Sambofiaran' i Nôa

Avy amin'i Wikipedia
Ny Sambofiaran' i Nôa, nataon' i Edward Hicks, taona 1846.

Ny sambofiaran' i Nôa na sambofiaran' i Nôe, araka ny Baiboly, dia sambo nampanamboarin' Andriamanitra an' i Nôa (na Nôe) mba hamonjena ny fianakaviany (ireo zanany lahy telo sy ny vinantovaviny telo) sy biby mpivady avy amin' ny karazan-java-manan' aina rehetra eto an-tany mba tsy ho ripaky ny safodrano izay nanerana ny tany manontolo. Hita ao amin' ny Kor'any koa io tantara io (Kor'any 11.27-51) nefa misy fahasamihafany ny fitantarana.

Ny sambofiaran' i Nôa araka ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]

Toromarika amin' ny fanamboarana ny sambofiana[hanova | hanova ny fango]

13 Dia hoy Andriamanitra tamin' i Nôa: Ny faran' ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin' olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin' ny tany Aho. 14 Koa manaova sambo-fiara ho anao amin' ny hazo gofera; ary hasianao efitrefitra ny sambo-fiara, ka hopetahanao dity ao anatiny sy eo ivelany izy. 15 Ary toy izao no hanaovanao azy: hakiho telon-jato ny lavan' ny sambo-fiara, hakiho dimam-polo ny sakany, ary hakiho telo-polo ny hahavony. 16 Ary hasianao fidiran' ny mazava ny sambo-fiara, ary amin' ny hakiho iray no hahavitanao azy hatreo ambony; ary hasianao varavarana ny rindrin' ny sambo-fiara; hataonao efitra telo mifanongoa izy. (Gen. 6.13-16)

Toromarika amin' ny fampidirana ny zava-manan' aina[hanova | hanova ny fango]

19 Ary ny zava-manan' aina rehetra, dia ny nofo rehetra, hitondranao roa avy isan-karazany ho ao anatin' ny sambo-fiara, hovelomina miaraka aminao; ho lahy sy vavy avy ireo. 20 Ny vorona, samy araka ny karazany avy; ary ny biby, samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin' ny tany, samy araka ny karazany avy, dia, roa avy samy araka ny karazany avy, dia roa avy isan-karazany no hankeo aminao hovelomina. 21 Ary analao ho anao ny zavatra rehetra izay mety ho fihinana, ka angòny ho eo aminao; dia ho fihinana ho anao sy ho an' ireo koa izany. 22 Dia nataon' i Noa izany; araka izay rehetra nandidian' Andriamanitra azy no nataony. (Gen. 6.19-22)

Niainga ilay sambofiara[hanova | hanova ny fango]

17 Ary naharitra efa-polo andro tambonin' ny tany ny safo-drano, dia  betsaka ny rano ka nanainga ny sambo-fiara, dia nitsinkafona ho afaka amin' ny tany izy. 18 Ary nahery ny rano ka  betsaka indrindra tambonin' ny tany; dia nandeha teny ambonin' ny rano ny sambo-fiara. (Gen. 7.17-18)

Nipetraka teo ambonin' i Ararata ilay sambofiara[hanova | hanova ny fango]

Ny Tendrombohitra Ararata hita avy eo akaikin'i Erevan ao Torkia

1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an' i Noa mbamin' ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niara-nitoetra taminy tao anatin' ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran' ny tany, ka dia nihena ny rano. 2 Ary tampina ny loharanon' ny lalina sy ny varavaran' ny lanitra, ka nitsahatra ilay ranonorana nivatravatra avy tany an-danitra. 3 Ary nihena niandalana niala tamin' ny tany ny rano; ary rehefa afaka dimam-polo amby zato andro, dia efa nihena ny rano. 4 Dia nipetraka teo amin' ny tendrombohitra any Ararata ny sambo-fiara tamin' ny andro fahafito ambin' ny folo tamin' ny volana fahafito.(Gen. 8.1-4)

Nivoaka avy ao amin' ny ny sambofiara[hanova | hanova ny fango]

