Filazantsara araka an'i Marka

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Manoratra ny Vaovao Mahafaliny i Marka araka ny soratononina ataon'i Petera, nataon'i Pasquale Ottino taimn'ny taonjato faha-17

Ny Filazantsara araka an'i Marka, na Filazantsaran'i Marka, na Vaovao Mahafaly araka an'i Marka, dia faharoa amin'ny Filazantsara ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly. Isan'ireo Filazantsara synoptika izy. Ny Katolika dia manao azy hoe koa Evanjely araka an'i Marka na Evanjelin'i Marka. Teo anelanelan'ny taona 60 sy 75 no nanoratana azy.

Votoatiny

Ny anaran'ny boky[hanova | hanova ny fango]

Ny hoe Filazantsara araka an'i Marka, na Evanjely araka an'i Marka, dia fanagasiana ny teny grika hoe Kατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον izay vakina hoe Kata Markon euangélion. Amin'ny teny latina dia Evangelium secundum Marcum no iantsoana azy.

Fizaràn'ny boky[hanova | hanova ny fango]

Azo zaraina telo lehibe ny Filazantsaran’i Marka ka ny fizaràna tsirairay dia mbola azo tsinjaraina maro. Mahakasika an’i Jesosy tany Galilia ny fizaràna voalohany, ny fizaràna faharoa dia mikasika ny asa sy tenin’i Jesosy tany ivelan’i Galilia, ary momba ny herinandro farany nandalovan’i Jesoa tao Jerosalema ny fizaràna fahatelo.

I Jesoa tany Galilia (Mar. 1.1 - 7.23)[hanova | hanova ny fango]

Ny fisehoan’i Jesosy voalohany (Mar. 1.1-45)[hanova | hanova ny fango]

 • I Jaona mpanao batisa sy ny nanaovany batisa an’i Jesoa (1.1-11)
 • I Jesoa tany an-tany efitra (1.12-13)
 • Ny nanombohan’i Jesoa ny asany (1.14-15)
 • Ny niantsoan'i Jesoa ny mpianany efatra voalohany (1.16-20)
 • I Jesoa tany Kapernaomy nanasitrana demoniaka (1.21-28)
 • Ny nanasitran'i Jesoa ny rafozambavin'i Simona sy olona hafa (1.29-34)
 • Ny fitetezan'i Jesoa an'i Galilia (1.35-39)
 • Ny nanasitranan'i Jesoa ilay boka (1.40-45)

Ny tsy fankasitrahan’ny mpanohitra an’i Jesoa (Mar. 2.1-3.6)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nanasitranana ilay olona malemy (2.1-2.12)
 • Ny niantsoan'i Jesoa an'i Levy (2.13-14)
 • Niara-nisakafo tamin'ny mpanota i Jesoa (2.15-17)
 • Tsy nifady hanina ny mpianatr’i Jesoa (2.18-22)
 • Ireo salohim-bary notazana tamin’ny andro sabata (2.23-28)
 • Ny nanasitranan'i Jesoa ilay maty tanana tamin’ny andro Sabata (3.1-6)
 • Ny fanasitranana nataon’i Jesoa teo amoron-dranomasina (3.7-12)

Ny fianakaviana sy ny mpianatr’i Jesoa (3.13-35)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fiantsoana ireo Apostoly roa ambin’ny folo (3.13-19)
 • Ireo fianakavian'i Jesoa (3.20-21)
 • Ny fanaratsian'ny mpanora-dalàna an'i Jesoa (3.22-30)
 • Ny tena fianakavian’i Jesoa (3.31-35)

Ireo fanoharana efatra (Mar. 4.1-34)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fanoharana ny amin’ny mpamafy (4.1-9)
 • Ny antony ampiasan'i Jesoa fanoharana (4.10-12)
 • Ny fanazavan'i Jesoa ilay fanoharana ny amin’ny mpamafy (4.13-20)
 • Ny fanoharana ny amin’ny jiro saromana vata famarana (4.21-25)
 • Ny fanoharana ny amin'ny voa naniry ho azy (4.26-29)
 • Ny fanoharana ny amin'ny voantsinapy (4.30-32)
 • Ny teny amehezan’i Jesosy ny lanjan’ireo fanoharana (4.33-34)

