Fiangonana fiton' ny Apôkalipsy

Avy amin'i Wikipedia
Ireo tanàna nisy ny fiangonan' ny Apôkalipsy

Ny Fiangonana fiton' ny Apôkalipsy na Fiangonana fito tany Azia dia fiangonana fito resahina ao amin' ny Bokin' ny Apôkalipsy (Apô 2.1 – 3.13) ao amin' ny Testamenta Vaovao. Ny foiben' izy ireo dia samy ao Azia Minora avy, izay atao hoe Torkia ankehitriny. Ao amin' ny Bokin' ny Apôkalipsy dia mampahatsiahy ny resaky ny Tompo izay naniraka azy hanoratra any amin' ny fiangonana fito i Joany (Apô 1.11)[1], ka ireo fiangonana ireo dia tao Efesôsy (na Efezy na Efeso), tao Smirna, tao Pergamôsy (na Pergama), tao Tiatîra, tao Sardisy (na Sarda na Sardy), tao Filadelfia ary tao Laôdikea (na Laôdikia na Laôdisea ba Laôdisia).

Ny isa fito izay midika am-panoharana hoe "fahafenoana" dia ahafahana manakatra fa ny Fiangonana tsy an-kanavaka no iantefan' ny Apôkalipsy.

Ny fiangonana tsirairay dia samy nanana ny evekany. Ny eveka sasantsasany amin' ireo fiangonana ireo dia fantatra tamin' ny taonjato fana-2, toa an' i Melitôna avy any Sardisy sy i Pôlikarpôsy avy any Efesôsy ary i Pôlikarpôsy avy any Smirna. Nanomboka tamin' ny taonjato faha-5 dia nisy ny kônsily malaza izay novorina tamin' ireo toerana ireo toa ny kônsily tao Efesôsy na ny kônsily tao Laôdikea.

Ny tanàna nisy ireo fiangonana fito[hanova | hanova ny fango]

Efesôsy[hanova | hanova ny fango]

I Efesôsy na Efesosy na Efeso na Efezy dia iray amin' i reo tanàna tranainy indrindra sy nanana ny maha izy azy amin' ireo tanàn-dehibe grika tany Azia Minora, ka izy no tanàna voalohany tao Iônia. Isan' ireo seranan-tsambo lehibe tao amin' ny Ranomasina Egea izy.

Smirna[hanova | hanova ny fango]

I Smirna dia tanàna niorina tamin' ny morontsiraky ny Ranomasina Egea. Ao amin' ny toerana misy ny tanànan' i Izmir (any Torkia) ankehitriny no nisy azy. Tanàna mora arovana amin' ny fanafihana izy noho izy niorina ambony harambato sarotra anihina, an-tsaikanosy.

Pergamôsy[hanova | hanova ny fango]

I Pergamôsy na Pergama dia tanàna niorina ao avaratr' i Smirna, 25 km miala amin' ny Ranomasina Egea. Ankehitriny dia atao hoe Bergama izy ao Torkia (faritanin' i Izmir).

Tiatîra[hanova | hanova ny fango]

I Tiatîra dia tanàna niorina 80 km miala ny Ranomasina Egea. I Seleokôsy I Nikatôra no nanome anarana io tanàna io.

Sardisy[hanova | hanova ny fango]

I Sardisy na Sarda dia tamàna niorina eo amoron' ny renirano Pactole, teo amin' ny toerana iorenan' ny tanàna ao Torkia atao hoe Sart. Amin' ny teny hebreon' ny Baiboly izy dia atao hoe ספרד‎ / Sfarad (niavian' ny anarana hoe Sefarada).

Laôdikea[hanova | hanova ny fango]

I Laôdikea na Laôdikia na Laôdisea dia tanàna renivohitr' i Frigia na Frizia any Azia Minora. Mbola hita ny sisam-paharavan' io tanàna io eo anelanelan' ny tanàna ambanivohitr' i Goncali sy ny vakin-tanàn' i Eskihisar, 6 km miala ny ivon' i Denizli ao Torkia. Nandroso kokoa noho i Kôlôsia (na Kôlôsy) tanàna akaiky azy i Laôdikea tamin' ny fotoan' androny.

