Filazantsara araka an'i Marka

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Manoratra ny Vaovao Mahafaliny i Marka araka ny soratononina ataon'i Petera, nataon'i Pasquale Ottino taimn'ny taonjato faha-17

Ny Filazantsara araka an'i Marka, na Vaovao Mahafaly araka an'i Marka, na Evanjeky araka an'i Masindahy Marka dia faharoa amin'ny Filazantsara ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly. Ny asa nataon'i Jesosy (na Jesoa) no tian'ny mpanoratra hampitaina: asehony i Jesosy eo am-panatanterahana ny asany amin'ny fanasitranana ny marary, amin'ny fampitomboana isa ny mofo ho an'ny vahoaka. Izany asa izany dia tantarain'ny mpanorara mma hnaporofo anyny maha avy amin'Andriamanitra an'i Jesosy. Tsy latsaky ny 18 ny isan'ireo fahagagana tantarainy. Ao amin'ny andininy voaoohany fotsiny dia efa milaza sahady ny mpanoratra fa i Jesosy no "Zanak'Andriamanitra" (Mar. 1.1) ary any amin'ny faran'io Vaovao Mahafaly io dia taterin'ny mpanoratra ny resak'ilay manamboninahitra miaramila romana teo am-pototry ny hazofijaliana hoe: "Marina tokoa fa Zanak'Andriamanitra io Lehilahy io" (Mar. 15.39).

Asehin'ny mpanorarta koa fa ny fahagagana nataon'i Jesosy dia tsy nataony hitadiavany laza: Fantatr'i Jesosy fa tsy maintsy hijaly izy. Izany no nahatonga ny mpanoratra haneho ny fiainan'i Jesosy ho toy ny fiomanany amin'ny hahafatesany. Im-betsaka i Jesosy no manambara mialoha ny hijaliany sy ny hahafatesany. Amin'ny mpanoratra dia vaovao tsara izany fahafatesany izany satria mahatanteraka ny faminanian'i Isaia (Isaia 53.12): avy izy "hanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro" (Marka 10.45) sady araka ny efa nambarany dia hitsangana amin'ny maty izy satria tsy afaka ny hitoetra ao am-pasana ny Zanak'Andriamanitra.

Ny Filazantsaran'i Marka dia nosoratana ho an'ireo Kristiana avy amin'ny Jentilisa (na Jentily) izay tokony hanazavana tsara ireo fitenenana avy amin'ny fiteny arameana sy hebreo ary tokony hanazavana ny fomba amam-panao jiosy. Isan'ireo Filazantsara sinoptika ny Filazantsaran'i Marka. Teo anelanelan'ny taona 60 sy 75 no nanoratana azy.

Votoatiny

Ny anaran'ny boky[hanova | hanova ny fango]

Ny hoe Filazantsara araka an'i Marka, na Evanjely araka an'i Marka, dia fanagasiana ny teny grika hoe Kατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον izay vakina hoe Kata Markon euangélion. Amin'ny teny latina dia Evangelium secundum Marcum no iantsoana azy.

Ny Protestanta malagasy dia manoratra hoe Filazantsara araka an'i Marka na Filazantsara nosoratan'i Marka. Ny Katolika malagasy kosa dia manoratra hoe Evanjely araka an'i Masindahy Marka na Evanjely nosoratan'i Masindahy Marka. Fiteny ihany koa ny hoe Vaovao Mahafaly araka an'i Marka na Vaovao Mahafaly nosoratan'i Marka.

Fizaràn'ny boky[hanova | hanova ny fango]

Azo zaraina telo lehibe ny Filazantsaran’i Marka ka ny fizaràna tsirairay dia mbola azo tsinjaraina maro. Mahakasika an’i Jesosy tany Galilia ny fizaràna voalohany, ny fizaràna faharoa dia mikasika ny asa sy tenin’i Jesosy tany ivelan’i Galilia, ary momba ny herinandro farany nandalovan’i Jesoa tao Jerosalema ny fizaràna fahatelo.

I Jesoa tany Galilia (Mar. 1.1 - 7.23)[hanova | hanova ny fango]

Ny fisehoan’i Jesosy voalohany (Mar. 1.1-45)[hanova | hanova ny fango]

 • I Jesoa tany an-tany efitra (1.12-13)
 • Ny nanombohan’i Jesosy ny asany (1.14-15)
 • Ny niantsoan'i Jesosy ny mpianany efatra voalohany (1.16-20)
 • I Jesosy tany Kapernaomy nanasitrana demoniaka (1.21-28)
 • Ny nanasitran'i Jesosy ny rafozambavin'i Simona sy olona hafa (1.29-34)
 • Ny fitetezan'i Jesosy an'i Galilia (1.35-39)
 • Ny nanasitranan'i Jesosy ilay boka (1.40-45)

