Aller au contenu

Fandroahana demonia ao amin' ny kristianisma

Avy amin'i Wikipedia
Roahan' i Jesoa demonia ilay moana, sary nataon' i Gustav Dore, 1865.

Ny fandroahana demonia na fandroahana demony dia fanao ao amin' ny fivavahana kristiana izay anafahana ny olona iray na ny toerana iray amin' ny demonia na demony mipetraka aminy. Ny fandroahana demonia dia matetika sahanin' olona manana fahefana ara-pivavahana manokana.

Amin' ny ankapobeny, ireo olona heverina fa misy demonia (na demony), izay atao hoe demoniaka, dia tsy heverina ho marary saina, sady tsy tompon' andraikitra amin' ny zavatra ataony (tsy tompon' ny tenany), satria ny fipetrahany amin' ny olona iray dia heverina ho asan' ny demonia izay mahatonga zava-dratsy amin' ilay olona na amin' olon-kafa. Noho izany dia mihevitra ny famoahana demonia ho toy ny fanafody ny mpandroaka demonia fa tsy ho toy ny sazy.

Amin' ny fanao kristiana dia matetika mivavaka ny mpandroaka demonia sady mampiasa fehezanteny voafaritra mazava tsara, fihetsika, famantarana, sary masina, zavatra madinika toy ny firavaka, sns. Miantso an' Andriamanitra na an' i Jesoa (na Jesosy) na ny anjely mba hanampy izy ireo.

Ao amin' ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny Baiboly dia ahitana andalana mitantara fandroahana demonia. Mitantara an' i Jesoa mandroaka demonia amin' ny alalan' ny vavaka sy ny fahefana ahafahany mandidy ny ao amin' ny Testamenta Vaovao.

Famoahana demonia nataon' i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Nanatanteraka famoahana demonia matetika i Jesoa araka ny hita ao amin' ireo evanjely, indrindra ny Evanjelin' i Matio sy ny an' i Marka ary ny an' i Lioka.

"28 Nony efa tonga teny am-pita tamin' ny tanin' ny Geraseny[1] izy, dia nisy lehilahy roa nidiran' ny demony, nivoaka avy tamin' ny fasana, ka namantana taminy; masiaka loatra izy ireo, ka tsy nisy sahy nihazo izany làlana izany. [...] 32 Ary hoy izy taminy: Mandehana. Dia nivoaka ireo, ka niditra tamin' ny kisoa; niaraka tamin' izay, nirifatra nivarina any anaty ranomasina ny kisoa rehetra, ka maty tany anaty rano." (Mat. 8.28-32, Ny Baiboly Masina)[2].

"32 Nony lasa ireo, dia indro nentin' ny olona teo amin' i Jeso indray ity lehilahy anankiray sady moana no azon' ny demony. 33 Ary nony voaroaka ny demony, dia niteny ilay moana ka gaga ny vahoaka sady nanao hoe: Tsy mbola nisy toy izany tamin' Israely. 34 Fa ny Farisiana kosa nanao hoe: Ny lehiben' ny demony no androahany ny demony." (Mat. 9.32-34, Ny Baiboly Masina)[3].

"22 Dia nentina tany amin' i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka, sady jamba no moana; dia nositraniny, ka dia niteny sy nahita ilay moana. 23 Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe: Moa Ity va Ilay Zanak' i Davida? 24 Fa nony ren' ny Fariseo izany, dia hoy izy: Tsy misy amoahan' ilehiny ny demonia, afa-tsy Belzeboba, lohan' ny demonia." (Mat. 12.22-24, Ny Baiboly)

"22Ary, indro, nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin' izany tany izany ka niantso nanao hoe: Mamindrà fo amiko, Tompoko, Zanak' i Davida ô! ny zanako-vavy ampahorin' ny demonia loatra. [...] 28Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zananivavy tamin' izay ora izay." (Mat. 15.21-28, Ny Baiboly).

"23 Ary tao amin' ny sinagogany dia nisy lehilahy anankiray azon' ny fanahy maloto, ary niantso mafy izy 24nanao hoe: Mifampaninona izahay sy hianao ry Jeso avy any Nazareta? Tonga hampahita loza anay va hianao? Fantatro raha hianao, dia ilay masin' Andriamanitra. 25Fa nandrahona azy Jeso nanao hoe: Mangina, ary mivoaha amin' io lehilahy io. 26 Ary ny fanahy maloto nampifanintontsintona azy, dia niantso tamin' ny feo mahery ka nivoaka taminy." (Mar. 1.23-26, Ny Baiboly Masina)[4].

