Fanekem-pinoana apostolika

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Ny Fanekem-pinoana apostolika na Fiekem-pinoana apostolika dia fanekem-pinoana ampiasain'ny Fiangonana katolika sy ny Fiangonana ortodoksa ary ny Fiangonana protestanta. Fantantra amin'ny andian-teny hoe "Izaho mino" na ny teny hoe "Finoana" koa izy io.

Ilay fanekem-pinoana amin'ny teny grika sy latina[hanova | hanova ny fango]

Amin'ny fiteny grika[hanova | hanova ny fango]

« Πιστεύω εἰς θεòν πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς.

Καὶ (εἰς) Ἰησοῦν Χριστòν, υἱὸν αὐτοῦ τòν μονογενῆ, τòν κύριον ἡμῶν, τòν συλληφθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου, γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου, παθόντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα, θανόντα, καὶ ταφέντα, κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἀπò τῶν νεκρῶν, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ θεοῦ πατρὸς παντοδυνάμου, ἐκεῖθεν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

Πιστεύω εἰς τò πνεῦμα τò ἅγιον, ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν, ἁγίων κοινωνίαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάστασιν, ζωὴν αἰώνιον.

Ἀμήν. »

Ity fanekem-pinoana amin'ny fiteny grika ity dia mbola ampiasain'ireo Fiangonana Ortodoksa any Atsinana

Amin'ny fiteny latina[hanova | hanova ny fango]

« Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.

Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam.

Amen. »

Ity fanekem-pinoana amin'ny fiteny latina ity no nampiasain'ny Fiangonana Katolika, indrindra talohan'ny Reformasiona, ary hatramin'izao ho an'ny Fiangonana ao Roma.

Amin'ny fiteny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-tenin'ny Fiangonana Loterana Malagasy[hanova | hanova ny fango]

Toy izao ny endrik'ilay fanekem-pinoana araka ny dikan-tenin'ny Fiangonana Loterana Malagasy:

« Mino an’Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho;

Ary mino an’i Jesosy Kristy, Zanaka lahy Tokana Tompontsika. Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina, naterak’i Maria Virijiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ny hazofijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin’ny fiainan-tsi-hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hihaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amena. »

Dikan-tenin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara[hanova | hanova ny fango]

Toy izao ny endrik'ilay fanekem-pinoana araka ny dikan-tenin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara:

« Mino an’Andriamanitra Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an’i Jesoa Kristy, Zananilahy Tokana Tompontsika. Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina, nateraky Maria Virijiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ny hazofijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin’ny fiainan-tsy hita, nitsangana tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hihaviany hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amena. »

Dikan-ten'ny Eglizy Katolika Apostolika Romana[hanova | hanova ny fango]

Toy izao ny endrik'ilay fanekem-pinoana araka ny dikan-tenin'ny Eglizy Katolika Apostolika Romana:

Fiekem-pinoana apostoloka ao amin'ny FFKM

"Izaho mino an'Andriamanitra Ray Tsitoha, nahary ny lanitra sy ny tany.

Izaho mino an'i Jesoa-Kristy, Zananilahy Tokana Tompontsika Izay notorontoronina tamin'ny Fanahy Masina, naterak'i Maria Virjina, nijaly tamin'ny andron'i Pontio Pilato, nohomboana tamin'ny hazofijaliana, maty dia nalevina

nidina tamin'ny toeran'ny maty, nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo, niakatra any an-danitra, mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra Ray Tsitoha, ary ho avy hitsara ny velona sy ny maty.

Izaho mino ny Fanahy Masina, ny Fiangonana Masina manerana izao rehetra izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny vatana ho velona, ary ny fiainana mandrakizay. Amena."Fiangonana mampiasa azy[hanova | hanova ny fango]

Ny Fanekem-pinoana apostolika dia ampiasain'ny ankamaroan'ny Fiangonana Tandrefana toy ny Katolika, ny Loterana, ny Anglikana, ny Presbiteriana (na Nohavaozina), ny Metodista ary ny Kongregasionalista. Tsy ampiasain'ny Fiangonana Tatsinanana (isan'izany ny Ortodoksa) ity fiekem-pinoana ity noho izy tsy mino fa ny Apostoly tokoa no nanoratra azy satria raha izany no izy dia tsy maintsy ho hita tao amin'ny Asan'ny Apostoly izany.

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]