Ny tsy fankasitrahan’ny mpanohitra an’i Jesosy (Mar. 2.1-3.6)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nanasitranana ilay olona malemy (2.1-2.12)
 • Ny niantsoan'i Jesosy an'i Levy (2.13-14)
 • Niara-nisakafo tamin'ny mpanota i Jesosy (2.15-17)
 • Tsy nifady hanina ny mpianatr’i Jesosy (2.18-22)
 • Ireo salohim-bary notazana tamin’ny andro Sabata (2.23-28)
 • Ny nanasitranan'i Jesosy ilay maty tanana tamin’ny andro Sabata (3.1-6)
 • Ny fanasitranana nataon’i Jesosy teo amoron-dranomasina (3.7-12)

Ny fianakaviana sy ny mpianatr’i Jesosy (3.13-35)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fiantsoana ireo Apostoly roa ambin’ny folo (3.13-19)
 • Ireo fianakavian'i Jesosy (3.20-21)
 • Ny fanaratsian'ny mpanora-dalàna an'i Jesosy (3.22-30)
 • Ny tena fianakavian’i Jesosy (3.31-35)

Ireo fanoharana efatra (Mar. 4.1-34)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fanoharana ny amin’ny mpamafy (4.1-9)
 • Ny antony ampiasan'i Jesosy fanoharana (4.10-12)
 • Ny fanazavan'i Jesosy ilay fanoharana ny amin’ny mpamafy (4.13-20)
 • Ny fanoharana ny amin’ny jiro saromana vata famarana (4.21-25)
 • Ny fanoharana ny amin'ny voa naniry ho azy (4.26-29)
 • Ny fanoharana ny amin'ny voantsinapy (4.30-32)
 • Ny teny amehezan’i Jesosy ny lanjan’ireo fanoharana (4.33-34)

Ireo fahagagana hafa nataon’i Jesosy (Mar. 4.35-5.43)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nampitsaharan'i Jesosy ny tafio-drivotra mahery (4.35-41)
 • Ilay olona azon'ny devoly tany Gergesà / Gerasena (5.1-20)
 • Ilay vehivavy nitsi-dra sy ny fananangana ny zanak’i Jairo tamin’ny maty (5.21-43)

Ny fandavana an’i Jesosy sy ny fanambarany ny hahafatesany (Mar. 6.1-6.29)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fitsidihan’i Jesosy an’i Nazareta sy ny fandavana azy tao (6.1-6)
 • Ny nanirahan’i Jesosy ireo Apostoly (6.7-13)
 • Ny nahafatesan’i Jaona mpanao batisa (6.14-29)

Ireo fahagagana nataon’i Jesosy (6.30-56)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fampitomboan’i Jesosy ny isan’ny mofo ho an’olona dimy arivo (6.30-44)
 • Ny nandehanan’i Jesosy teny ambony rano (6.45-52)
 • Ireo fanasitranana nataon’i Jesosy tany Genesareta (6.53-56)

Ireo adihevitra isan-karazany (7.1-23)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny adihevitra momba ny fampianaran’ny razana (7.1-13)
 • Ny amin’ny fampianarana ny madio sy ny maloto (7.14-23)

I Jesosy tany ivelan'i Galilia (Mar. 7.24 - 10.52)[hanova | hanova ny fango]

Ireo fahagagana nataon’i Jesosy (7.24-8.10)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fanasitranana ny zanakavavin’ilay vehivavy Foenisiana (7.24-30)
 • Ny nanasitranan’i Jesosy ilay moana marenina (7.31-37)
 • Ny nanamaroan’i Jesosy ny mofo ho an’olona efatra arivo (8.1-10)

Adihevitra tamin’ireo Fariseo (8.1-21)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nangatahan’ny Fariseo famantarana tamin’i Jesosy (8.11-13)
 • Ny masirasiran’ny Fariseo sy ny an’i Heroda (8.14-21)

Ireo fahagagana nataon’i Jesosy sy ny hahafatesany (8.22-26)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fanasitranan’i Jesosy ny jamba tao Betsaida (8.22-26)
 • Ny fiaikem-pinoan’i Petera ny amin’i Jesost (8.27-30)
 • Ny fanambaran’i Jesosy voalohany ny hijaliany sy ny hahafatesany (8.31-33)
 • Ny fepetra hanarahana an’i Jesosy (8.34-9.1)
 • Ny fiovan-terehin’i Jesosy teo an-tendrombohitra (9.2-8)
 • Ny fanontaniana ny amin’i Elia (9.9-13)
 • Ny nanasitranan’i Jesosy an’ilay mararin’ny androbe (9.14-29)
 • Ny nanambaran’i Jesosy ny hijaliany sy ny hahafatesany (9.30-32)

Ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fanarahana an’i Jesosy (9.33-10.12)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny lehibe indrindra eo amin’ny fanjakan'Andriamanitra (9.33-37)
 • Ny fampiasana ny anaran’i Jesosy (9.38-40)
 • Ny hatao amin’izay tia na mankahala ny mpianatr’i Jesosy (9.41-42)
 • Ny fanafintohinana (9.43-50)
 • Ny amin’ny fisaraham-panambadiana (10.1-12)
 • Ny nitsofan’i Jesosy rano ny ankizy madinika (10.13-16)

