Aller au contenu

Fanekem-pinoana apôstôlika

Avy amin'i Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fanekem-pinoana apostolika)

Ny Fanekem-pinoana apôstôlika na Fiekem-pinoana apôstôlika na Sembôlin' ny Apôstôly dia fanekem-pinoana ampiasain' ny Fiangonana katôlika sy ny Fiangonana ôrtodôksa ary ny Fiangonana prôtestanta. Fantantra amin' ny andian-teny hoe "Izaho mino" na ny teny hoe "Finoana" na Sembolin' ny Apôstôly koa izy io.

Tantaran'ny Fiekem-pinoana apôstôlika

[hanova | hanova ny fango]

Ny fanekem-pinoana apôstôlika dia heverin' ny mpanaraka ny lovantsofina fa noforon' ireo Apôstôly. Sahala amin' ny ankamaroan' ny fanekem-pinoana kristiana dia ahitana fehezan-tsoratra telo ny Fanekem-pinoana apôstôlika, ka ny tsirairay amin' ireo fehezan-tsoratra ireo dia atokana ho an' ny persôna tsirairain' ny Trinite, dia ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny fehezan-tsoratra voalohany dia manomboka amin' ny hoe "Mino an' Andriamanitra Ray Tsitoha"[1] na "Izaho mino an' Andriamanitra Ray Tsitoha"[2]; ny faharoa amin' ny hoe "Mino an' i Jesoa Kristy"[1] na "Izaho mino an' i Jesoa Kristy"[2], ary ny fahatelo dia manomboka amin' ny "Mino ny Fanahy Masina aho"[1] na "Izaho mino ny Fanahy Masina"[2]. Ireo fanambaràna telo ireo dia mifanandrify amin' ny fanontaniana telo apetraka amin' ny olona miomana hatao batisa na batemy tao amin' ny fiangonana tany amin' ireo taonjato voalohany teo amin' ny tantaran' ny kristianisma.

Hatramin' ny taonjato hafa-15 dia ninoana fa nosoratan' ireo apôstôly ny Fiekem-pinoana apôstôlika, ka ny apôstôly tsirairay dia nanolotra fehezankevitra iray avy. Tsy fantatra raha tena avy amin' ny apôstôly marina ity fanekem-pinoana ity, nefa ny lohateniny dia toa milaza fa ny fehezankevitra tsirairay ao amin' io fiekem-pinoana io dia mampahatsiahy izay voasoratra ao amin' ny Testamenta Vaovao, ary io fanekem-pinoana io dia nosoratana tamin' ny vanimpotoana niandohan' ny Fiangonana.

Votoatin' ny Fanekem-pinoana apôstôlika

[hanova | hanova ny fango]

Ilay fanekem-pinoana amin' ny fiteny grika sy latina

[hanova | hanova ny fango]

Amin' ny fiteny grika

[hanova | hanova ny fango]

"Πιστεύω εἰς θεòν πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς.

Καὶ (εἰς) Ἰησοῦν Χριστòν, υἱὸν αὐτοῦ τòν μονογενῆ, τòν κύριον ἡμῶν, τòν συλληφθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου, γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου, παθόντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα, θανόντα, καὶ ταφέντα, κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἀπò τῶν νεκρῶν, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ θεοῦ πατρὸς παντοδυνάμου, ἐκεῖθεν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

Πιστεύω εἰς τò πνεῦμα τò ἅγιον, ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν, ἁγίων κοινωνίαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάστασιν, ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν."

Ity fanekem-pinoana amin' ny fiteny grika ity dia mbola ampiasain' ireo Fiangonana ôrtôdôksa any Atsinanana.

Amin' ny fiteny latina

[hanova | hanova ny fango]

"Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.

Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen."

Ity fanekem-pinoana amin' ny fiteny latina ity no nampiasain' ny Fiangonana Katôlika, indrindra talohan' ny Fanavaozana prôtestanta, ary hatramin' izao ho an' ny Fiangonana ao Rôma.

Amin' ny fiteny malagasy

[hanova | hanova ny fango]

Dikan-tenin' ny Fiangonana Loterana Malagasy

[hanova | hanova ny fango]

Toy izao ny endrik' ilay fanekem-pinoana araka ny dikan-tenin' ny Fiangonana Loterana Malagasy:

"Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho;

Ary mino an’ i Jesosy Kristy, Zanaka lahy Tokana Tompontsika. Izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virijiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazofijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin’ ny fiainan-tsi-hita, nitsangana tamin’ ny maty tamin’ ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hihaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan’ ny tena amin’ ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amena."

Dikan-tenin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara

[hanova | hanova ny fango]

Toy izao ny endrik' ilay fanekem-pinoana araka ny dikan-tenin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara:

"Mino an’ Andriamanitra Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho,

ary mino an’ i Jesoa Kristy, Zananilahy Tokana Tompontsika. Izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, nateraky Maria Virijiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazofijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin’ ny fiainan-tsy hita, nitsangana tamin’ ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hihaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan’ ny tena amin’ ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amena."

