Aller au contenu

Salamo faha-37

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-37 na Salamo 37 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo, ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity izay mizara ho andininy fito.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Nataon' i Davida. ALEPH Aza tezitra noho ny amin' ny mpanao ratsy, na mitsiriritra ny toetr' izay mpanao heloka.
 2. Fa hojinjana faingana tahaka ny ahitra ireny, ka halazo tahaka ny ahi-maitso.
 3. BETH Matokia an' ny Tompo, ary manaova soa; monena amin' ny tany ary manarana fo amin' ny fahatokiany.
 4. Iaveh no ataovy firavoravoanao, dia omeny anao izay irin' ny fonao.
 5. GHIMEL Ankino amin' ny Tompo ny anjaranao, dia matokia, azy, fa dia hanao izy;
 6. hataony mamirapiratra toy ny mazava ny fahamarinanao; ary tahaka ny andro mitatao vovonana ny fanananao ny rariny.
 7. DALETH Mitoera amim-pahanginana, eo anatrehan' ny Tompo ary manantenà azy; aza tezitra noho ny amin' izay ambinina amin' ny làlany, dia ny olona mahomby amin' ny tetik' adiny.
 8. HE Atsaharo ny hatezerana, halaviro ny havinirana; aza misafoaka foana ka hipaka amin' ny ratsy.
 9. Fa ny ratsy fanahy hofongorana; ary izay matoky an' ny Tompo no hanana ny tany.
 10. VAV Raha afaka kelikely foana dia tsy ho eo intsony ny ratsy fanahy; mijery ny fitoerany hianao, fa efa nanjavona izy.
 11. Ny malemy fanahy no hanana ny tany; ka ho finaritra mankafy fiadanana lehibe.
 12. ZAIN Ny ratsy fanahy namoron-tsain-dratsy, hamelezana ny marina, sady manidy vazana aminy.
 13. Fa ny Tompo kosa mihomehy ny ratsy fanahy, satria hitany fa tonga ny androny.
 14. HETH Ny ratsy fanahy manatsoaka ny sabany, manenjana ny tsipìkany handavo ny ory sy ny malahelo, hamono izay mahitsy làlana.
 15. Ny sabany hiditra amin' ny fony ihany; ary ny tsipìkany ho tapatapaka!
 16. TETH Aleo ny kely ananan' ny olo-marina, toy izay ny be ananan' ny olon-dratsy maro;
 17. fa ny sandrin' ny mpanao ratsy, ho tapatapaka; ary ny olo-marina kosa hotohanan' ny Tompo.
 18. YOD Fantatry ny Tompo ny andron' ny marina; ary ny lovany haharitra mandrakizay.
 19. Tsy mba menatra izy amin' ny andron' ny fahoriany; ary ho voky amin' ny taona mosarena.
 20. KAPH Fa ny ratsy fanahy kosa levona; ny fahavalon' ny Tompo hanahaka ny voninahitry ny tanim-bilona ho lasan-ko setroka ireny, dia ho levona.
 21. LAMED Ny ratsy fanahy misambotra, nefa tsy mamerina, fa ny marina kosa be antra ka manome.
 22. Izay tahin' ny Tompo hanana ny tany; izay ozoniny dia hofongorina.
 23. MEM Iaveh no mahamafy ny dian' ny olo-marina; ary mankasitraka ny làlany.
 24. Raha lavo aza izy tsy mba miampatra amin' ny tany; Fa Iaveh mitantana azy.
 25. NUN Efa tanora ihany aho; ary indro antitra ankehitriny; fa tsy mba hitako nafoy izay olo-marina, na ny taranany nangataka hanina.
 26. Antra olona mandrakariva izy ka mampisambotra; ary mahazo fanambinana ny taranany.
 27. SAMECH Halaviro ny ratsy ary manaova ny tsara, dia mitoera mandrakizay ao am-ponenanao.
 28. Fa tian' ny Tompo ny rariny, ary tsy foiny ny olo-miraiki-po aminy. Eo ambany fiambenany mandrakariva ireny, fa ny taranaky ny ratsy fanahy kosa hofongorana.
 29. Hanana ny tany ny olo-marina, dia honina eo mandrakizay.
 30. PHE Milaza fahendrena ny vavan' ny marina; ary manambara ny rariny ny lelany,
 31. ny lalàn' Andriamaniny dia ao am-pony, tsy mba solafaka ny diany.
 32. TSADE Ny ratsy fanahy mitsikilo ny marina, ka mitady izay hahafaty azy;
 33. fa Iaveh tsy mahafoy azy ho eo an-tànany; ary tsy manameloka azy, raha avy izay hitsarana azy.
 34. KOPH Miandrasa an' ny Tompo, ary araho ny làlany, dia hanandratra anao izy, ka hanana ny tany hianao; raha avy izay hamongorana ny ratsy fanahy, dia ho hitanao izany.
 35. RESCH Nahita ny tsy mpivavaka efa mby eo amin' ny fanaperam-pahefana aho, nisandrahaka tahaka ny hazo maitso maniry izy.
 36. Nandalo aho dia tsy teo intsony izy; nitady azy aho fa tsy hita intsony izy.
 37. SCHIN Mba diniho kosa ange ny marina, ka jereo ny mahitsy; fa manam-para mandimby ny olona tia fihavanana.
 38. Fa ny mpikomy kosa haringana avokoa; ny taranaky ny ratsy fanahy hofongorina.
 39. THAV Avy amin' ny Tompo no ihavian' ny famonjena ny marina; mpiaro azy amin' ny andron' ny fahoriana izy.
 40. Iaveh no tonga manampy sy manafaka azy; manafaka amin' ny ratsy fanahy sy mamonjy azy izy, satria izy no nataony fototry ny fitokiany.