Filadelfia[hanova | hanova ny fango]

I Filadelfia dia tanàna niorina ao atsimon' i Kogamis, amin' ny lalana mampitohy an' i Sardisy (na Sarda) sy Kôlôsia (na Kôlôsy), mifanandrify amin' ny toerana iorenan' i Alaşehir (tanana any Torkia) ankehitriny.

Hafatra ho an' ny fiangonana fito[hanova | hanova ny fango]

Sarintany maneho ireo tanàna misy ny fiangonana fito tany Azia: Πέργαμον (Pergamôsy), Θυάτειρα (Tiatira), Σάρδιες (Sardis), Φιλαδέλφεια (Filadefia), Λαοδίκεια (Laôdikea), Σμύρνα (Smirna), Ἔφεσος (Efesôsy).

"Soraty amin' ny boky izay hitanao, ka ampitondray any amin' ny Eglizy fito any Asia, dia any Efezy, Smirna, Pergama, Tiatira, Sarda, Filadelfia, ary Laodisea." (Apô 1.11, Ny Baiboly Masina)

Hafatra ho an' ny fiangonana tany Efesôsy (2.1-7)[hanova | hanova ny fango]

1 Soraty ho amin' ny anjelin' ny fiangonana any Efesosy.

Izao no lazain' ilay miharona ny kintana fito eny an-tànany ankavanana sady mandeha eo afovoan' ny fanaovan-jiro volamena fito: 2 Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsi-fahazakanao izay mpanao ratsy; ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny tenany ho Apostoly, kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy; 3 ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka.

4 Kanefa manan-teny aminao Aho, satria efa niala tamin' ny fitiavanao voalohany ianao. 5 Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo, dia mibebaha, ka manaova ny asa voalohany; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao Aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin' ny fitoerany, raha tsy mibebaka ianao. 6 Kanefa izao no toetranao: halanao ny asan' ny Nikolaita, izay halako koa.

7 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain' ny Fanahy amin' ny fiangonana. Izay maharesy dia havelako hihinana ny avy amin' ny hazon' aina, izay eo amin' ny Paradisan' Andriamanitra. (Ny Baiboly)

Hafatra ho an' ny fiangonana tany Smirna (2.8-11)[hanova | hanova ny fango]

8 Manorata koa ho an'ny anjelin'ny Eglizin'i Smirna: Izao no lazain'ilay Voalohany sy Farany, izay efa maty ka velona indray:

9 Fantatro ny fahoriana amam-pahantranao, nefa manan-karena hianao; ary fantatro ny fitenenan-dratsin'ireo manao azy ho Jody, nefa tsy izy, fa sinagogan'i Satana. 10 Aza matahotra na inona na inona amin'izay efa hiaretanao. Indro, efa handatsaka ny sasany aminareo an-tranomaizina ny demony, mba hovoazaha toetra hianareo, sy hiari-pahoriana hafoloana. Mahareta ambara-pahafaty, dia homeko anao ny satro-boninahitry ny fiainana.

11 Izay manan-tsofina aoka hihaino ny lazain'ny Fanahy amin'ny Eglizy: Izay mandresy dia tsy hosimban'ny fahafatesana faharoa. (Ny Baiboly Masina)

Hafatra ho an' ny fiangonana tany Pergamôsy (2.12-17)[hanova | hanova ny fango]

12 Ary soraty ho amin' ny anjelin' ny fiangonana any Pergamosy:

Izao no lazain' ilay manana ny sabatra roa lela maranitra: 13 Fantatro izay onenanao, dia ao amin' ny itoeran' ny seza fiandrianan' i Satana; ary mitàna mafy ny anarako ianao ka tsy nandà ny finoana Ahy, na dia tamin' ny andron' i Antipasy martiorako aza, izay lehilahy nahatoky Ahy, dia ilay novonoina teo aminareo, teo amin' izay onenan' i Satana.

