Ismaela

Avy amin'i Wikipedia
I Ismaela sy ny reniny Hagara ao amin'ny tany efitra, nataon'i François-Joseph Navez (1820)

I Ismaela dia olona resahina ao amin'ny Baiboly sy ny Kor'any. Izy no zanak'i Abrahama voalohany raha mbola tsy niteraka an'i Isaka i Saraha. I Hagara, vehivavy Egiptiana, mpanompovavin'i Saraha no reniny. Taty aoriana dia teraka i Isaka. Tamin'ny farany i Abrahama dia nandroaka an'i Hagara sy ny zanany hiala avy eo aminy araka ny sitrapon'i Saraha izay tsy te-hizara ny lovan-janany amin'i Ismaela. Ny Baiboly dia mitantara fa i Isaka no saika hataon-drainy sorona nefa misy ny mpanao heviteny amin'ny Kor'any izay manambara fa tsy maintsy ho i Ismaela no ilay saika natao sorona. I Ismaela no razamben'ireo Ismaelita izay atao hoe koa Hagarita na Hagarena.