Devoly

Avy amin'i Wikipedia
Hanketo: Fikarohana, karohy
I Satana, nataon'i Gustave Dore, 1866

Ny Devoly, ao amin’ny jodaisma sy kristianisma ary silamo, dia fanahy izay mifanohitra mandrakariva amin’Andriamanitra sady mitaona ny olombelona hiala amin’Andriamanitra. Amin’ny fomba fijery teolojika, ny devoly dia heverina ho anjely nikomy tamin’Andriamanitra, izay potraka sy nazera tety an-tany, ka mitaona sy manosika ny olombelona hanao ny ratsy. Indraindray ny devoly dia heverina fa mahaleo tena. Nefa indraindray koa dia heverina fa Andriamanitra no mamela malalaka ny devoly haka fanahy ny olombelona ka hitaona azy amin’ny ratsy.

Fiforona-teny[hanova | hanova ny fango]

Ny teny nogasina hoe devoly dia avy amin’ny teny anglisy hoe devil izay avy amin’ny teny anglisy tranainy kokoa hoe devel izay avy amin’ny teny anglisy tena tranainy hoe dēofol. Ity indray dia avy amin’ny teny latina hoe diabolus izay avy amin’ny teny grika hoe διάβολος / diabolos. Ity teny grika ity dia avy amin’ny matoanteny grika hoe διαβάλλω / diabállô, izay midika hoe « mampizara », « mampisaraka » na « manimba ». Ny teny hoe diabolos izany dia midika hoe « mpampizara », « mpampisaraka », sns. Nenti-nandika ny teny hebreo hoe ha-satan, izay midika hoe « mpiampanga » na « mpifanadrina », io teny grika io.

Ny devoly dia mitsikilo ny ataon’ny olombelona mba hiampangany azy amin’Andriamanitra sady mba hisarahan’ny olombelona amin’Andriamanitra. Niitatra izany noho ny laingany ka sady fahavalon’ny olombelona ny devoly no fahavalon’Andriamanitra koa.

Araka ny jodaisma[hanova | hanova ny fango]

Ho an’ny sampana rabinika sasany – ny satana dia mifandray amin’ny « fitaoman’ny ratsy », dia ny Ratsy izay lasa persôna mahaleo tena. Izany fiheverana ny ratsy ho persôna izany dia mifandray amin’ny finoana jiosy izay mihevitra fa ny olombelona dia voabaikon’ny hery ratsy izay tsy miankina amin’ny sitrapony. Noho izany dia hita ao amin’ny jodaisma sy ny finoana fa ny olona dia mety "hitoeran" ’ny devoly na ireo fanahy eo ambany fifehezany – dia reo demony (anjely ratsy). Ny devoly dia atao hoe menarana sy anjely potraka ary satana ao amin’ny Baiboly hebreo.

Ao amin’ny pentateoka[hanova | hanova ny fango]

Ny menarana (nahash) ao amin’ny Genesisy no nampihinana an’i Adama sy Eva ny voankazo noraràna ka ny taranaky ny vehivavy dia voalaza fa hanorotoro ny lohany ary izy handratra ny ombelahintongotry ny zanaky ny vehivavy (Gen. 3:14-15).

Araka ireo bokim-pahendrena[hanova | hanova ny fango]

Voaresaka ao amin’ny Bokin’ny Salamo ny amin’ireo anjely potraka (Sal. 82). Voalaza ao amin’ny Bokin’i Joba ny amin’i Satana (Job. 1.11. ; Job. 1.21 ; Job. 2.26). Miresaka ny amin’izany koa ny Boky voalohan’ny Tantara (1Tant. 21.1). Ireo boky roa ireo dia manohana fa i Satana fa tsy Andriamanitra no nahatonga ny ratsy.

Araka ny bokin’ireo mpaminany[hanova | hanova ny fango]

Miresaka ny amin’ny anjely ratsy ihany koa ny Bokin’i Isaia izay manamafy ny naha-potraka azy noho ny fitsiriritany hitovy amin’Andriamanitra (Isa. 14, 12-15). Ny Bokin’i Ezekiela koa dia miresaka ny amin’izany koa (Ezek. 28, 14). Torak'izany ny Bokin'i Zakaria (Zak. 3.1).

Araka ireo boky ara-tantara[hanova | hanova ny fango]

Ny Boky voalohan’i Samoela kosa dia hoatry ny milaza fa avy amin’Andriamanitra ny zava-drehetra – na ny tsara na ny ratsy (1Sam. 41.11).

Araka ny kristianisma[hanova | hanova ny fango]

Ny fisian’ny olona sasany itoeran’ny devoly dia famantarana ety ivelany ny fanjakan’ny devoly izay mihatra amin’ny olona rehetra. Niady amin’i Devoly i Jesoa hatrany amin’ny tany efitra (nakan’ny devoly fanahy azy) ka hatrany Kalvary. Ny Kristiana dia mino fa ny fanomboana an’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana dia nahatonga ny devoly sy ny mpiara-dia aminy (ny demony) ho resy tanteraka.