14 Kanefa manan-teny kely aminao Aho, fa misy eo aminao izay mitàna ny fampianaran' i Balama, ilay nanome fo an' i Balaka hanisy fahatafintohinana teo anoloan' ny Zanak' Isiraely, hihinana hena naterina tamin' ny sampy sy hijangajanga. 15 Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mitàna ny fampianaran' ny Nikolaita tahaka ny an' ireny. 16 Koa dia mibebaha; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao faingana Aho ka hamely ireo amin' ny sabatry ny vavako.

17 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain' ny Fanahy amin' ny fiangonana. Izay maharesy dia homeko mana miafina sady homeko vato fotsy, ary eo amin' ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra, izay tsy fantatr' olona afa-tsy izay mandray azy ihany. (Ny Baiboly)

Hafatra ho an' ny fiangonana tany Tiatîra (2.18-29)[hanova | hanova ny fango]

18Manorata koa ho an'ny anjelin'ny Eglizin'i Tiatira: Izao no lazain'ny Zanak'Andriamanitra, izay toy ny lelafo ny masony, ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano:

19 Fantatro avokoa ny asanao, ny finoanao, ny fitiavanao, ny fiantranao, ny fandeferanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. 20 Manan-teny kely aminao anefa aho, satria i Jezabela ilay vehivavy manao azy ho mpaminany, avelanao hampianatra sy hanangoly ny mpanompoko hijangajanga sy hihinan-kena natolotra tamin'ny sampy. 21 Efa nomeko andro hibebahana izy, nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangany. 22Ka indro hampandamahiko eo am-pandriana izy, ary hozoim-pahoriana lehibe izay mijangajanga aminy, raha tsy mibebaka amin'ny asa nampianarin-dravehivavy azy. 23 Hasiako amin'ny fahafatesana ny zanany, dia ho fantatry ny Eglizy rehetra fa izaho no mandinika ny voa sy ny fo, ary homeko araka ny asanareo avy hianareo rehetra. 24 Ary indreo hianareo mpino sisa any Tiatira, izay tsy manana izany fampianarana izany, sy izay rehetra tsy nahalala ireny antsoin'ny sasany hoe sain-dalin'i Satana ireny, dia izao kosa no lazaiko aminareo: Tsy hovesarako entana hafa hianareo, 25 fa tano mafy aloha izay anananareo, mandra-pihaviko.

26 Ary izay handresy ka haharitra amin'ny asako hatramin'ny farany, dia homeko fahefana amin'ny firenena; 27 hifehy azy amin'ny tehim-by izy, ary hanorotoro azy, toy ny vilany tany, 28 araka izay efa noraisiko tamin'ny Raiko, ary homeko azy ny kintana fitarika andro. 29 Izay manan-tsofina aoka hihaino ny lazain'ny Fanahy amin'ny Eglizy. (Ny Baiboly Masina)

Hafatra ho an' ny fiangonana tany Sardisy (3.1-6)[hanova | hanova ny fango]

1 Ary soraty ho amin' ny anjelin' ny fiangonana any Sardisy:

Izao no lazain' ilay manana ny Fanahy fiton' Andriamanitra sy ny kintana fito: Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. 2 Miambena, ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty; fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan' Andriamanitro. 3 Dia tsarovy ny amin' ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina ianao, dia ho tonga toy ny fihavin' ny mpangalatra Aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hihaviako aminao. 4 Kanefa misy olona vitsy atý aminao atý Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiany; ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria miendrika Izy.

