Bokin'ny Genesisy

Avy amin'i Wikipedia
Hanketo: Fikarohana, karohy
Voaroaka avy ao amin'ny Paradisa i Adama sy i Eva, nataon'i James Jacques Joseph Tissot (1836-1902)

Bokin'ny Genesisy na Bokin'ny Jenezy (izay hafohezina amin'ny hoe Genesisy na Jenezy) no iantsoana ny boky voalohany ao amin'ny Baiboly. Mitantara ny famoronan'Andriamanitra izao rehetra izao sy i Adama sy i Eva, olombelona voalohany, io boky io. Mitantara ny amin'ny safodrano lehibe tamin'ny andron'i Noa izay vokatry ny fahotana mihoampampana nataon'ny taranak'ireo olombelona ireo ilay boky. Tantarainy koa ny amin'ny nampanjarian'Andriamanitra ny fitenin'ny olombelona ho maro tamin'ny nanamboaran'izy ireo ny Tilikambon'i Babela. Miresaka momba ireo Razamben'ny Israely toa an'i Abrahama sy i Isaka sy i Jakoba ary i Josefa koa io boky io. Ny lovan-tsofina hatramin'izay dia milaza fa i Mosesy na Moizy no nanoratra ny Bokin'ny Genesisy.

Famoronana ny biby, nataon'i  Grão Vasco (1506–11)

Fiforonan-teny[hanova | hanova ny fango]

Ny andian-teny hoe Bokin'ny Genesisy na Bokin'ny Jenesy dia avy amin'ny andian-teny latina hoe Liber Genesis izay nenti-nandika ny teny grika hoe βιβλίον της Γενέσεως / Biblíon tês Genéseôs. Tsy izany anefa no dikan'ny anaran'io boky io amin'ny teny hebreo izay manao azy hoe Sefer Bereshit, izany hoe « Boky "Tany am-piandohana" » na « Boky "Tamin'ny voalohany" ». Ny teny anombohan'io boky io no nataony anarany, dia ny teny hoe Bereshit izay midika hoe "tamin'ny voalohany" na "tany am-piandohana".

Firafitry ny boky[hanova | hanova ny fango]

Mizara roa lehibe ny tantara ao amin'ny Genesisy, dia ny Tantaran'ny Fiandohana sy ny Tantaran'ireo Razamben'ny Israely.

Ny tantaran'ny Fiandohana[hanova | hanova ny fango]

Ny Tantaran'ny Fiandohana dia ny tantara voalaza amin'ny toko iraika ambin'ny folo voalohany ao amin'ny Genesisy. Izany dia mahakasika ireo fotoana voalohany nisian'izao tontolo izao.

Testamenta Taloha

Mizara dimy izany tantara izany, ka ny fanombohan'ny tsirairay amin'ny fizarany ao aimn'ny Tanakh dia ahitana ny teny hoe Toledot

Ny famoronana ny lanitra sy ny tany (Gen. 1.1 - 4.26)[hanova | hanova ny fango]

- ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy;

- ny nametrahany ny olombelona voalohany (i Adama sy i Eva) tao amin'ny Saha Edena sy ny nandroahana azy ireo tsy ho eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fahotany;

- ny vonoana olona voalohany : novonoin'i Kaina zanak'i Adama sy i Eva ny rahalahiny atao hoe Abela.

Ny taranak'i Adama (Gen. 5.1 - 6.8)[hanova | hanova ny fango]

- ny taranak'i Kaina sy ny zava-bitan'izy ireo teo amin'ny fampandrosoana ny tananany;

- ny taranak'i Seta izay nipoiran'i Noa sy i Abrahama

- ireo zanak'Andriamanitra nanambady ny zanakavavin'ny olombelona sy ireo Nefilima izay niteraka fahotana maro;

I Noa sy ny safodrano (Gen. 6 - 9.28)[hanova | hanova ny fango]

- ny antony niteraka ny safodrano, ny fampiomanana an'i Noa hanamboatra sambofiara;

- ny tantaran'ny fandripahana tamin'ny alalan'ny safodrano;

- ny fanekena teo amin'Andriamanitra sy i Noa ny amin'ny tsy handringanana intsony ny olona amin'ny safodrano;

Ny Safodrano, nataon'i Gustave Doré, 1866

- ny amin'i Noa sy ny ankohonany, ny nahitana voalohay ny divay, ny ozona nahazo an'i Kanana.

Ny taranak'i Noa (Gen. 10.1 - 11.9)[hanova | hanova ny fango]

Ny Tilikambon'i Babela, nataon'i Pieter Bruegel the Elder, 1563

- ireo firenena taranak'i Noa, ny nanaparitahan'Andriamanitra azy ireo eran'izao tontolo izao taorian'ny nanamboaran'izy ireo ny Tilikambon'i Babela.

Ny taranak'i Sema (11.10 - 26)[hanova | hanova ny fango]

- ny taranak'i Noa avy eo amin'i Sema hatramin'i Tera rain'i Abrahama.

Ny andron'ireo Razamben'ny Israely (Gen. 12-50)[hanova | hanova ny fango]

Ny Andron'ireo Razamben'ny Israely dia ny fotoana niainan'ireo Razambe telo dia i Abrahama, i Isaka ary i Jakoba. Izany tantara izany dia hita ao amin'ny Genesisy toko 12 ka hatramin'ny 50.

- ny tantaran'i Tera sy i Abrahama (Gen. 11.27 - 25.11);

- ny tantaran'i Ismaela (Gen. 25.12 - 18);

- ny tantaran'i Isaka (Gen. 25.19 - 35.29);

- ny tantaran'i Esao (Gen. 36.1 - 43);

- ny tantaran'i Jakoba sy ny zananilahy Josefa (Gen. 37.1- 50).

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]