Ireo resaka nataon’i Jesosy teny an-dalana mankany Jerosalema (Mar. 10.17-31)[hanova | hanova ny fango]

 • Ilay lehilahy mpanakarena (10.17-22)
 • Ny loza azo avy amin’ny harena (10.23-27)
 • Ny valisoa ho azon’izay mahafoy harena (10.28-31)
 • Ny fanambaràn’i Jesosy fanintelony ny hijaliany sy ny hahafatesany (10.32-34)
 • Ny fangatahan’i Jakoba sy i Jaona zanak’i Zebedio (10.35-40)
 • Ny lehibe tsy maintsy manompo (10.41-45)
 • Ny nanasitranan’i Jesosy an’i Bartimeo jamba (10.46-52)

I Jesosy tany Jerosalema (Mar. 11.1 - 13.36)[hanova | hanova ny fango]

Ny nanadiovan’i Jesosy ny tempoly (11.1-33)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nidiran’i Jesosy tao Jerosalema (11.1-11)
 • Ilay aviavy tsy namoa (11.12-14)
 • Ny nandroahan’i Jesosy ireo mpivarotra tao an-tempoly (11.15-19)
 • Ny lesona avy amin’ilay aviavy maina (11.20-26)
 • Ny fanontaniana ny amin’ny fahefan’i Jesosy (11.27-33)

Ny fanontanian’ireo Fariseo sy ny fitsikeran’i Jesosy azy (12.1-44)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fanoharana ny amin’ny mpamboly voaloboka ratsy fanahy (12.1-12)
 • Ny amin’ny hetra aloa ho an’i Kaisara (12.13-17)
 • Ny fitsanganan-ko velona (12.18-27)
 • Ny didy lehibe indrindra (12.28-34)
 • I Kristy – zanak’i Davida nefa Tompony koa (12.35-37)
 • Ny fanamelohan’i Jesosy ny fariseo sy ny mpanoradalàna (12.38-40)
 • Ny rakitr’ilay vehivavy mpitondratena (12.41-44)

Ny nilazan’i Jesosy ny amin’ny zavatra hiseho amin’ny andro farany (13.1-37)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nilazan’i Jesosy ny amin’ny haharavan’ny Tempoly (13.1-2)
 • Ny toriten’i Jesosy ny amin’ny andro farany (13.3-4)
 • Ny fiandohan’ny fahoriana (13.5-13)
 • Ny fahoriana hihatra amin’i Jerosalema (13.14-23)
 • Ny hisehoan’ny Zanak’olona amim-boninahitra (13.24-27)
 • Ny fanoharana ny amin’ny aviavy (13.28-32)
 • Ny fampiambenana nataon’i Jesosy (13.33-37)

Ny fijalian’i Jesosy sy ny fitsanganany ho velona (Mar. 14.1-16.19)[hanova | hanova ny fango]

Ny fiomanan’i Jesosy amin’ny fisamborana sy ny famoniana azy (14.1-42)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny teti-dratsy hamonoana an’i Jesosy (14.1-2)
 • Ny nanosoran’ilay vehivavy menaka an’i Jesosy tao Betania (14.3-9)
 • I Jodasy sy ireo lohan’ny mpisorona (14.10-11)
 • Ny fanomanana ny sakafon’ny Paska (14.12-16)
 • Ny nanambaràn’i Jesosy izay  hamadika azy (14.17-21)
 • Ny sakafo harivan’ny Tompo (14.22-25)
 • Ny nilazan’i Jesosy mialoha ny handavan’i Petera azy (14.26-31)
 • I Jesosy tao Getsemane nivavaka (14.32-42)

Ny fisamborana sy ny fitsarana ary ny fanomboana an’i Jesosy (14.43-15.47)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nisamborana an’i Jesosy (14.43-52)
 • I Jesoa teo anatrehan’ny Sinedriona (14.53-65)
 • Ny nandavan’i Petera an’i Jesosy (14.66-72)
 • Ny nanadinan’i Pilato an’i Jesosy (15.1-5)
 • Ny nanamelohana ho faty an’i Jesosy (15.6-15)
 • Ny nampisatrohana tsilo an’i Jesosy (15.16-19)
 • Ny lalan’ny hazofijaliana (15.20-22)
 • Ny namantsihana an’i Jesosy teo amin’ny hazofijaliana (15.23-32)

Ny nahafatesan’i Jesoa sy ny nandevenana ary ny nitsanganany ho velona (16.1-20)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nahafatesan’i Jesosy (15.33-41)
 • Ny nandevenana an’i Jesosy (15.42-47)
 • Ny nitsanganan’i Jesosy ho velona (16.1-8)
 • Ny nisehoan’i Jesosy tamin’i Maria Magdalena (16.9-11)
 • Ny nisehoan’i Jesosy tamin’ny mpianatra roa (16.12-13)
 • Ny nisehoan’i Jesosy tamin’ny mpianany iraika ambin’ny folo (16.14-18)
 • Ny niakaran’i Jesosy any an-danitra (16.19-20)

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]