Ireo fahagagana hafa nataon’i Jesoa (Mar. 4.35-5.43)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nampitsaharan'i Jesoa ny tafio-drivotra mahery (4.35-41)
 • Ilay olona azon'ny devoly tany Gergesà / Gerasena (5.1-20)
 • Ilay vehivavy nitsi-dra sy ny fananangana ny zanak’i Jairo tamin’ny maty (5.21-43)

Ny fandavana an’i Jesoa sy ny fanambarany ny hahafatesany (Mar. 6.1-6.29)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fitsidihan’i Jesoa an’i Nazareta sy ny fandavana azy tao (6.1-6)
 • Ny nanirahan’i Jesoa ireo Apostoly (6.7-13)
 • Ny nahafatesan’i Jaona mpanao batisa (6.14-29)

Ireo fahagagana nataon’i Jesoa (6.30-56)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fampitomboan’i Jesoa ny isan’ny mofo ho an’olona dimy arivo (6.30-44)
 • Ny nandehanan’i Jesoa teny ambony rano (6.45-52)
 • Ireo fanasitranana nataon’i Jesoa tany Genesareta (6.53-56)

Ireo adihevitra isan-karazany (7.1-23)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny adihevitra momba ny fampianaran’ny razana (7.1-13)
 • Ny amin’ny fampianarana ny madio sy ny maloto (7.14-23)

I Jesoa tany ivelan'i Galilia (Mar. 7.24 - 10.52)[hanova | hanova ny fango]

Ireo fahagagana nataon’i Jesoa (7.24-8.10)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fanasitranana ny zanakavavin’ilay vehivavy Foenisiana (7.24-30)
 • Ny nanasitranan’i Jesoa ilay moana marenina (7.31-37)
 • Ny nanamaroan’i Jesoa ny mofo ho an’olona efatra arivo (8.1-10)

Adihevitra tamin’ireo Fariseo (8.1-21)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nangatahan’ny Fariseo famantarana tamin’i Jesoa (8.11-13)
 • Ny masirasiran’ny Fariseo sy ny an’i Heroda (8.14-21)

Ireo fahagagana nataon’i Jesoa sy ny hahafatesany (8.22-26)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fanasitranan’i Jesoa ny jamba tao Betsaida (8.22-26)
 • Ny fiaikem-pinoan’i Petera ny amin’i Jesoa (8.27-30)
 • Ny fanambaran’i Jesoa voalohany ny hijaliany sy ny hahafatesany (8.31-33)
 • Ny fepetra hanarahana an’i Jesoa (8.34-9.1)
 • Ny fiovan-terehin’i Jesoa teo an-tendrombohitra (9.2-8)
 • Ny fanontaniana ny amin’i Elia (9.9-13)
 • Ny nanasitranan’i Jesosy an’ilay mararin’ny androbe (9.14-29)
 • Ny nanambaran’i Jesoa ny hijaliant sy ny hahafatesany (9.30-32)

Ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fanarahana an’i Jesoa (9.33-10.12)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny lehibe indrindra eo amin’ny fanjakan’Andriamanitra (9.33-37)
 • Ny fampiasana ny anaran’i Jesoa (9.38-40)
 • Ny hatao amin’izay tia na mankahala ny mpianatr’i Jesoa (9.41-42)
 • Ny fanafintohinana (9.43-50)
 • Ny amin’ny fisaraham-panambadiana (10.1-12)
 • Ny nitsofan’i Jesoa rano ny ankizy madinika (10.13-16)

Ireo resaka nataon’i Jesoa teny an-dalana mankany Jerosalema (Mar. 10.17-31)[hanova | hanova ny fango]

 • Ilay lehilahy mpanakarena (10.17-22)
 • Ny loza azo avy amin’ny harena (10.23-27)
 • Ny valisoa ho azon’izay mahafoy harena (10.28-31)
 • Ny fanambaràn’i Jesoa fanintelony ny hijaliany sy ny hahafatesany (10.32-34)
 • Ny fangatahan’i Jakoba sy i Jaona zanak’i Zebedio (10.35-40)
 • Ny lehibe tsy maintsy manompo (10.41-45)
 • Ny nanasitranan’i Jesoa an’i Bartimeo jamba (10.46-52)