Dikan-ten' ny Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina eto Madagasikara

[hanova | hanova ny fango]

Toy izao ny endrik' ilay fanekem-pinoana araka ny dikan-tenin' ny Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina:

"Izaho mino an’ Andriamanitra, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nahary ny lanitra sy ny tany.

Izaho mino an’ i Jesoa Kristy, Zanany tokana Tompontsika, noforonin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virijiny, nijaly faha Pontsy Pilaty, nofantsihina tamin’ ny hazofijaliana, maty dia nalevina, nidina tany ambany tany; nitsangan-ko velona tamin’ ny andro fahatelo; niakatra any an-danitra, mipetraka eo an-kavanan’ Andriamanitra Ray mahefa ny zavatra rehetra, avy any Izy mbola ho avy, hitsara ny velona sy ny maty.

Izaho mino ny Fanahy Masina, ny Eglizy masina manerana ny tany, ny fiombonan’ ny olomasina, ny fanalana ny ota, ny hitsanganan’ ny vatantsika ho velona, ary ny fiainana mandrakizay. Amen."

Fiekem-pinoana apôstôlika ao amin' ny FFKM

[hanova | hanova ny fango]

"Izaho mino an' Andriamanitra Ray Tsitoha, nahary ny lanitra sy ny tany.

Izaho mino an' i Jesoa-Kristy, Zananilahy Tokana Tompontsika Izay notorontoronina tamin' ny Fanahy Masina, naterak' i Maria Virjina, nijaly tamin' ny andron' i Pontio Pilato, nohomboana tamin' ny hazofijaliana, maty dia nalevina, nidina tamin' ny toeran' ny maty, nitsangana velona tamin' ny andro fahatelo, niakatra any an-danitra, mipetraka eo an-kavanan' Andriamanitra Ray Tsitoha, ary ho avy hitsara ny velona sy ny maty.

Izaho mino ny Fanahy Masina, ny Fiangonana Masina manerana izao rehetra izao, ny fiombonan' ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan' ny vatana ho velona, ary ny fiainana mandrakizay. Amena."

Fandraisan' ny fiangonana tsirairay azy

[hanova | hanova ny fango]

Ny fiangonana tandrefana

[hanova | hanova ny fango]

Ny Fanekem-pinoana apôstôlika dia ampiasain' ny ankamaroan' ny Fiangonana Tandrefana toy ny Katôlika, ny Loterana, ny Anglikana, ny Presbiteriana (na Nohavaozina), ny Metôdista ary ny Kôngregasiônalista. Ny an'ny Metôdista dia nanaisotra ny hoe "nidina tany amin'ny fiainan-tsy hita".

Amin' izao fotoana izao dia ekena fa nivoatra amin' ny maha fiekem-pinoana momba ny batemy na batisa azy io fiekem-pinoana io. Misy fanovan'io fiekem-pinoana io maro hita tao amin'ny soratr'ireo Rain' ny Fiangonana toa an' i Ireneo (latina: Irenaeus) sy i Tertoliano (latina: Tertullianus), izay iantsoana ireo fiekem-pinoana ireo hoe "fitsipi-pinoana". Tamin'ny taonjato faha-8 dia nisy fiekem-pinoana sahala amin' ny apôstôlika tao amin' ny soratr' i Md Pirmino (latina: Pirminius).

Ny Fiekem-pinoana apôstôlika dia ampiasaina amin' ny batisa ao amin' ny ankamaroan' ny Fiangonana tandrefana. Ambara ny Fiekem-pinoana apôstôlika ao amin' ny Fiangonana katôlika amin' ny fotoam-pivavahana isan' andro. Ao amin' ny ankamaroan' ny Fiangonana prôtestanta dia ampiasaina io fanekem-pinoana io amin' ny fanompoam-pivavahana isan' Alahady. Ny Anglikana sy ny Loterana dia mampiasa azy amin' ny vavaka maraina sy hariva.

Fiangonana tatsinanana

[hanova | hanova ny fango]

Tsy ampiasain' ny Fiangonana Tatsinanana (isan' izany ny Ôrtôdôksa) ity fiekem-pinoana ity noho izy tsy mino fa ny Apôstôly tokoa no nanoratra azy, satria raha izany no izy dia tsy maintsy ho hita tao amin' ny Asan' ny Apôstôly izany. Ny Fanekem-pinoana nikeana no ampiasain' ny Fiangonana ôrtôdôksa.

Ireo lohahevitra ao amin' ilay fanekem-pinoana

[hanova | hanova ny fango]

Jereo koa

[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana

[hanova | hanova ny fango]
  1. 1,0 1,1 et 1,2 Ao amin' ny dikan-teny prôtestanta malagasy no ahitana izany.
  2. 2,0 2,1 et 2,2 Ao amin' ny dikan-teny katôlika malagasy no ahitana an' io.