Aller au contenu

Arivo taona (kristianisma)

Avy amin'i Wikipedia

Ny arivo taona na fanjakana arivo taona dia ilazana ny faharetan'ny fanjakan'i Jesosy Kristy eto an-tany aorian'ny niakarany any an-danitra araka ny Apokalipsy ao amin'ny Baiboly. Izany fanjakana arivo taona izany dia resahina ao amin'ny toko faha-20 ao amin'ny Bokin'ny Apokalipsy. Samy manana ny fivosany izany arivo taona izany ny mpanao heviteny sy ny antokom-pinoana kristiana tsirairay ka ao ireo mandray izany ara-bakiteny, izay atao hoe milenarista, ary ao koa ireo mandray izany amin'ny heviny am-panoharana, izay atao hoe amilenarista.

Lahatsotratra ahitana ny "arivo taona"

[hanova | hanova ny fango]

Lahatsoratra apokrifa

[hanova | hanova ny fango]

Ny firesahana ny amin'ny arivo taona hanjakan'ny Mesia dia hita ao amin'ny soratra apokrifa sasany toy ny Salamon'i Solomona, ny Bokin'i Henoka, ny Apokalipsin'i Baroka ary ny Bokin'ny Jobily.

Lahatsoratra kanonika

[hanova | hanova ny fango]

Inty ireo andalana ao amin'ny Apokalipsy miresaka ny amin'ny arivo taona hanjakan'i Jesosy Kristy eto an-tany:

"1 Ary hitako fa, indro, nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidin'ny lavaka tsy hita noanoa sy gadra lehibe eny an-tànany; 2 dia nisambotra ilay dragona izy (dia ilay menarana ela, ny devoly sy Satana izany) ka namatotra ary arivo taona, 3 dia nanipy ary ho amin'ny lavaka tsy hita noanoa ka nanidy izany, dia nanisy tombo-kase teo amboniny, mba tsy hamitahany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona; ary rehefa afaka izany, dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. 4 Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy; ary hitako koa ny fanahin'izay notapahin-doha noho ny filazana an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anoloan'ny bibi-dia na teo anoloan'ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny handriny na ho eo amin'ny tànany; ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. 5 Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany. 6 Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany; ireo tsy mba ananan'ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. 7 Ary rehefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana Satana ho afaka ao amin'ny tranomaizina nitoerany 8 ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazan-tany efatra, dia Goga sy Magoga, mba hanangona ary ho any amin'ny ady; tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany." (Apok. 20.1-8)

Tsy voaresaka mazava tsara ny fotoana sy ny fomba hisehoan'ireo arivo taona ireo ka maro ny fanaovana hevi-teny momba ilay fanjakana arivo taona ary maro koa ny antokom-pivavahana mandray ara-bakiteny izany arivo taona izany ka miteraka ny atao hoe milenarisma, raha ny sasany kosa manome heviny am-panoharana izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy.

Ny milenarisma

[hanova | hanova ny fango]

Ny milenarisma dia fivoasana ara-bakiteny ny arivo taona hanjakan'ny Mesia eto an-tany. Mizara roa ny milenarisma, dia ny premilenarisma (izay mihevitra fa hanjaka arivo taona alohan'ny hanagadrana an'i Satana ny Mesia) sy ny postmilenarisma (izay mino fa aorian'ny hanagadrana an'i Satana no hiavian'ny Mesia).

Premilenarisma

[hanova | hanova ny fango]

Amin'ireo premilenarista dia ara-bakiteny ny fanjakan'i Kristy eto an-tany mandritra ny arivo taona sady hitranga alohan'ny hamatorana an'i Satana mandritra ny arivo taona sy ny fiavian'i Kristy fanindroany izany. Ireto avy ireo fiangonana premilenarista: ireo Fiangonana evanjelijka, ny Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito, ny Vavolombelon'i Jehovah ary ny Olomasin'ny Andro Farany.

Postmilenarisma

[hanova | hanova ny fango]

Tsy dia be mpanaraka ny fivoasana postmilenarista. Araka ny postmilenarista dia aorian'ny arivo taona no hiavian'i Kristy fanindroany eto an-tany.

Ny amilenarisma

[hanova | hanova ny fango]

Ny amilenarisma dia fampianarana izay manambara fa tsy ara-bakiteny izany fanjakana arivo taon'ny Mesia izany. Ny amilenarista dia mandà ny fiheverana fa hanjaka eto an-tany ara-bakiteny i Jesoa Kristy. Ny fanjakana arivo taona dia ampitoviziny amin'ny fanjakana mandrakizay, araka izay hita ao amin'ny toko faha-21 sy faha-22 ao amin'ny Apokalipsy sady mampihatra amin'ny Fiangonana ny faminaniana momba ny fananganana an'i Israely indray. Isa am-panoharana ihany ny isa 1000 resahina ao amin'ny Apokalipsy. Fanjakana ara-panahy ny fanjakan'i Jesoa Kristy fa tsy fanjakana eto an-tany ara-nofo.

Amilenarista ny Fiangonana katolika, ny Fiangonana ortodoksa, ny Fiangonana anglikana, ny Fiangonana nohavaozina, ny Fiangonana metodista ary ny Fiangonana loterana.

Jereo koa:

[hanova | hanova ny fango]