Aller au contenu

Premilenarisma

Avy amin'i Wikipedia

Ny premilenarisma dia iray amin' ireo endriky ny milenarisma kristiana izay ampianarana sady mampino fa ny fiavian' i Jesoa Kristy fanindroany dia hitranga alohan' ny fotoana hanjakan' i Jesoa Kristy mandritra ny arivo taona ara-bakiteny eto an-tany. Izany fanjakana arivo taona izany dia resahina ao amin' ny toko faha-20 ao amin' ny Bokin' ny Apôkalipsy. Ny endrika faharoan' ny milenarisma dia ny pôstmilenarisma izay vitsy mpanaraka kokoa. Mifanohitra amin' ny milenarisma ny amilenarisma izay tsy mandray ara-bakiteny ny hoe "arivo taona". Premilenarista ny Fiangonana evanjelijka, ny Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito, ny Vavolombelon' i Jehovah ary ny Olomasin' ny Andro Farany.

Indreto ireo andalana ao amin' ny Apôkalipsy miresaka ny amin' ny arivo taona hanjakan' i Jesoa Kristy eto an-tany:

"1 Ary hitako fa, indro, nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidin'ny lavaka tsy hita noanoa sy gadra lehibe eny an-tànany; 2 dia nisambotra ilay dragona izy (dia ilay menarana ela, ny devoly sy Satana izany) ka namatotra ary arivo taona, 3 dia nanipy ary ho amin'ny lavaka tsy hita noanoa ka nanidy izany, dia nanisy tombo-kase teo amboniny, mba tsy hamitahany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona; ary rehefa afaka izany, dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. 4 Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy; ary hitako koa ny fanahin'izay notapahin-doha noho ny filazana an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anoloan'ny bibi-dia na teo anoloan'ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny handriny na ho eo amin'ny tànany; ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. 5 Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany. 6 Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany; ireo tsy mba ananan'ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. 7 Ary rehefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana Satana ho afaka ao amin'ny tranomaizina nitoerany 8 ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazan-tany efatra, dia Goga sy Magoga, mba hanangona ary ho any amin'ny ady; tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany." (Apok. 20.1-8)

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]