5 Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin' ny bokin' ny fiainana tokoa Aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan' ny Raiko sy eo anatrehan' ny anjeliny. 6 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain' ny Fanahy amin' ny fiangonana. (Ny Baiboly)

Hafatra ho an' ny fiangonana tany Filadelfia (3.7-13)[hanova | hanova ny fango]

7 Manorata koa ho an'ny anjelin'ny Eglizin'i Filadelfia: Izao no lazain'ilay masina, ilay marina, ilay manana ny fanalahidin'i Davida, ilay mamoha, tsy misy mahahidy, ary manidy, tsy misy mahavoha:

8 Fantatro ny asanao. Fa manan-kery kely ihany hianao, ka nitandrina ny teniko sy tsy nandà ny anarako; koa indro, varavarana mivoha tsy misy mahahidy no nataoko teo anoloanao. 9 Indro, atolotro anao ny sasany amin'ny sinagogan'i Satana, izay mihambo ho Jody, nefa tsy izy, fa mandainga; indro, hataoko tonga hiankohoka eo an-tongotrao izy ireo, dia ho fantany fa tia anao aho. 10 Ary noho hianao nitandrina ny teniko ny amin'ny fandeferana, izaho kosa hitandrina anao amin'ny andron'ny fakam-panahy, izay ho tonga amin'izao tontolo izao ho fitsapan-toetra ny mponina eto an-tany. 11 Indro, avy faingana aho; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao.

12 Izay handresy dia hataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, sady tsy hiala ao intsony; ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitro, sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro, dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra, avy amin'Andriamanitro, sy ny anarako vaovao. 13Izay manan-tsofina aoka hihaino ny lazain'ny Fanahy amin'ny Eglizy.

Hafatra ho an' ny fiangonana tany Laôdikea (3.14-22)[hanova | hanova ny fango]

14 Manorata koa ho an'ny anjelin'ny Eglizin' i Laodisea: Izao no lazain'ny Amena, ilay Vavolombelona mahatoky sy marina, Fototry ny zava-boarin'Andriamanitra.

15 Fantatro ny asanao: tsy mangatsiaka na mafana hianao: nefa aleo mangatsiaka na mafana hianao; 16 fa noho hianao matimaty, na hoe tsy mangatsiaka tsy mafana, dia efa haloan'ny vavako hianao. 17 Hianao mihambo hoe: mpanan-karena aho, nahazo fananam-be, tsy manan-java-mahory aho; kanjo tsy fantatrao, fa hianao dia olona ory, fadiranovana, mahantra, jamba, ary mitanjaka aza. 18 Koa manoro hevitra anao aho mba hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, dia hanan-karena hianao; sy fitafiana fotsy hitafianao, mba tsy hisehoan'ny henatrao noho ny fitanjahanao; ary ody maso hahosotrao ny masonao, dia hahiratra hianao. 19 Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko; mazotoa àry, ka mibebaha. 20 Indro, mitsangana eo am-baravarana aho, sady mandondòna; ka raha misy mihaino ny feoko, sy mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy aho, ka hiara-misakafo aminy, ary izy hiaraka amiko.

21 Izay handresy dia hasaiko miara-mipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako; toa ahy nandresy koa, ka miara-mipetraka amin'ny Raiko, eo amin'ny seza fiandrianany. 22 Izay manan-tsofina aoka hihaino ny lazain'ny Fanahy amin'ny Eglizy. (Ny Baiboly Masina)

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]

  1. "Soraty amin' ny boky izay hitanao, ka ampitondray any amin' ny Eglizy fito any Asia, dia any Efezy, Smirna, Pergama, Tiatira, Sarda, Filadelfia, ary Laodisea." (Apô 1.11, Ny Baiboly Masina) "Izay zavatra hitanao dia soraty eo amin' ny boky, ka ampitondray ho any amin' ny fiangonana fito, dia ho any Efesosy sy Smyrna sy Pergamosy sy Tyatira sy Sardisy sy Filadelfia ary Laodikia." (Apô 1.11, Ny Baiboly)