Maria (renin' i Jesoa)

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ny Virjiny mivavaka, nataon'i Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato, taona anelanelan'ny taona 1640 sy 1650.

I Maria dia vehivavy avy any Jodea (na Jodia) izay voalazan' ny Baiboly sy boky apôkrifa maro hafa koa ary ny Kor'any fa niteraka an' i Jesoa avy any Nazareta. Ny Fiangonana katôlika sy ny Fiangonana ôrtôdôksa dia manome toerana lehibe an' i Maria izay antsoiny hoe Renin' Andriamanitra.

I Maria araka ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]

I Maria sy ny fahaterahan' i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Mitantara ny fanambaràn' ny anjely Gabriela (na Gabriely) mialoha tamin' i Maria ny Evanjelin' i Matio sy ny an' i Lioka, avy eo tamin' i Jôsefa fofombadiny ny amin' ny hahaterahan' i Jesoa. Manome toerana betsaka an' i Maria ny fitantaran' ny Evanjelin' i Lioka toy izay ny an' i Matio. Tantarainy ny amin' ny anjely izay niseho tamin' i Maria fa ny an' i Matio kosa miresaka ny amin' ny nofin' i Jôsefa sy ny anjely niseho taminy (Lio. 1.21-35; Mat. 1.18-23).

Noho i Maria bevohoka nefa tsy nanao firaisana ara-nofo tamin' i Jôsefa dia niahiahy azy ho nijangajanga i Jôsefa ka nieritreritra ny hisaraka aminy mba tsy hanahirana azy, satria araka ny lalàna jiosy dia mety hiharan' ny fitoraham-bato i Maria[1]. Nisy anjely anefa nanazava tamin' i Jôsefa fa nitoe-jaza noho ny herin' ny Fanahy Masina i Maria sady nandresy lahatra azy ilay anjely mba tsy hanatanterahany ny eritreriny (Mat. 1.18-19).

Ao amin' ny tohin' ny tantara dia namangy an' i Elizabeta rahavaviny i Maria sady naneho ny hafaliany taminy (Lio. 1.39-55). Niteraka an' i Jesoa tao Betlehema izy (Mat. 2.1-6; Lio. 2.4-7) ka namangy azy mianaka ny mpiandry ondry sy ny majy (na magy) telo lahy (Mat. 2.7-12; Lio. 2.15-21).

Araka ny tetiaran' i Jesoa ao amin' ny Evanjelin' i Matio (Mat. 1.1-17) dia avy amin' ny tranon' ny mpanjaka Davida i Jôsefa nefa tsy dia mazava loatra ny amin' izany ka miteraka tsy fifanarahan-kevitra ny Evanjelin' i Lioka (Lio. 3.23-38) satria i Jôsefa sy i Maria dia samy voalaza fa taranaky ny mpanjakan' i Israely[2].

I Maria sy ny fahazazan' i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Ireo Evanjely ireo dia miresaka koa ny amin' ny fitondrana an' i Jesoa zaza tany amin' ny Tempoly mba hanatanteraka ny fanatitra tokony hatao noho ny voalohan-teraka. Naminany i Simeôna fa hiaritra fangirifiriana i Maria (Lio. 2.21-35). Ary taty aoriana dia nitranga ny tantaran' ny fahaverezan' i Jesoa tamin' ny faha-12 taonany (Lio. 2.41-51) tamin' ny niakaran' izy ireo ho any amin' ny Tempolin' i Jerosalema izay fanao isan-taona: raha nody any Nazareta ireo ray aman-dreniny dia nitoetra tao an-Tempoly i Jesoa niady hevitra tamin' ireo mpanoradalàna (manam-pahaizana momba ny Soratra Masina jiosy: ny Torah).

I Maria sy ny fahalehibeazana ary ny fahafatesan' i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Fanomboana, nataon'i Le Pérugin, taona 1482

Ny Evanjelin' i Joany dia mitantara fa teo koa i Maria raha nanatrika fampakaram-bady tao Kana i Jesoa (Joa. 2.1-11). Nitady an' i Jesoa izay mbola nampianatra koa i Maria indray andro (Mar. 3.31-35); ary farany tamin' ny fanomboana an' i Jesoa tamin' ny hazo fijaliana. Nametraka an' i Maria tamin' ny "mpianatra tiany" i Jesoa alohan' ny hahafatesany:

"25 Ary nijanona teo akaikin' ny hazo fijalian' i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, Maria, vadin' i Klopa, sy Maria Magdalena. 26 Ary nony hitan' i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy Izy tamin' ny reniny: Ravehivavy, indro ny zanakao!" (Joa. 19.25-26).

Araka ny Asan' ny Apôstôly dia niara-nivory tamin' ireo mpianatr' i Jesoa i Maria tamin' ny andron' ny Pentekôsta (Asa 1.14).

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano:[hanova | hanova ny fango]

  1. Agnès Walch, Histoire de l'adultère, Librairie Académique Perrin, 2009, p. 54.
  2. Geoffrey W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, Volume 4, Wm. B. Eerdmans Publishing, 1995, p. 269.