I Jesoa tany Jerosalema (Mar. 11.1 - 13.36)[hanova | hanova ny fango]

Ny nanadiovan’i Jesoa ny tempoly (11.1-33)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nidiran’i Jesoa tao Jerosalema (11.1-11)
 • Ilay aviavy tsy namoa (11.12-14)
 • Ny nandroahan’i Jesosy ireo mpivarotra tao an-tempoly (11.15-19)
 • Ny lesona avy amin’ilay aviavy maina (11.20-26)
 • Ny fanontaniana ny amin’ny fahefan’i Jesoa (11.27-33)

Ny fanontanian’ireo Fariseo sy ny fitsikeran’i Jesoa azy (12.1-44)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fanoharana ny amin’ny mpamboly voaloboka ratsy fanahy (12.1-12)
 • Ny amin’ny hetra aloa ho an’i Kaisara (12.13-17)
 • Ny fitsanganan-ko velona (12.18-27)
 • Ny didy lehibe indrindra (12.28-34)
 • I Kristy – zanak’i Davida nefa Tompony koa (12.35-37)
 • Ny fanamelohan’i Jesoa ny fariseo sy ny mpanoradalàna (12.38-40)
 • Ny rakitr’ilay vehivavy mpitondratena (12.41-44)

Ny nilazan’i Jesoa ny amin’ny zavatra hiseho amin’ny andro farany (13.1-37)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nilazan’i Jesoa ny amin’ny haharavan’ny Tempoly (13.1-2)
 • Ny toriten’i Jesoa ny amin’ny andro farany (13.3-4)
 • Ny fiandohan’ny fahoriana (13.5-13)
 • Ny fahoriana hihatra amin’i Jerosalema (13.14-23)
 • Ny hisehoan’ny Zanak’olona amim-boninahitra (13.24-27)
 • Ny fanoharana ny amin’ny aviavy (13.28-32)
 • Ny fampiambenana nataon’i Jesoa (13.33-37)

Ny fijalian’i Jesoa sy ny fitsanganany ho velona (Mar. 14.1-16.19)[hanova | hanova ny fango]

Ny fiomanan’i Jesoa amin’ny fisamborana sy ny famoniana azy (14.1-42)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny teti-dratsy hamonoana an’i Jesoa (14.1-2)
 • Ny nanosoran’ilay vehivavy menaka an’i Jesoa tao Betania (14.3-9)
 • I Jodasy sy ireo lohan’ny mpisorona (14.10-11)
 • Ny fanomanana ny sakafon’ny Paska (14.12-16)
 • Ny nanambaràn’i Jesoa izay  hamadika azy (14.17-21)
 • Ny sakafo harivan’ny Tompo (14.22-25)
 • Ny nilazan’i Jesoa mialoha ny handavan’i Petera azy (14.26-31)
 • I Jesoa tao Getsemane nivavaka (14.32-42)

Ny fisamborana sy ny fitsarana ary ny fanomboana an’i Jesoa (14.43-15.47)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nisamborana an’i Jesoa (14.43-52)
 • I Jesoa teo anatrehan’ny Sinedriona (14.53-65)
 • Ny nandavan’i Petera an’i Jesoa (14.66-72)
 • Ny nanadinan’i Pilato an’i Jesoa (15.1-5)
 • Ny nanamelohana ho faty an’i Jesoa (15.6-15)
 • Ny nampisatrohana tsilo an’i Jesoa (15.16-19)
 • Ny lalan’ny hazofijaliana (15.20-22)Ny namantsihana an’i Jesoa teo amin’ny hazofijaliana (15.23-32)

Ny nahafatesan’i Jesoa sy ny nandevenana ary ny nitsanganany ho velona (16.1-20)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny nahafatesan’i Jesoa (15.33-41)
 • Ny nandevenana an’i Jesoa (15.42-47)
 • Ny nitsanganan’i Jesoa ho velona (16.1-8)
 • Ny nisehoan’i Jesoa tamin’i Maria Magdalena (16.9-11)
 • Ny nisehoan’i Jesoa tamin’ny mpianatra roa (16.12-13)
 • Ny nisehoan’i Jesoa tamin’ny mpianany iraika ambin’ny folo (16.14-18)
 • Ny niakaran’i Jesoa any an-danitra (16.19-20)

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]