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Nataon' i Davida. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin' ny mpanao ratsy; Ary aza mialona ny mpanao meloka;
 2. Fa hojinjana faingana tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahi-maitso.
 3. Matokia an' i Jehovah ianao, ka manaova soa, dia honina amin'ny tany ianao ka ho faly amin' ny fahamarinana.
 4. Ary miravoravoa amin' i Jehovah ianao, dia homeny anao izay irin' ny fonao.
 5. Ankino amin' i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka.
 6. Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana.
 7. Miantombena tsara miandry an' i Jehovah ianao ka manantenà Azy; Aza tezitra amin' izay ambinina amin' ny lalany dia amin' izay olona manao sain-dratsy.
 8. Mitsahara amin' ny fahatezerana, ary mahafoiza ny fahavinirana; aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao; fa ratsy no hiafaran' izany.
 9. Fa ny mpanao ratsy hofongoro-na; Ary izay miandry an' i Jehovah no handova ny tany.
 10. Fa rehefa afaka kelikely, dia tsy hisy ny ratsy fanahy; Handinika ny fonenany ianao, fa tsy ho hita izy.
 11. Fa ny mpandefitra kosa no handova ny tany ka hiravoravo amin' ny haben' ny fiadanana.
 12. Ny ratsy fanahy manao hevi-dratsy hamelezana ny maraina ka mihidy vazana aminy.
 13. Ny tompo mihomehy azy, satria hitany fa ho tonga ny androny.
 14. Ny ratsy fanahy nampitsoaka ny sabany ka nanenjana ny tsipìkany mba hampikarapoka ny ory sy ny malahelo, ary hamono ny mahitsy lalana.
 15. Ny sabany hitsatoka amin' ny fony ihany, ary ny tsipìkany ho tapatapaka.
 16. Tsara lavitra ny kely ananan' ny ratsy fanahy maro.
 17. Fa ny sandrin' ny ratsy fanahy ho tapatapaka; Fa Jehovah manohana ny marina.
 18. Fantatr' i Jehovah ny andron' ny mahitsy; Ary ny lovany ho mandrakizay.
 19. Tsy mba ho menatra amin' ny andro fahoriana ireny; ary amin' ny taona mosarena dia ho voky izy.
 20. Fa ny ratsy fanahy haringana, ary ny fahavalon' i Jehovah ho tahaka ny voninahitry ny saha; Ho levona izy, eny, ho levon-ko setroka izy.
 21. Misambotra ny ratsy fanahy, nefa tsy manohitra; Fa ny marina kosa mamindra fo ka manome.
 22. Fa izay tahìny no handova ny tany; Ary izay ozoniny kosa no hofongorana.
 23. Avy amin' i Jehovah no mahalavorary ny dian' ny olona, ka Izy no mankasitraka ny lalany.
 24. Na dia lavo aza izy, tsy dia mikarapoka, fa Jehovah no mitantana azy.
 25. Efa mba tanora ihany aho, ary efa antitra ankehitriny; Fa tsy mbola hitako mangataka hanina.
 26. Miantra mandrakariva ireny ka mampisambotra; ary ny taranany hotahina.
 27. Halaviro ny ratsy, ka manaova soa. Dia honina mandrakizay ianao.
 28. Fa Jehovah tia rariny sady tsy hahafoy ny olony masina; Harovana mandrakizay ireo; Fa taranaky ny ratsy fanahy hofongorana,
 29. Ny marina handova ny tany Ka honina ao aminy mandrakizay
 30. Ny vavan' ny marina miresaka fahendrena, Ary ny lelany manambara ny rariny.
 31. Ny lalàn' Andriamaniny no ao am-pony; Tsy mba ho solafaka ny diany.
 32. Mitsikilo ny marina ny ratsy fanahy ka mitady hahafaty azy.
 33. Jehovah tsy hahafoy azy eo an-tanany. Na hanameloka azy, raha tsaraina izy.
 34. Miandrasa an' i Jehovah, ka tandremo ny lalàny, dia hanandratra anao handova ny tany Izy; Ho faly hahita ny hamongorana ny ratsy fanahy ianao.
 35. Efa hitako ny ratsy fanahy, fa loza loatra izy, ary nandrahaka tahaka ny hazo maitso maniry ho azy;
 36. Kanjo nandalo izy ka, indro, tsy teo intsony; Ary nitady azy ka, tsy hita izy.
 37. Diniho ny mahitsy, ka jereo ny marina; Fa misy farany ho an' ny olona tia fihavanana.
 38. Fa ny mpanota haringana avokoa; Ny hihafaran' ny ratsy fanahy ho fongotra.
 39. Fa ny famonjena ny marina dia avy amin' i Jehovah; Fiarovana mafy ho azy amin' ny andro fahoriana Izy.
 40. Ary Jehovah mamonjy azy sy manafaka azy; eny, manafaka azy amin' ny ratsy fanahy Izy ka mamonjy azy, satria nialoka taminy izy.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]