13 Ary tamin' ny andro voalohany tamin' ny volana voalohany tamin' ny taona fahiraika amby enin-jato, dia ritra ny rano teo ambonin' ny tany; ary nanaisotra ny tafon' ny sambo-fiara Noa ka nijery, ary, indro, efa maina ny tany. 14 Ary tamin' ny andro fahafito amby roa-polo tamin' ny volana faharoa, dia maina ny tany. 15 Ary Andriamanitra dia niteny tamin' i Noa ka nanao hoe: 16 Mivoaha amin' ny sambo-fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao ary ny vinantonao vavy miaraka aminao. 17 Ary ny zava-manan' aina rehetra, izay eo aminao, avy tamin' ny nofo rehetra, dia ny vorona sy ny biby fiompy sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin' ny tany, dia ento mivoaka miaraka aminao; ary aoka hiteraka be eny ambonin' ny tany sy ho maro anaka ary hihabetsaka eny ambonin' ny tany ireny. (Gen. 8.13-17)

Ny sambon' i Nôa araka ny Kor'any[hanova | hanova ny fango]

Sambofiaran' i Nôa silamo

Ity ny sombin-dahatsoratra momba ny sambofiaran' i Nôa ao amin' ny Kor'any:

38 Ary izao no nambara tamin' i Noa[1]: "Tsy hisy mpino afa-tsy izay efa nino avy amin' ny vahoakanao. Aza malahelo amin' izay ataony. 39 Ary manamboara sambo eo ambany masonay sy araka ny fanambarànay. Ary aza miantso Ahy intsony hangataka ny amin' ny olon-tsy marina, satria ho dobo izy ireo."

40 Dia namboariny ny sambo. Ary isaky ny nisy lehibe nandalo eo akaikiny dia nihomehy azy. Ka hoy izy: "Raha mihomehy anay ianareo, dia hihomehezanay, sahala amin' ny ihomehezanareo anay. Ary ho fantatreo tsy ho ela hoe 41 amin' iza no hahatongavan' ny famaizana izay hanala-baraka azy, ary amin' iza no hianjeran' ny famaizana maharitra!"

42 Avy eo, tamin' ny nahatongavan' ny didinay ka nangotraka ny lafaoro[2], dia niteny izahay hoe: "Ampidiro ny tsiroaroa isam-pivadiany ary torak' izany koa ny ankohonanao sy ireo izay mino, afa-tsy ireo izay nanononana ny didy". Nefa vitsy ireo izay nino niaraka taminy. 43 Ary hoy izy: "Miakara ao anatiny. Ny fandehanany sy ny fiantsonany anie ho amin' ny anaran' i Allah. Eny, Mpamela heloka sy Be Indrafo ny Tompoko".

44 Ary nivezivezy izy ka nitondra azy ireo teny afovoan' ny rano avo sahala amin' ny tendrombohitra. Ary Noa niantso ny zanany lahy, izay nitoetra somary nitanila: "Ry zanako, miakara miaraka aminay fa aza mitoetra miaraka amin' ny ratsy fanahy". 45 Namaly izy hoe: "Ndeha hialoka eny amin' ny tendrombohitra hiaro ahy amin' ny rano aho". Ary hoy i Noa: "Androany dia tsy hisy ho afaka hiala amin' ny didin' i Allah - afa-tsy izay amindrany fo". Ary niditra teo anelanelan' izy roa tonta ny onjan-drano, ka natelin' ny rano ilay zanany lahy.

46 Ary izao no teny: " Ry tany, atelemo ny ranonao! Ary ianao ry lanitra, mitsahara! Dia nidina ny rano ka tanteraka ny baiko ary nipetraka teo ambonin' ny Jōdȳ ny sambo, ary izao no teny: "Manjavòna ry olona ratsy fanahy!" (Kor'any 11.38-46).

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]

  1. I Noa na Noe dia atao hoe Nuh amin' ny teny arabo.
  2. Ny rano no atao hoe "mangotraka" ary ny tany no oharina amin' ny hoe "lafaoro" eto.