Apokalipsin'i Joany

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
I Joany tao amin'ny nosy Patmosy, nataon'i Hans Burgkmair the Elder, taona 1518.

Apokalipsin'i Joany, na Apokalypsin'i Jaona na Apokalipsy, Fanambaràn'i Jesoa Kristy na Fanambaràna no iantsoana ny boky kanonika farany ao amin'ny Baiboly kristiana, ao amin'ny Testamenta Vaovao, izay misy faminaniana momba ny andro farany sy ny fitsarana farany. Mety ho teo anelanelan'ny taona 60 sy 96 no nanoratana azy.

Fiforonan-teny[hanova | hanova ny fango]

Ny teny hoe Apokalypsy dia avy amin'ny teny grika hoe Ἀποκάλυψις / Apokalupsis izay midika hoe "fanambaràna" "ala sarona" na "fanalana voaly" araka ny andalana voalohany ao amin'ilay boky hoe Ἀποκάλυψις Ἰησού Χριστού / Apokálupsis Iēsou Khristoũ izay midika hoe: "Fanambaràn'i Jesoa Kristy". Ny hoe Ἀποκάλυψις Ἰωάννου / Apokálupsis Ioánnou no nadika hoe Apokalypsin'i Jaona (na Apokalipsan'i Joany).

Ny Protestanta malagasy dia manoratra hoe Apokalypsy fa ny Katolika kosa manao hoe Apokalipsa.

Fizaràn'ny boky[hanova | hanova ny fango]

Azo zaraina dimy ny Bokin'ny Apokalipsy:

1. Hafatra mialoha ho an’ny Fiangonana (1.1 – 3.22)

2. Ny Zanak’ondry sy ny fanarahana azy (4.1 – 7.17)

3. Fitsofan’ny anjely ireo trompetra fito (8.1 – 11.19)

4. Ny fitsapana hahazo ny Fiangonana (12.1 – 16.21)

5. I Babilona sy i Jerosalema vaovao (17.1 – 22.21)

Toy izao ny antsipirian’ireo fizaràna tsirairay ireo:

Hafatra mialoha ho an’ny Fiangonana (1.1 – 3.22)[hanova | hanova ny fango]

Schnorr von Carolsfeld Bibel in Bildern 1860 236.png

Fanehoana ankapobeny ny Fanambaràna (1.1-3)[hanova | hanova ny fango]

 1. Teny mialoha (1.1-5)
 2. An’i Jesosy ny Fanambaràna (1.6-8)

Fahitana ny amin’ny Zanak’olona (1.9-20)[hanova | hanova ny fango]

 1. Ny zavatra nanjo an’i Joany tamin’ny fiandohan’ny fahitana (1.9-11)
 2. Fitoeran-jiro fito sy ilay toy ny Zanak’olona (1.12-13)
 3. Ilay manana loha sy volo fotsy (1.14-15)
 4. Ilay mitana ny kintana fito (1.16-20)

Taratasy ho an’ny anjelin’ny fiangonana fito (2.1 – 3.13)[hanova | hanova ny fango]

 1. Taratasy alefa amin’ny anjelin’ny fiangonana any Efesosy (2.1-7)
 2. Taratasy alefa amin’ny anjelin’ny fiangonana any Smirna (2.8-11)
 3. Taratasy alefa amin’ny anjelin’ny fiangonana any Pergamosy (2.12-17)
 4. Taratasy alefa amin’ny anjelin’ny fiangonana any Tiatira (2.18-29)
 5. Taratasy alefa amin’ny anjelin’ny fiangonana any Sardisy (3.1-6)
 6. Taratasy alefa amin’ny anjelin’ny fiangonana any Filadelfia (3.7-13)
 7. Taratasy alefa amin’ny anjelin’ny fiangonana any Laodikea (3.14-22)

Ny Zanak’ondry sy ny fanarahana azy (4.1 – 7.17)[hanova | hanova ny fango]

Eo am-pelan-tanan’ny Zanak’ondry ny ho avin’izao rehetra izao (4.1 – 5.14)[hanova | hanova ny fango]

 1. Ny ao amin’ny Lapan’Andriamanitra (4.1-11)
 2. I Kristy mpamonjy (5.1-12)
Ireo mpitaingin-tsoavaly efatra ao amin'ny Apokalipsy, nataon'i Viktor Vasnetsov, taona 1887.

Vahan’ny Zanak’ondry ny tombokase fito amin’ilay boky (6.1-17)[hanova | hanova ny fango]

 1. Tombokase voalohany: soavaly fotsy: i Kristy (6.1-2)
 2. Tombokase faharoa: soavaly mena: ny mpanenjika ny Kristiana (6.3-4)
 3. Tombokase fahatelo: soavaly mainty: mosary (6.5-6)
 4. Tombokase fahefatra: soavaly hatsatra: fahatesana (6.7-8)
 5. Tombokase fahadimy: ireo olona miakanjo fotsy: ny maritiry (6.9-11)
 6. Tombokase fahenina: ny fahatezeran’Andriamanitra: hesorina ny rivotra rehetra (6.12-17)
 7. Tsy haninona ireo mpanompon’Andriamanitra (7.1-17)
 8. Tombokase fahafito sy ny vavak’ireo olo-marina (8.1-5)
Ny Trompetra fito sy ilay anjely nitondra fandorana emboka manitra, taona 1000.

