Filazantsara sinôptika

Avy amin'i Wikipedia

Filazantsara sinôptika na Evanjely sinôptika na Vaovao Mahafaly sinôptika no ilazana ireo filazantsara telo voalohany ao amin' ny Baiboly, dia ny Filazantsara araka an' i Matio sy ny Filazantsara araka an' i Marka ary ny Filazantsara araka an' i Lioka. Atao hoe sinôptika izy ireo noho izy maneho amin' ny fomba mitovy amin' ny ankapobeny ny fiainana sy ny fampianaran' i Jesoa Kristy.

Fiforonan-teny[hanova | hanova ny fango]

Ny teny hoe sinôptika dia avy amin' ny teny grika hoe συνοψις (synopsis / sunopsis) izay azo sarahana roa, συν (midika hoe "miaraka") sy οψις (midika hoe "mahita"). Ny hoe synopsis izany dia azo adika ara-bakiteny hoe "fitoviam-pahitana" na "fitoviam-pijery". Ny hoe sinôptika (avy amin' ny teny grika hoe συνοπτικός / synoptikos) dia azo adika hoe "manao indray mijery", na "mitovy fijery" satria azo atao mifanila ireo asa soratra telo ireo hanehoana ny fifanahafany.

Fampitahana ireo Filazantsara sinôptika[hanova | hanova ny fango]

Misy fitoviany maro ireo Filazantsara ireo. Na dia izany aza dia samy manana ny mampiavaka azy tsirairay ihany koa izy ireo.

Fitovianan' ny Filazantsara sinôptika[hanova | hanova ny fango]

Ny fitoviana ao amin' ny Filazantsara sinôptika telo dia mety ho an' izy telo miaraka na ho an' ny tsiroaroa fotsiny.

Fitovian' ny Filazantsara telo[hanova | hanova ny fango]

Izao avy ny sasantsasany amin' ny fitoviana hita:

 • ny amin' i Joany mpanao batisa (Mat. 3.1-12 // Mar. 1.1-8 // Lio. 3.1-18);
 • ny nanaovam-batisa an' i Jesoa (Mat. 3.13-17 // Mar. 1.9-11 // Lio. 3.21-22);
 • ny nakan' ny devoly fanahy an' i Jesoa (Mat. 4.1-6 // Mar. 1.12-13 // Lio. 4.1-18);
 • ny nankanesan' i Jesoa tany Galilea (Mat.4.12-17 // Mar. 1.14-15 // Lio. 4.14,15,31)
 • ireo mpianatr' i Jesoa voalohany (Mat. 4.18-22 // Mar. 1.16-20 // Lio. 5. 1-11);
 • ny tsy finoan' ny mpiray tanàna amin' i Jesoa azy (Mat. 13.54-58 // Mar. 6.1-6 // Lio. 4.14-30);
 • ny nanasitranana ny rafozam-bavin' i Petera (Mat. 8.14-17 // Mar. 1.28-34 // Lio. 4.38-41);
 • ny namoahan' i Jesoa ireo demonia maro tany Gadara (Mat. 8.28-34 // Mar. 5.1-20 // Lio. 8.26-39);
 • ny nanasitranan' i Jesoa ilay lehilahy malemy sy ilay lehilahy boka (Mat. 9.1-8 // Mar. 2.1-12 // Lio. 5.17-26);
 • ny fitaomana an' i Matio mpamory hetra (Mat. 9.9-17 // Mar. 2.13-22 // Lio. 5.27-39);
 • ny niantsoana ny Apôstôly roa ambin' ny folo sy ny iraka nampanaovina azy (Mat. 9.35-38 // 10; Mar. 3.13-19; 6.7-13 // Lio. 6.12-16; 9.1-6)
 • ny amin' ny divay vaovao atao anaty fitehirizana efa tonta (Mat. 9.14-17 // Mar. 2.21-22 // Lio. 5.33-39);
 • ny fanasitranana ilay olona boka (Mat. 8.1-4 // Mar. 1.40-45 // Lio. 5.12-16);
 • ny amin' i Belizaboba (Mat. 12.22-32 // Mar. 3.20-30 // Lio. 11.14-23);
 • ny fanoharana ny amin' ny fandrobana ny tranona lehilahy matanjaka iray (Mat. 12.29 // Mar. 3.27 // Lio. 11.21,22),
 • ny fahotana amin' ny Fanahy Masina (Mat. 12.31-32 // Mar. 3.28-29 // Lio. 12.10);
 • ireo tena havan' i Jesoa (Mat. 12.22-50 // Mar. 3.20-35 // Lio. 8.19-21; 11.14-26);
 • ny amin' ny mpamafy (Mat. 13.3-9 // Mar. 4.3-9 // Lio. 8.5-8);
 • ny aviavy tsy namoa (mat. 24.32-36 // mar. 13.28-32 // Lio. 21.29-33);
 • ny fanaovan-jiro ao ambany vata famarana;
 • ny amin' ny tsimparifary;
 • ny nampitsaharan' i Jesoa ny rivo-mahery (Mat. 8.23-27 // Mar. 4.35-41 // Lio. 8.22-25);
 • ny zanakavavin' i Jairo, ny nanasitranana ilay vehivavy mivoa-dra (Mat. 9.18-30 // Mar. 5.21-43 // Lio. 3.40-56);
 • ny namokisana olona dimy arivo;
 • ny fiekem-pinoan' i Petera;
 • ny fiovan-tarehy (Mat. 17.1-8 // Mar. 9.2-8 // Lio. 9.28-36)
 • ilay zazalahy misy demonia;
 • ny amin' ireo zazakely (Mat. 19.13-15 // Mar. 10.13-16 // Lio. 18.15-17);
 • ilay lehilahy mpanankarena mbola tanora (Mat. 19.16-21 // Mar. 10.17-22 // Lio. 18.18-23);
 • ny fanambaran' i Jesoa ny amin' ny hahafatesany;
 • ireo lehilahy jamba teo akaikin' i Jerikô (Mat. 20.29-33 // Mar. 10.46-52 // Lio. 18.35-43);
 • ny fitsenana an' i Jesoa tamin' ny sampan-kazo (Mat. 21.1-810 // Mar. 11.1-11 // Lio. 19.28-38 // Jao. 12.12-16);
 • ny fandroahana ireo mpivarotra tao an-tempoly (Mat. 21.12-17 // Mar. 11.11'15-17 // Lio. 19.45-46 // Jao. 2.14-16);
 • "Omeo an' i Kaisara izay an' i Kaisara" (Mat. 22.15-22 // Mar. 12.13-17 // Lio. 20.20-26);
 • ny ozona nataony an' ireo fariseo sy mpanoradalàna (Mat. 23.13-32 // Lio. 11.39-48 ' 52);
 • ny fitsanganan' ny maty ho velona (Mat. 22.23-33 // Mar. 12.18-27 // Lio. 20.27-40);
 • ny amin' ny andro farany;
 • ny handrodanana ny Tempoly (Mat. 24.1-3 // mar. 13. 1-4 // Lio. 21.5-7);
 • ny hamadihan' ny mpianany iray an' i Jesoa (Mat. 26.20-25 // Mar. 14.17-21 // Lio. 22.14 ' 21-23 // Jao. 13.21-30);
 • ny fiaraha-misakafo farany (Mat. 26.26-29// Mar. 14.22-25// Lio. 22.19-30),
 • ny fiaretan' i Jesoa,
 • ny nanomboana azy
 • nandevenana azy;
 • ny fasana foana sy ny fitsanganany ho velona;
 • ny fanirahana hampiely ny fampianarany.

