Aller au contenu

Nefilima

Avy amin'i Wikipedia
Nahita ny zanakavavin' ny olombelona ny zanak' Andriamanitra, sary nataon' i  Maurice Greiffenhagen

Ny Nefilima dia karazan' olona voalaza ao amin' ny Baiboly, vokatry ny firaisan' ny "zanak' Andriamanitra" tamin' ny zanakavavin' ny olombelona. Ny rain' ny Nefilima dia hevirin' ny maro fa anjely nikomy amin' Andriamanitra. Tamin' ny fisiany teto an-tany dia nitombo be ny fahotan' ny olombelona. Atao hoe הנּפלים izy ireo amin' ny teny hebreo. Taorian' io no nahatonga an' Andriamanitra handefa rano hanafotra ny tany manontolo mba handringana ny olombelona rehetra izay tsy nanoa azy sy ny ankamaroan' ny zavamananaina hafa.

Firesahana ny Nefilima ao amin' ny Baiboly

[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny Genesisy

[hanova | hanova ny fango]

Ny Genesisy na Jenezy (6.1-4) dia milaza fa olo-mahery sy manan-daza izy ireo:

  • "1 Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin' ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan' ny zanak' Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin' ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin' izy rehetra araka izay tiany izy. 3 Ary hoy Jehovah: Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin' ny olona ny Fanahiko, fa amin' ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny. 4 Ny Nefilima nitoetra tambonin' ny tany tamin' izany andro izany, sy taorian' izany koa, raha nivady tamin' ny zanakavavin' ny olona ny zanak' Andriamanitra, ka niterahany; ireo no ilay olo-mahery hatrizay ela izay, dia ny lehilahy nanan-daza." (Gen. 6.1-4 -- Ny Baiboly).

Ao amin' ny Nomery

[hanova | hanova ny fango]

Ny Nomery na Fanisana (13.31-33) kosa dia manao azy ireo ho rapetonolona:

  • 31 Fa hoy kosa ny lehilahy izay niara-niakatra taminy: Tsy mahazo miakatra handresy ny olona isika; fa mahery noho isika izy. 32 Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafoiny tamin' ny Zanak' Isiraely izy ka nanao hoe: Ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany izay mandevona ny monina eo, ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventibe; 33 ary nahita ny Nefilima teo izahay, dia taranaky ny Anakita avy amin' ny Nefilima; ary teo imasonay dia tahaka ny tsingentana izahay; ary toy izany koa izahay teo imasony. (Nom. 13.31-33 -- Ny Baiboly).

Jereo koa

[hanova | hanova ny fango]