao, aza manadino ny ory.
 12. Nahoana no mamingavinga an' Andriamanitra ny ratsy fanahy ka manao anakampo hoe: Tsy hanadina Hianao?
 13. Efa nahita ihany Hianao, satria mijery fahoriana sy alahelo, mba hovalian' ny tananao. Hianao no iononan' ny mahantra; Hianao no Mpamonjy ny kamboty.
 14. Torotoroy ny sandrin' ny ratsy fanahy; ary adino ny heloky ny mpanao ratsy mandra-paha-tsy hisy hitanao intsony.
 15. Jehovah no Mpanjaka mandrakizay doria; voafongotra tsy ho amin' ny taniny intsony ny jentilisa.
 16. Efa nohenoinao, Jehovah ô, ny irin' ny mpandefitra; mampiomana ny fony Hianao sady mampihaino ny sofinao,
 17. Hanomezanao rariny ny kamboty sy ny mahantra, mba tsy handroso hampitahotra intsony ny zanak' olombelona etỳ an-tany.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Nahoana, ry Iaveh, no mijanona eny lavitra eny hianao, sy miery amin' ny andron' ny fahoriana?
 2. Raha mirehareha ny ratsy fanahy dia ny mahantra no levona; izy ireo dia voan' ny teti-dratsy noforonin' io.
 3. Mirehareha amin' ny fitsiriritany ny ratsy fanahy; manamavo an' ny Tompo ny mpandroba mandoza.
 4. Hoy ny ratsy fanahy, amin' ny fianjonanjonany: Tsy mamay izy! Tsy misy Andriamanitra. Izany no totalin-keviny.
 5. Fa ambinina hatrany hatrany izy, amin' izay alehany. Ny fitsaranao dia avo loatra ka tsy ahoany; ny mpandrafy azy, tsofiny indray mandeha dia mihahaka.
 6. Hoy izy anakampony: Tsy hangozohozo aho, voafefy tsy ho azon-doza aho na oviana na oviana.
 7. Feno ozona sy fitaka amam-panaovana ankeriny ny vavany; hasomparana sy tsy fahamarinana no ao ambany lelany.
 8. Manao otrika eo akaikin' ny tanàna izy; mamono ny tsy manan-tsiny ao amin' ny fitoerany an-katakonana. Mitsikilo ny olona tsy manan-kiaro ny masony;
 9. mitily ao amin' ny fitoerana miafina toy ny liona ao anaty hazo milobolobo izy; mitily izy hisovoka ny malahelo; samboriny ny malahelo, taominy ho ao amin' ny fandrika haratony.
 10. Miondrika izy, mifitsaka, dia lavo eo amin' ny hohony ny ory.
 11. Hoy izy, anakampony: Nanadino Andriamanitra; efa nanarona ny tavany izy ka tsy mahita na inona na inona, na oviana na oviana!
 12. Mitsangàna, ry Iaveh, asandrato ny tananao, ry Andriamanitra! Aza manadino ny ampahoriana.
 13. Nahoana ny ratsy fanahy no dia mamingavinga an' Andriamanitra? ahoana no anaovany anakam-po hoe: Tsy mamay hianao?
 14. Nahita anefa hianao, fa mijery ny fahoriana amam-pijaliana, mba hiandraiketanao ny momba azy. Hianao no iankinan' ny malahelo; mamonjy ny kamboty hianao.
 15. Tapaho ny sandrin' ny ratsy fanahy; ny tsy mpivavaka - raha karohinao ny helony, tsy ho hitanao va izany?
 16. Iaveh no mpanjaka mandrakizay doria, ho voafongatra eo amin' ny taniny ny firenena.
 17. Efa nihaino ny fanirian' ny ory hianao, ry Iaveh; mankahery ny fony sady manongilana ny sofinao mihaino,
 18. mba hanomezanao rariny ny kamboty sy ny ampahoriana, ka hitsahatra tsy hampitahotra intsony, ny olombelona nalaina tamin' ny tany.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]