Jesosy Kristy

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

I Jesosy Kristy na Jesoa Kristy na Jeso Kristy dia Jiosy tany Palestina izay inoan'ny Kristiana ho zanak'Andriamanitra nirahina ho ety ambonin'ny tany hanavotra ny olombelona tamin'ny alalan'ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona indray. Izy no foto-pisian'ny Fivavahana kristiana.

Mba hiavahany amin'ireo Jesoa, Jesosy na Josoa hafa dia matetika asiana fanampiny io anarana io ka manome ny hoe Jesoa Kristy (Jesosy Kristy), Kristy Jesoa (Kristy Jesosy). Antsoina fotsiny amin'ny hoe Kristy koa izy. Ny hoe Mesia dia iantsoana azy ihany koa nefa tsy matetika izany, na dia mitovy hevitra amin'ny hoe Kristy.

Ny hoe Kristy dia avy amin'ny teny grika hoe Χριστός / Khristos, izay fandikana ny teny hebreo hoe Meshiakh na Mashiakh, ka midika hoe "voahosotra", izany hoe voahosotr'Andriamanitra hanafaka ny Israely araka ny voalaza mialoha ao amin'ny Baiboly hebreo. Mety hialohavan'ny teny hoe Tompo ihany koa io anarana io ka ahazoana ny hoe Tompo Jesoa na Tompo Jesosy izay hafohezina indraindray amin'ny hoe Tompo.

Ny filazan'ny Baiboly kristiana[hanova | hanova ny fango]

Ny nahaterahan'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Nambaran'ny Anjely Gabriela an'i Maria mialoha fa hiteraka an'i Jesoa izy. Teraka tao Betlehema i Jesoa raha namonjy fanisam-bahoaka ao ny ray sy reniny dia iJosefa sy i Maria.

Atahoran'i Heroda ny hisian'ny olona mety hisolo azy amin'ny maha mpanjaka azy ka nieritreritra ny hamono ireo zazakely latsaky ny roa taona tao Betlehema. Natahotra ny fandripahana kasain'i Heroda hatao i Josefa sy i Maria araka ny tenin'ny anjely tamin'i Josefa amin'ny alalan'ny nofy ka lasa nandositra tany Egipta. (Mat. 2.13-23).

Ny asan'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Azo lazaina ho tamin'ny nahavitan'i Joany ny fanaovam-batisa an'i Jesoa tao amin'ny ony Jordana ny fotoana nahafahany nanomboka ny asany. Tany an-tany efitra izy tanatin'ny efapolo andro alohan'ny tena hiasany ka tao no naka fanahy azy ny devoly na demony. Nankany Kapernaomy izy nanomboka nampianatra momba ny Fanjakan'Andriamanitra sy nanasitrana marary maro. Nanangana an'i Lazarosy (na Lazara) ho velona izy (Joa. 11.1-44).

Ny fahafatesany[hanova | hanova ny fango]

Ny fotoana nanan-danja indrindra dia ilay fotoana nanambaràny tamin'i Petera (na Piera) ny maha zanak'Andriamanitra azy (Mat. 16.16; Mar. 8.29; Lio.9.20). Nolazainy mialoha koa ny hahafatesany sy ny hitsanganany amin'ny maty. Tamin'ny sakafo hariva farany niarahany tamin'ireo mpiananany i Jesoa no nanamafy ny fanambaràny ny hahafatesany, ho sorom-panavotana ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Nentina hotsaraina teo anatrehan'ny Sinedriona i Jesoa ka teo izy no nanontanian'i Kaiafa raha izy no ilay Mesia zanak'Andriamanitra (Joa. 28.13-24; Mat. 26.63). Nohelohina ho faty tany Golgota noho izany izy. Maty nohomboana tamin'ny hazo fijaliana izy.

Ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fiakarany any an-danitra[hanova | hanova ny fango]

Nisy anjely nanakodia ny vato nanakatonana ny fasana (Mat. 28.2). Nony nandeha tany am-pasana ry Maria Magdalena sy Maria renin'i Jakoba dia zatovolahy niakanjo fotsy no hitany tao am-pasana izay nilaza tamin'izy ireo fa efa nitsangan-ko velona i Jesoa. Efapolo andro taorian'ny nitsanganany amin'ny maty dia niakatra ho any an-danitra i Jesoa (Asa 1. 2-12).

Ny finoan'ny Kristiana momba an'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Ny Kristiana dia mino fa zanak'Andriamanitra i Jesoa nefa ny fiangonana tsirairay dia samy manana ny fomba finoany azy. Ny taranja teolojika ianarana sy andinihana ny amin'izany dia ny kristolojia. Araka ny Filazantsara dia efa nisy talohan'izao rehetra izao i Jesoa. Izy no ilay Teny (na Logos) izay nahariana izao tontolo izao. Izy no ilay Teny tonga nofo.

Ny finoana ny maha Andriamanitra an'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Ho an'ny fiangonana kristiana mino ny Trinite dia Andriamanitra tonga nofo i Jesoa Kristy. Tsy zanak'Andriamanitra fotsiny ihany izy fa Andriamanitra Zanaka. Personan' Andriamanitra i Jesoa sahala amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina izay samy persona avokoa. Manana toetra roa izy: sady olona no Andriamanitra. Naterak'Andriamanitra Ray fa tsy natao. Ny Fiangonana katolika sy Fiangonana ortodoksa ary ny Fiangonana protestanta dia mino ny Trinite.

Ny tsy finoana ny maha Andriamanitra an'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Misy anefa ny fiangonana izay mihevitra fa ny teny hoe zanak'Andriamanitra dia sarinteny fotsiny na teny azo ampiharina amin'ny olona rehetra izay mino an'Andriamanitra sy manao ny sitrapony. Noho izany, hoy izy ireo, ny finoana ny Trinite dia finoana andriamanitra maro ka anisan'ny fahotana izany. Zavaboarin'Andriamanitra tahaka ny zavaboary rehetra i Jesoa. Misy amin'ireo fiangonana ireo ny manao an'i Jesoa Kristy ho olona fotsiny fa natsangan'Andriamanitra ho zanany. Ao koa ireo mihevitra fa anjely izy. Ny Vavolombelon'i Jehovah dia tsy mino ny maha Andriamanitra an'i Jesoa fa manao azy ho ny anjely Mikaela.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]