Maria (renin'i Jesoa)

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ny Virjiny mivavaka, nataon'i Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato, taona anelanelan'ny taona 1640 sy 1650.

I Maria dia vehivavy avy any Jodea (na Jodia) izay voalazan'ny Baiboly sy boky apokrifa maro hafa koa ary ny Kor'any fa niteraka an'i Jesoa avy any Nazareta. Ny Fiangonana katolika sy ny Fiangonana ortodoksa dia manome toerana lehibe an'i Maria izay antsoiny hoe Renin'Andriamanitra.

I Maria araka ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]

I Maria sy ny fahaterahan'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Mitantara ny fanambaràn'ny anjely Gabriela (na Gabriely) mialoha tamin'i Maria ny Evanjelin'i Matio sy ny an'i Lioka, avy eo tamin'i Josefa fofombadiny ny amin'ny hahaterahan'i Jesoa. Manome toerana betsaka an'i Maria ny fitantaran'ny Evanjelin'i Lioka toy izay ny an'i Matio. Tantarainy ny amin'ny anjely izay niseho tamin'i Maria fa ny an'i Matio kosa miresaka ny amin'ny nofin'i Josefa sy ny anjely niseho taminy (Lio. 1.21-35; Mat. 1.18-23).

Noho i Maria bevohoka nefa tsy nanao firaisana ara-nofo tamin'i Josefa dia niahiahy azy ho nijangajanga i Josefa ka nieritreritra ny hisaraka aminy mba tsy hanahirana azy, satria araka ny lalàna jiosy dia mety hiharan'ny fitoraham-bato i Maria[1]. Nisy anjely anefa nanazava tamin'i Josefa fa nitoe-jaza noho ny herin'ny Fanahy Masina i Maria sady nandresy lahatra azy ilay anjely mba tsy hanatanterahany ny eritreriny (Mat. 1.18-19).

Ao amin'ny tohin'ny tantara dia namangy an'i Elizabeta rahavaviny i Maria sady naneho ny hafaliany taminy (Lio. 1.39-55). Niteraka an'i Jesoa tao Betlehema izy (Mat. 2.1-6; Lio. 2.4-7) ka namangy azy mianaka ny mpiandry ondry sy ny majy (na magy) telo lahy (Mat. 2.7-12; Lio. 2.15-21).

Araka ny tetiaran'i Jesoa ao amin'ny Evanjelin'i Matio (Mat. 1.1-17) dia avy amin'ny tranon'ny mpanjaka Davida i Josefa nefa tsy dia mazava loatra ny amin'izany ka miteraka tsy fifanarahan-kevitra ny Evanjelin'i Lioka (Lio. 3.23-38) satria i Josefa sy i Maria dia samy voalaza fa taranaky ny mpanjakan'i Israely[2].

I Maria sy ny fahazazan'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Ireo Evanjely ireo dia miresaka koa ny amin'ny fitondrana an'i Jesoa zaza tany amin'ny Tempoly mba hanatanteraka ny fanatitra tokony hatao noho ny voalohan-teraka. Naminany i Simeona fa hiaritra fangirifiriana i Maria (Lio. 2.21-35). Ary taty aoriana dia nitranga ny tantaran'ny fahaverezan'i Jesoa tamin'ny faha-12 taonany (Lio. 2.41-51) tamin'ny niakaran'izy ireo ho any amin'ny Tempolin'i Jerosalema izay fanao isan-taona: raha nody any Nazareta ireo ray aman-dreniny dia nitoetra tao an-Tempoly i Jesoa niady hevitra tamin'ireo mpanoradalàna (manam-pahaizana momba ny Soratra Masina jiosy: ny Torah).

I Maria sy ny fahalehibeazana ary ny fahafatesan'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Fanomboana, nataon'i Le Pérugin, taona 1482

Ny Evanjelin'i Joany dia mitantara fa teo koa i Maria raha nanatrika fampakaram-bady tao Kana i Jesoa (Joa. 2.1-11). Nitady an'i Jesoa izay mbola nampianatra koa i Maria indray andro (Mar. 3.31-35) ary farany tamin'ny fanomboana an'i Jesoa tamin'ny hazo fijaliana. Nametraka an'i Maria tamin'ny "mpianatra tiany" i Jesoa alohan'ny hahafatesany:

"25 Ary nijanona teo akaikin'ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, Maria, vadin'i Klopa, sy Maria Magdalena. 26 Ary nony hitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy Izy tamin'ny reniny: Ravehivavy, indro ny zanakao!" (Joa. 19.25-26).

Araka ny Asan'ny Apostoly dia niara-nivory tamin'ireo mpianatr'i Jesoa i Maria tamin'ny andron'ny Pentekosta (Asa 1.14).

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]

Loharano:[hanova | hanova ny fango]

  1. Agnès Walch, Histoire de l'adultère, Librairie Académique Perrin, 2009, p. 54.
  2. Geoffrey W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, Volume 4, Wm. B. Eerdmans Publishing, 1995, p. 269.