Anjelin' ny Tompo

Avy amin'i Wikipedia
Miseho amin'i Hagara ao an-tany efitra ny Anjelin'ny Tompo, sary nataon'i Nicolas Colombel (1644-1717).

Ny anjelin' ny Tompo na anjelin' i Iahveh na anjelin' i Jehovah dia zava-manana aina avy any an-danitra miseho matetika ao amin' ny Baiboly hebreo (Tanakh) amin' ny anaran' Andriamanitra. Amin' ny teny hebreo dia atao hoe מַלְאַךְ יְהוָה / malakh YHWH (na malakh IHVH) izy. Ao amin' ny Baiboly katolika amin' ny teny malagasy dia adika hoe "anjelin' ny Tompo" io andian-teny io, fa ao amin' ny Baiboly protestanta amin' ny teny malagasy dia matetika mandika azy amin' ny hoe "anjelin' i Jehovah".

Ao amin' ny Testamenta Taloha[hanova | hanova ny fango]

Ny andian-teny hoe malakh YHWH izay miseho in-65 ao amin' ny Baiboly hebreo. Ny Septoajinta (Baiboly jiosy amin' ny teny grika) dia mandika azy matetika amin' ny hoe ἄγγελος Κυρίου / angelos Kurίou ("anjelin' ny Tompo"), ary indraindray amin' ny hoe ὁ ἄγγελος Κυρίου / o angelos Kuriou ("ny anjelin' ny Tompo"): ao amin' ny Genesisy 16.7-11 izay isehoan' io andian-teny io voalohany dia tsy ahitana mpanoritra grika, avy eo amin' ny fisehoany manaraka rehetra dia miaraka amin'ny mpanoritra hatrany izy. Ny andian-teny mifadray akaiky amin' ny hoe "anjelin'Andriamanitra" (hebreo: malakh 'Elohim) dia miseho in-12 ka ny roa amin'ny filaza maro (hebreo: melakhim 'Elohim). Misy koa ilay fitenenana hoe "anjelin'ny Fanatrehany" izay hita ao amin'ny Isaia 63.9.

Anjelin' ny Tompo na Anjelin' i Jehovah na Anjelin' i Iahve[hanova | hanova ny fango]

Ireto misy ohatra ao amin' ny Testamenta Taloha ahitana ny hoe "Anjelin' ny Tompo" na "Anjelin' i Jehovah":

Ao amin'ny Penteteoka[hanova | hanova ny fango]

 • Genesisy/Jenezy 16:7–14. Niseho tamin'i Hagara na Agara ny anjelin'ny Tompo. Niteny tahaka an'Andriamanitra tamin'ny fampiasana entimilaza mifandraika amin'ny mpisolo tena volalohany ilay anjely, ary ao amin'ny andininy faha-13 dia nampitovy "ny Tompo izay niteny taminy" amin'ny "ilay Andriamanitra izay nahita ahy"[1].
 • Genesisy/Jenezy 22:11–15. Niseho tamin'i Abrahama ny anjelin'ny Tompo ary manondro an'Andriamanitra amin'ny fampiasana entimilaza sy lazaina mifandraika amin'ny mpisolo tena voalohany[2].
 • Eksodosy/Eksaody 3:2–4. Niseho tamin'i Mosesy ny anjelin'ny Tompo tao amin'ny afo araka ny andininy faha-2, ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy avy ao anaty afo ao amin'ny andininy faha-4[3].
 • Nomery/Fanisana 22:22–38. Nifanena tamin'ny mpaminany Balaama teny an-dalana ny anjelin'ny Tompo. Ao amin'ny andininy faha-38 dia ampitovizin'i Balaama amin'ny mpitatitra ny tenin'Andriamanitra ilay anjely niteny taminy[4].

Ao amin' ireo "boky ara-tantara"[hanova | hanova ny fango]

 • Mpitsara 2:1–3. Niseho tamin'i Israely ny anjelin'ny Tompo[5].
 • Mpitsara 6:11–23. Niseho tamin'i Gideona ny anjelin'ny Tompo, ary ao amin'ny andininy faha-22 dia natahotra ny ainy i Gideona satria nifahatri-tava amin'ny anjelin'Andriamanitra[6].
 • Mpitsara 13:3–22. Niseho tamin'i Manoa sy ny vadiny ny anjelin'ny Tompo ary, ao amin'ny andininy faha-16, niteny tamin'izy ireo mba ho amin'ny Tompo no hanonorany fanatitra ("Ary ny anjelin'ny Tompo niteny tamin'i Manoa [...] raha te hanolotra fanatitra dorana ianareo dia tsy maintsy manolotra izany amin'ny Tompo. Fa i Manoa kosa tsy nahalala hoe anjelin'ny Tompo izy"). Taty aoriana dia nihevitra i Manoa sy ny vadiny fa ho faty satria "nahita an'Andriamanitra" [7].