Fitovian' ny Filazantsaran' i Matio sy ny Filazantsaran' i Lioka[hanova | hanova ny fango]

Misy koa ireo andinin-tsoratra itovian' ny Filazantsaran' i Matio sy ny an' i Lioka nefa tsy hita na tsy voateny firy ao amin' ny Filazantsaran' i Marka. Ireto avy izany:

 • ny toriteny nataon' i Joany mpanao batisa (Mat. 3.1-12 // Mar. 1.1-8 // Lio. 3.1-18);
 • ireo fahasambarana (Mat. 5.1-11 // Lio. 6.20-23)
 • ny mpanompon' ny mpifehy miaramila ();
 • ny fanasitranana ny zanak' ilay miaramila (Mat. 8.5-13 // Lio. 7.1-10)
 • "Aza mitsara mba tsy ho tsaraina" (Mat. 7.1-5 // Lio. 6.37-42)
 • ny lalana tery (Mat. 7.13-14 // Lio. 13.24)
 • ny hafatra avy amin' i Joany mpanao batisa (Mat. .- // Lio. .-);
 • ny ozona nahazo ireo tanàna tsy mibebaka (Mat. 11.20-24 // Lio. 10.13-15);
 • ny fisaoran' i Jesoa ny Rainy (Mat. 11.25-27 // Lio. 10.21-22);
 • ny fiverenan' ilay fanahy maloto (Mat. .- // Lio. .-);
 • ny fanoharana ny amin' ny masirasira (Mat. 13.33 // Lio. 13.20-21);
 • ny fanoharana ny amin' ny ondry very (Mat. 18.12-14 // Lio. 15.3-7);
 • ny fanoharana ny amin' ny fanasana lehibe (Mat. .- // Lio. .-);
 • ny fanitsiana ny rahalahy nanota tamin' ny tena (Mat. 18.15-18 // Lio. 17.3)
 • ny fanoharana ny amin' ny talenta (Mat. 26.14-30 // Lio. 19.12-27);
 • ny fanoharana ny amin' ny mpanompo mahatoky (Mat. 24.45-51 // Lio. 12.42-46);
 • ny fitomanian' i Jesoa an' i Jerosalema (Mat. 23.37-39 // Lio. 13.34-35).
 • ny fanoharana ny amin' ny virijiny folo (Mat. 25.1-13 // Lio. 12.25-38)

Ny fahasamihafany[hanova | hanova ny fango]

Misy ny andalan-tsoratra hita ao amin' ny filazantsara iray manokana fa tsy hita amin' ny filazantsara roa hafa.

Ny perikôpan' ny Filazantsaran' i Matio manokana[hanova | hanova ny fango]

Ireto ireo perikôpa an' i Matio manokana fa tsy hita na ao amin' i Marka na ao amin' i Lioka:

 • ny fanoharana ny amin' ilay voambary sy ny tsimparifary;
 • ny fanoharana ny amin' ilay harena miafina;
 • ny fanoharana ny amin' ilay vatosoa;
 • ny fanoharana ny amin' ny harato tarihina;
 • ny fanoharana ny amin' ny mpanompo tsy mahay mamela heloka;
 • ny fanoharana ny amin' ny mpiasa tanim-boaloboka;
 • ny fanoharana ny amin' ilay lehilahy nanana zanaka roa lahy;
 • ny fanoharana ny amin' ireo virijiny folo.

Ny perikôpan 'ny Filazantsaran' i Lioka manokana[hanova | hanova ny fango]

Ireto ireo perikôpa an' i Lioka manokana fa tsy hita na ao amin' i Matio na ao amin' i Lioka:

 • ny fanoharana ny amin' ilay Samaritana tsara fanahy;
 • ny fanoharana ny amin' ilay vola very;
 • ny fanoharana ny amin' ilay zanaka adala;
 • ny fanoharana ny amin' ilay mpitsara tsy marina sy ilay vehivavy mpitondratena;
 • ny fanoharana ny amin' ilay fariseo sy mpamory hetra.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]