Ny fakam-panahy nahazo an'i Kristy, nataon'i Ary Scheffer, 1854

Ny tena fehin’ny finoana kristiana momba ny devoly dia izao : ny fanjakan’ny devoly amin’ny olombelona dia azo antoka fa hifarana noho ny nahatonganan’i Jesoa Kristy tety an-tany.

Araka ireo evanjely kanonika[hanova | hanova ny fango]

Ny resak’i Jesoa izay hita ao amin'ireo Filazantsara dia maneho ny fananan’ny olombelona safidy malalaka izay tokony hanaporofo ny fahadiovam-panahiny amin’ny fisafidianana ny hiala amin’ny fahotana amin’izay izy hanan-toerana any am-paradisa. Nefa misy hery roa izay misintona ny olombelona – dia ny nofo sy ny fanahy : ny nofo dia mitambatra amin’ny fakam-panahy sy ny fahotana ary ny devoly – fa ny fanahy kosa dia momba ny fahadiovam-po izay mitarika ho amin’ny famonjena. Ireo epistily kanonika dia manamafy izany.

Ao amin’ny fivavahana kristiana – tahaka ny hita ao amin’ny fivavahana jiosy - ny tsara sy ny ratsy dia tsy mitovy hery. Ireo anjely potraka sy ny lehibeny (Devoly) dia miezaka mampiely ny ratsy amin’ny olombelona amin’ny alalan’ny fakam-panahy nefa ho resy izy ireo amin’ny farany. Zanaka ara-panahin'ny devoly ny olona izay tsy nanaraka ny tenin'i Jesoa (Jao. 8.43-44).

Araka ireo epistily kanonika[hanova | hanova ny fango]

Amin’i Paoly – i Satana dia ilay fahavalo’ny olombelona – araka ny hevitry ny Testamenta Taloha. Hita izany ao amin’ireo taratasy alefany (1 Tes. 2.17-18.).

Araka ny apokalypsin’i Jaona[hanova | hanova ny fango]

Eo amin’ny fifanandrenana eo amin’ny tsara sy ny ratsy (Apok. 12) – ny devoly dia miseho amin’ny endrika biby mahatahotra (dragona). Ao koa ny amin’ny fanisan’ilay Bibidia dia ny 666 (Apok. 12.11) izay heverina fa manondro ny devoly nefa misy ny mivaofy izany amin’ny fomba hafa.

Ireo heverina ho fiasan’ny devoly na ny devoly miseho vatana[hanova | hanova ny fango]

Ny Kristiana dia mihevitra fa ny devoly dia miseho vatana amin’ny alalan’ny olona na fikambanana na fanjakana izay lazainy fa fahavalon’ny Fiangonana. Ny Fanjakana rômana izay mpanejika voalohany ny kristianisma dia noheverina fa ny tafikireo demony. Ny devoly dia heverina ho tompon’andraikitra tamin’ny fivakisan’ny Kristiana – dia ilay mpitarika ho amin’ny finoana sy fampianaran-diso (herezia) sy ireo fanompoam-pivavahana momba izany. Ny Gnostika sy ny Bogomila ary ny Katara dia nampangaina ho nanao fivavahana satanika.

Araka ny fivavahana silamo[hanova | hanova ny fango]

Ny finoan’ny silamo momba ny devoly na satana dia misy itovizany amin’ny finoan’ny Kristiana sy ny Jiosy. Resahina ao amin’ny Koràna ny shaitana (arabo: shayṭān raha tokana fa shayāṭīn kosa raha maro). Atao hoe Iblisy (arabo: Iblis) ny mpitarika azy ireo. I Iblisy dia tsy anjely fa jiny (namboarina tamin’ny afo). I Iblisy dia jiny tsara niova ho ratsy. Izy ilay hany zavaboary nandà tsy hiankohoka eo anatrehan’i Adama.

Tany aloha - rehefa tsy nanao afa-tsy nampiely ny ratsy ireo jiny ety an-tany - dia nirahin’Andriamanitra i Iblisy (jiny any an-danitra izay tena mpanoa an’Andriamanitra tamin’izay) sy ny mpanara-dia azy maro mba handringana ireo jiny ratsy ireo. Dia notanterahiny tokoa izany. Nefa tamin’ny nahavitan’Andriamanitra ny famoronana ny olombelona dia nasain’Andriamanitra i Iblisy mba hiankohoka eo anoloan’i Adama. Tsy nety niankohoka izy satria izy izay vita tamin’ny afo - hoy izy - dia tsara lavitra noho i Adama izay vita tamin’ny tany. Noho izany tsy fankatoavana an’Andriamanitra izany dia voaroaka avy any an-danitra i Iblisy sy ny namany.

Nozonin’Andriamanitra i Iblisy nefa navelany malalaka haka fanahy ny olona – toy ny nataony tao amin’ny zaridainan’i Edena rehefa avy noforonina i Eva (arabo: Hawwae). Ny ataon’i Iblisy amin’izao dia ny mamaly faty ny olombelona ka miezaka mitondra mandrakariva ny olona ho amin’ny fakam-panahy sady mitaona azy mba tsy hankato an’Andriamanitra tahaka azy.

Jerteo koa:[hanova | hanova ny fango]