"10Ary nampianatra tao amin' ny sinagoga anankiray Jeso indray sabata. 11Ka nisy vehivavy anankiray teo azon' ny demony hatramin' ny valo ambin' ny folo taona, ka efa nataony saozanina sy nanjoko tsy afa-nitraka mihitsy. 12Nony nahita azy Jeso dia niantso azy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, afaka ny aretinao. 13Dia nametrahany tànana izy, ka nitraka niaraka tamin' izay, sy nankalaza an' Andriamanitra." (Lio. 13.10-13, Ny Baiboly Masina).

Famoahana demonia nataon' ireo Apôstôly[hanova | hanova ny fango]

Nanohy ny asa famoahana demonia izay efa nataon' i Jesoa ny Apôstôly, ka nataony tamin' ny anaran' i Jesoa izany.

"Ary Jesosy niantso ny mpianany roa ambin' ny folo lahy hankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mbamin' ny rofy rehetra." (Mat 10.1, Ny Baiboly)

"11 Ary ny tànan' i Paoly no nanaovan' Andriamanitra fahagagana lehibe maro, 12 ka dia ny mosara sy ny fiaron' akanjo teny aminy no nentina hatao amin' ny marary, dia sitrana ny aretiny, ary nivoaka ny fanahy ratsy." (Asa 19.11-12, Ny Baiboly).

Ao amin' ny fiangonana ankehitriny[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny fiangonana katôlika sy ôrtôdôksa[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny fiangonana katôlika[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny Fiangonana katôlika dia asa manokana sahanin' ny eveka sy ny pretra mpisolo azy ny fandroahana demony. Ny fiomanana amin' ny fanaovam-batemy no anaovana azy. Ny fandroahana demonia dia fanao mahazatra raha ny tantaran' ny fivavahana katôlika no heverina, indrindra tamin' ny Andro Antenatenany, sy teo amin' ny loteranisma, ka mbola misy izany mandraka androany, na am-panoharana na amin' ny alalan' ny sakramenta (ny batisa), na eo amin' ny fanao mahazatra (izay iandraiketan' ny pretra katôlika mpamoaka demony).

Ao amin' ny fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny fiangonana ôrtôdôksa atsinanana[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny fiangonana prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

Amin' ny ankapobeny ny Prôtestanta mpamoaka demonia dia mino fa ny fahefana nomen' Andrimanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina (ny Trinite) azy ireo no ahafahan' izy ireo mandroaka ny demonia. Mbola notazonina ho fanao ao amin' ny Fiangonana loterana ny famoahana demonia.

Ao amin' ny loteranisma[hanova | hanova ny fango]

Taorian' ny Reformasiona prôtestanta dia nohafohezin' i Martin Lotera ny ritoaly fampiasa amin' ny famoahana demonia[5]. Tamin' ny taona 1526 dia nohafohezina noho ny teo izany ritoaly izany ka tsy natao intsony ny fitsofana rivotra hiala avy any anaty (latina: exsufflatio)[6].

Ao amin' ny aglikanisma[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny metôdisma[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny evanjelisma[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny batisma[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny pentekôtisma[hanova | hanova ny fango]

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]

  1. Ny Baiboly prôtestanta malagasy manoratra hoe: Gadarena fa tsy Geraseny.
  2. Mitantara an' io koa ny Evanjelin' i Marka sy ny an' i Lioka (Mar. 5.1-20; Lio. 8.26-39)
  3. Tantaraina ao amin' ny Evanjelin' i Lioka koa izany (Lio. 11.14-15)
  4. Mitantana an' io koa ny Evanjelin' i Lioka (Lio. 4.33-36)
  5. "Exorcism". Christian Classics Ethereal Library. Retrieved 2009-05-27.
  6. Ferber, Sarah (2004). Demonic possession and exorcism in early modern France. Routledge. p. 38. ISBN 0-415-21265-0. Retrieved 2009-05-25.