Aller au contenu

Salamo faha-106

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-106 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky fahefetra" (Sal. 90 -106) ity salamo ity. Ny Salamo faha-105 no eo alohany ary ny faha-107 no manaraka azy.

Lahatsoratra[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

1Aleloia!

Ankalazao Iaveh, fa tsara fo izy,

satria mandrakizay ny famindram-pony.

      2Iza no mahalaza ny asa amin-kerim-po ataon'ny Tompo,

iza no mahambara ny voninahiny rehetra?

      3Sambatra izay mitandrina ny lalàna,

ka manaraka ny rariny mandrakariva!

      4Ry Iaveh ô, tsarovy aho amin'ny hatsaram-ponao amin'ny vahoakanao,

vangio amin'ny famonjenao aho,

      5hahitako ny hasambaran'ny olom-boafidinao,

hifaliako amin'ny fifalian'ny vahoakanao,

ary hiravoravoako miaraka amin'ny lovanao.

      6Efa nanota toy ny razanay izahay,

nahavita heloka izahay, nanao ratsy izahay.

      7Ny razanay tany Ejipta tsy nihevitra ny fahagagana nataonao,

tsy nahatsiaro ny hamaroan'ny fahasoavanao;

niodina teo amoron-dranomasina, dia ny ranomasina Mena.

      8Namonjy azy anefa izy noho ny anarany,

mba hampiharihary ny fahefany.

      9Nambanany ny ranomasina Mena, dia maina io,

ka nentiny nita ny hantsana toy ny namaky ny efitra izy ireo.

      10Namonjy azy tamin'ny tànan'izay nankahala azy izy,

nanafaka azy tamin'ny tànan'ny mpampahory azy.

      11Nosaforan'ny onjan-drano ireo mpandrafy azy,

ka tsy nisy niangana na dia iray aza.

      12Dia nino ny teniny izy ireo tamin'izay,

ary nihira fiderana azy.

      13Kanjo kosa izy ireo nalaky nanadino ny asany,

tsy niandry ny hanatanterahany izay voakasany.

      14Voan'ny fitsiriritana tany an'efitra izy,

ka naka fanahy an'Andriamanitra tany an-tany mangingina.

      15Nomeny azy ihany izay nangatahany,

fa nasiany fahiazana kosa izy ireo.

      16Tao an-toby indray izy ireo nialona an'i Moizy,

sy Aarona ilay olo-masin'ny Tompo.

      17Fa nisokatra ny tany, ka nitelina an'i Datana,

sy nikatona nanarona ny antokon'i Abirona.

      18Nolevonin'ny afo ny antokon'izy ireo,

dia levon'ny lelafo ny ratsy fanahy.

      19Nanao zanak'ombalahy izy teo an-tendrombohitra Horeba,

dia niankohoka teo anoloan'ny sarin-javatra anidina.

      20Ny voninahitr'izy ireo, dia natakalony

sarin'omby miraoka ahitra.

      21Nohadinoiny Andriamanitra Mpamonjy azy,

izay nanao zava-dehibe tany Ejipta,

      22fahagagana tany amin'ny tanin'i Kama,

famantarana teo amin'ny ranomasina Mena.

      23Efa nolazainy haringana izy ireo;

raha tsy Moizy olom-boafidiny,

no nitsangana teo anatrehany

hisakana ny hatezerany tsy handringana azy.

      24Izy ireo nanamavo ny tanim-pahafinaretana

tsy nino ny tenin'ny Tompo.

      25Nimonomonona tao an-dainy,

ary naneky ny feony izy ireo,

      26ka dia nanainga ny tànana izy hamely azy ireo,

handringana azy any an'efitra:

      27hahavery ny taranany any amin'ny firenena,

ary hanely azy any an-tany hafa.

      28Niraikitra tamin'i Beelfegora izy ireo,

ka nihinana ny sorona natolotra ho an'ny maty.

      29Nampahatezitra an'ny Tompo tamin'ny nataony izy ireo,

dia nibosesehan'ny loza.

      30Nitsangana nanolotra fanonerana Finea,

dia nitsahatra ny loza.

      31Notànana ho fahamarinana ho azy izany nataony izany,

hatramin'ny taona mifandimby mandrakizay.

      32Nampahatezitra an'ny Tompo izy ireo tao amin'ny ranon'i Meriba,

ary nozoim-pahoriana noho ny nataon'izy ireo Moizy;

      33fa nampahasosotra ny fanahiny izy ireo,

ka nahavoaka teny tsy voahevitra izy.

      34Tsy naringan'izy ireo ny firenena

nasain'ny Tompo naringany.

      35Fa niharo tamin'ny firenena izy,

nianatra ny asan'ireny.

      36Nanompo ny sampin'ireny,

izay tonga fandrika ho azy.

      37Nataony sorona ho an'ny demony,

ny zanany lahy aman-janany vavy.

      38Nandatsaka ny ra tsy manan-tsiny izy

dia ny ran'ireo zanany lahy aman-janany vavy,

nataony sorona tamin'ny sampin'i Kanaana,

ka ny tany voaloton'ny vonoan'olona.

      39Izy ireo nandoto tena tamin'ny asany,

ary nitolo-tena tamin'andriamani-kafa.

      40Dia nirehitra tamin'ny vahoakany ny fahatezeran'ny Tompo,

ary tonga tsy tiany mainty ny lovany.

      41Natolony ho eo an-tànan'ny firenena izy ireo,

ka notapahin'ireo mankahala azy.

      42Nampahorian'ny fahavalony izy,

ary voaetry tambanin'ny tanan'ireny.

      43Nanafaka azy ireo matetika izy;

nefa niodina nanaraka ny fisainany izy ireo;

ka ny helony no nahaverezany ny tenany.

      44Nijery ny fahorian'izy ireo anefa izy,

nony nandre ny fitarainany.

      45Notsarovany, hitsimbinana azy, ny fanekeny;

namindra fo taminy araka ny hatsaram-pony lehibe izy;

      46ary nataony nahita famindram-po aminy izy ireo,

teo anatrehan'izay rehetra nitana azy ho babo.

      47Vonjeo izahay, ry Iaveh, Andriamanitray,

ka angony avy amin'ny firenena izahay,

mba hankalazanay ny anaranao masina,

ary hireharehanay amin'ny fiderana anao.

      48Isaorana anie Iaveh Andriamanitr'Israely,

hatramin'ny mandrakizay ka ho mandrakizay!

Ary aoka ny vahoaka rehetra hilaza hoe:

Amena! Aleloia!

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]