Fitsofan’ny anjely ireo trompetra fito (8.1 – 11.19)[hanova | hanova ny fango]

Fitsofana ireo trompetra enina voalohany: loza (8.1 – 9.21)[hanova | hanova ny fango]

 1. Ny trompetra voalohany: havandra sy afo ary ra (8.6-7)
 2. Ny trompetra faha-2: toy ny tendrombohitra mirehitra afo (8.8-9)
 3. Ny trompetra faha-3: latsaka tamin’ny tany ny kintana (8.10-11)
 4. Ny trompetra faha-4: maizina ny 1/3n’ny masoandro sy ny volana ary ny kintana (8.12-13)
 5. Ny trompetra faha-5: potraka ilay Kintana: i Satana (9.1-12)
 6. Ny trompetra faha-6: novahana ny anjelin’i Satana any Eofrata (9.13-21)

Hafatr’i Kristy sy ny fijoroan’ny Fiangonana ho vavolombelona (10.1 – 11.14)[hanova | hanova ny fango]

 1. Ilay boky kely sady mamy no mangidy (10.1-11)
 2. Ny tempoly sy ireo vavolombelona (11.1-14)

Fitsofana ny trompetra fahafito: azon’i Kristy ny fanjakana (11.15-19)[hanova | hanova ny fango]

 1. Efa azon’i Kristy ny Fanjakana (11.15-16)
 2. Tsy misy loza fa fiderana no re (11.17-19)

Ny fitsapana hahazo ny Fiangonana (12.1 – 16.21)[hanova | hanova ny fango]

Ireo mpiara-dia amin’ny Dragona sy ny Bibidia (12.1- 13.18)[hanova | hanova ny fango]

 1. Ilay vehivavy nitafy masoandro sy ny Dragona (12.1-17)
 2. Namindra fahefana tamin’ny Bibidia (13.1-10)
 3. Ilay mpaminany sandoka sy ny isa 666 (13.11-18)
Ilay Andro lehiben'ny fahatezeran'Andriamanitra, nataon'i John Martin, 1852.

Handresy ny mpanara-dia ny Zanak’ondry (14.1 – 15.4)[hanova | hanova ny fango]

 1. Ny mpanara-dia ny Zanak’ondry (14.1-5)
 2. Fanambaran’ny anjely mialoha ny andron’ny fitsarana (14.6-13)
 3. Fijinjana sy fiotazana ny firenena (14.14-20)
 4. Hiran’i Mosesy sy ny Zanak’ondry (15.1-8)

Ny loza naidina avy amin’ny lovia fito (16.2-21)[hanova | hanova ny fango]

 1. Lovia voalohany: vay ratsy (16.2)
 2. Lovia faha-2: loza tao an-dranomasina (16.3)
 3. Lovia faha-3: ony sy rano lasa ra (16.4-7)
 4. Lovia faha-4: masoandro mandoro (16.8-9)
 5. Lovia faha-5: aizim-pito (16.10-11)
 6. Lovia faha-6: ritra ny ony Eofrata (16.12-16)
 7. Lovia faha-7: loza tamin’ny rivotra (16.17-21)

I Babilona sy i Jerosalema vaovao (17.1 – 22.21)[hanova | hanova ny fango]

Famaizana an’i Babilona (17.1 – 19.10)[hanova | hanova ny fango]

 1. I Babilona vehivavy janga sy ny bibidia (17.1-18 )
 2. Hianjera i Babilona (18.1-8)
 3. Tokony hiala an’i Babilona ny vahoakan’Andriamanitra (18.4-8)
 4. Fitomaniana an’i Babilona (18.9-24)
 5. Hiram-pandresena any an-danitra (19.1-19)

Fandringanana ireo firenena tsy mino[hanova | hanova ny fango]

 1. Ady eskatolojika voalohany: fandresen’ny Teny (19.1-10)
 2. Fanjakana 1000 taona (20.1-6)
 3. Ady eskatolojika faharoa (20.7-10)
 4. Fitsarana ny firenena rehetra sy ny bokin’ny fiainana (20.11-15)

Fanavaozana ny zavatra rehetra (21.1 - 22.5)[hanova | hanova ny fango]

 1. Lanitra sy tany ary Jerosalema vaovao (21.1-27)
 2. Ny ranon’aina sy ny hazon’aina ary fanatrehana ny tavan’Andriamanitra (22.1-5)

Teny famaranana fanomezan-toky (22.6 - 21)[hanova | hanova ny fango]

 1. Sambatra izay mitandrina ny teny (22.6-7)
 2. Aza miankohoka afa-tsy amin’Andriamanitra (22.8-11)
 3. Indro avy faingana Aho (22.12-17)
 4. Fitandremana ny teny faminaniana (22.18-21)

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]