Aller au contenu

Safodrano (araka ny Baiboly)

Avy amin'i Wikipedia
Ny Safodrano, sary nataon' i Gustave Doré, taona 1866.

Ny Safodrano dia loza nitranga, araka ny Bokin' ny Genesisy ao amin' ny Baiboly, nahasafotry ny rano ny Tany manontolo ka nahafaty saika ny zava-mananaina rehetra. Izany loza izany dia nitranga noho ny hatezeran' Andriamanitra vokatry ny ratsy ataon' ny olombelona izay efa tafahoatry ny azo leferina. Tsy ny zava-mananaina rehetra na ny olona rehetra anefa no maty satria nisy ny voatsimbina (i Nôa na Nôe sy ny ankohonany ary ny biby tao amin' ny Sambofiara nitoerany) mba hanome taranaka vaovao. Taorian' izany dia nisy tontolo voadio nahitana zava-mananaina sy olombelona vaovao taranak' i Nôa sy taranaky ny biby niaraka aminy.

Ny Safodrano, sary nataon' i Michelangelo, tanelanelan' ny taona 1508 sy 1509.

Lahatsoratra avy ao amin' ny Bokin' ny Genesisy[hanova | hanova ny fango]

Fampiomanana an' i Nôa[hanova | hanova ny fango]

17 Ary, indro, Izaho efa hahatonga ny safo-drano ambonin' ny tany handringana ny nofo rehetra izay manam-nofonaina ambanin' ny lanitra; dia ho faty izay rehetra eo amin' ny tany. 18 Nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao; ary hiditra ao anatin' ny sambo-fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao mbamin' ny vinantonao vavy miaraka aminao. 19 Ary ny zava-manan' aina rehetra, dia ny nofo rehetra, hitondranao roa avy isan-karazany ho ao anatin' ny sambo-fiara, hovelomina miaraka aminao; ho lahy sy vavy avy ireo. (Gen. 6.17-19)

Firotsahan' ny orana[hanova | hanova ny fango]

10 Ary rehefa afaka hafitoana, dia tambonin' ny tany ny safo-drano. 11 Tamin' ny andro fahafito ambin' ny folo tamin' ny volana faharoa tamin' ny fahenin-jato taona niainan' i Nôa, tamin' izany andro izany dia nipoitra ny loharano rehetra amin' ny lalina lehibe, ary nivoha ny varavaran' ny lanitra. 12 Dia nisy ranonorana nivatravatra tamin' ny tany efa-polo andro sy efa-polo alina. (Gen. 7.6-12)

17 Ary naharitra efa-polo andro tambonin' ny tany ny safo-drano, dia  betsaka ny rano ka nanainga ny sambo-fiara, dia nitsinkafona ho afaka amin' ny tany izy. 18 Ary nahery ny rano ka  betsaka indrindra tambonin' ny tany; dia nandeha teny ambonin' ny rano ny sambo-fiara. 19 Ary nahery dia nahery indrindra ny rano teny ambonin' ny tany, ka voasarona ny tendrombohitra avo rehetra izay tambanin' ny lanitra rehetra. (Gen. 7.17-19)

Vokatry ny safodrano[hanova | hanova ny fango]

20 Dimy ambin' ny folo hakiho no nihoaran' ny rano, ka voasarona ny tendrombohitra. 21 Dia maty ny nofo rehetra izay nihetsiketsika tambonin' ny tany, dia ny vorona sy ny biby fiompy sy ny bibi-dia sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin' ny tany ary ny olona rehetra. (Gen. 7.20-21)

Nihena ny rano[hanova | hanova ny fango]

3 Ary nihena niandalana niala tamin' ny tany ny rano; ary rehefa afaka dimam-polo amby zato andro, dia efa nihena ny rano. 4 Dia nipetraka teo amin' ny tendrombohitra any Ararata ny sambo-fiara tamin' ny andro fahafito ambin' ny folo tamin' ny volana fahafito. 5 Ary ny rano dia mbola nihena niandalana hatramin' ny volana fahafolo; tamin' ny andro voalohany tamin' ny volana fahafolo dia niseho ny tampon' ny tendrombohitra. (Gen. 8.3-5)

Nivoaka avy tao amin' ny sambofiara[hanova | hanova ny fango]

13 Ary tamin' ny andro voalohany tamin' ny volana voalohany tamin' ny taona fahiraika amby enin-jato, dia ritra ny rano teo ambonin' ny tany; ary nanaisotra ny tafon' ny sambo-fiara Noa ka nijery, ary, indro, efa maina ny tany. 14 Ary tamin' ny andro fahafito amby roa-polo tamin' ny volana faharoa, dia maina ny tany. 15 Ary Andriamanitra dia niteny tamin' i Nôa ka nanao hoe: 16 Mivoaha amin' ny sambo-fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao ary ny vinantonao vavy miaraka aminao. 17 Ary ny zava-manan' aina rehetra, izay eo aminao, avy tamin' ny nofo rehetra, dia ny vorona sy ny biby fiompy sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin' ny tany, dia ento mivoaka miaraka aminao; ary aoka hiteraka be eny ambonin' ny tany sy ho maro anaka ary hihabetsaka eny ambonin' ny tany ireny. (Gen. 8.13-17)

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]