Salamo faha-18

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-18 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Mizara andininy 50 ity salamo ity ao amin' ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy (Ny Baiboly) fa andininy 51 kosa ao amin' ny Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy (Ny Baiboly Masina).

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' i Davida, mpanompon' i Jehovah, izay nilaza tamin' i Jehovah ny tenin' ity fihirana ity tamin' ny andro namonjen' i Jehovah azy tamin' ny tanan' ny fahavalony rehetra, indrindra fa tamin' ny tanan' i Saoly; dia hoy izy: mamiko indrindra Hianao, Jehovah Heriko ô.
 2. Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ary Mpamonjy ahy; Andriamanitro, vatolampy ialofako, sy ampingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ho ahy.
 3. Miantso an' i Jehovah izay mendrika hoderaina aho, ka dia vonjena ho afaka amin' ny fahavaloko
 4. Nihodidina tamiko ny famatoram-pahafatesana, ary ny riaky ny faharatsiana nampahatahotra ahy.
 5. Ny famatoran' ny fiainan-tsi-hita nihodidina tamiko; nisakana ahy ny fandriky ny fahafatesana.
 6. Fony azom-pahoriana aho, dia niantso an' i Jehovah, eny, Andriamanitro no nitarainako; nihaino ny feoko tao an-tempoliny Izy, ary ny fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofiny.
 7. Dia nihozongozona sy nihorohoro ny tany, ary ny fanambanin' ny tendrombohitra nihorohoro; eny, nihozongozona ireo, satria tezitra Jehovah.
 8. Nisy setroka nisavoana teo am-bavorony, ary afo avy teo am-bavany no nandevona ka nisy vainafo nidedadeda teo aminy.
 9. Dia naondriny ny lanitra, ka nidina Izy; ary aizim-pito no teo ambanin' ny tongony.
 10. Dia nitaingina kerobima Izy ka nanidina; eny, nanidina faingana tamin' ny ela-drivotra Izy.
 11. Efa nanao ny maizina ho fiereny sy tranony manodidina Azy Izy, dia rahona ngalingaly rahona matevina.
 12. Ary teo amin' ny famirapiratana teo anatrehany dia nandalo ny rahony matevina havandra sy vainafo.
 13. Dia nampikotroka tany an-danitra Jehovah, ny Avo Indrindra niloa-peo. Havandra sy vainafo.
 14. Dia nandefa ny zana-tsipìkany Izy ka nampiely ny fahavaloko. Ary nampandeha helatra be ka nampifanaritaka azy.
 15. Dia hita ny mason-drano, ary niseho ny fanambanin' ny tany noho ny teny mafy nataonao, Jehovah ô, noho ny fifofofofon' ny fofonain' ny vavoronao.
 16. Naninjitra ny tanany avy tany ambony Izy ka nandray ahy; nanintona ahy niala tamin' ny rano be Izy;
 17. Namonjy ahy tamin' ny fahavaloko mahery Izy sy tamin' izay nankahala ahy, satria tsy leoko ireny
 18. Nisakana ahy tamin' ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niseho ho Mpanohana ahy.
 19. Dia nitondra ahy ho any amin' ny malalaka Izy; namonjy ahy Izy, satria tiany aho.
 20. Nanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah; araka ny fahadiovan' ny tanako no namaliany ahy
 21. Fa nitandrina ny lalan' i Jehovah aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin' Andriamanitro;
 22. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nampialaiko tamiko;
 23. Tsy nanan-tsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azon' ny fahotako;
 24. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovan' ny tanako teo imasony.
 25. Ny olona tsara no isehoanao fa tsara; ny tena olo-marina no isehoanao fa marina;
 26. Ny madio no isehoanao fa madio; ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina.
 27. Fa Hianao mamonjy ny olona ory; ary ny maso miandranandrana kosa aetrinao.
 28. Fa Hianao mampirehitra ny jiroko; Jehovah Andriamanitro no mampahazava ny fahamaizinako.
 29. Fa Hianao no ahazoako mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko; ary Andriamanitro no ahazoako mitsambikina mihoatra ny manda.
 30. Raha ny amin' Andriamanitra, dia marina ny lalany; ny tenin' i Jehovah dia voazaha toetra amin' ny memy; Jehovah no ampingan' izay rehetra mialoka aminy.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]