Ao amin' ny bokin' ny mpaminany[hanova | hanova ny fango]

 • Zakaria 1:12. Ny anjelin'ny Tompo nangataka mba hamindra fo amin' i Jerosalema sy amin'ny tanàna tao Jodà tamin'ny Tompo [8].
 • Zakaria 3:4. Nanaisotra ny fahotan'ny mpisorombe Josoa ny abjelin'ny Tompo [9].

Anjelin' Andriamanitra[hanova | hanova ny fango]

Ny teny hoe "anjelin'Andriamanitra" dia miseho in-12 ao amin'ny Testameta Taloha. Ireto misy ohatra:

Ao amin' ny Penteteoka[hanova | hanova ny fango]

 • Genesisy/Jenezy 31:11. Niantso an'i Jakoba tamin'ny nofy ny anjelin'Andriamanitra ka niteny aminy hoe: "Izaho no Andriamanitr'i Betela"[10].
 • Eksodosy/Eksaody 14:19. Nitarika an'i Israely ny abjelin'Andriamanitra, ary koa nialoha lalana, niaraka tamin'ny andry afo[11].

Ao amin'ny "boky ara-tantara"[hanova | hanova ny fango]

 • Mpitsara 13:9. Nanakaiky ny vadin'i Manoa tao aorian'ny nandrenesan'ny Tompo an'i Manoa[12].

Anjely alefan' ny Tompo[hanova | hanova ny fango]

Ireto koa misy ohatra iresahana ny Tompo "nandefa anjely":

Ao amin' ny Pentateoka[hanova | hanova ny fango]

 • Eksodosy/Eksaody 23:20-21. Niteny ny Tompo fa handefa Anjely eo alohan'ny Israelilta, ary nampitandrina azy ireo mba hankato ny feon'ny Anjely, ary fa tsy handefitra ny tsy fanajana izany" satria miaraka aminy ny anaran'ny Tompo[13].
 • Eksodosy/Eksaody 33:2. Nilaza Andriamanitra fa handefa anjely hialoha an'i Israely, ary hitarika ny Kanaanita, ny Amorita, ny Hitita, ny Perizita, ny Hivita ary ny Jebosita any ivelany[14].
 • Nomery/Fanisana 20:16. Nandefa anjely ny Tompo ka nitondra ny vahoakan'i Israely avy ao Ejipta[15].
Miteny amin'Andriamanitra amin'ny anaran'ny vahoaka i Davida mba hampitsahatra ny vay (1Tantara 21), sary sokitra nataon'i Julius Schnorr von Karolsfeld, 1860.

Ao amin' ny boky ara-tantara[hanova | hanova ny fango]

 • 1Tantara 21:15. Nandefa anjely Andriamanitra handrava an'i Jerosalema, nefa nanenina sady nilaza tamin'ilay anjely mba hihazona ny tanany [16].
 • 2Tantara 32:21. Nandefa anjely ny Tompo, izay nanapaka ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpitarika ary ny kapiteny tao amin'ny lasin'ny mpanjakan'i Asiria[17].

Ao amin' ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]

Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia miseho matetika ny hoe "anjelin'ny Tompo" (grika: ἄγγελος Κυρίου / angelos Kuriou), indray mandeha monja ao amin'ny Evanjelin'i Lioka (Lioka 1.11-19) izay manondro ny anjely Gabriela.

Anjelin' ny Tompo[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny Filazantsdara[hanova | hanova ny fango]

Matio 1:20

Matio 1:24

Matio 2:13

Matio 2:19

Matio 28:2;

Lioka 1:11 (jereo Lioka 1:19)

Lioka 2:9

Joany 5:4

Ao amin'ny Asan'ny Apostoly[hanova | hanova ny fango]

Asa 5:19

Asa 8:26

Asa 12:7

Asa 12:23

Anjeliny[hanova | hanova ny fango]

Asa 12:11

Apôkalipsy 22:6

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]

 1. "7Hitan'ny Anjelin'ny Tompo teo anilan'ny loharano anankiray tany an-efitra izy, dia teo anilan'ilay loharano amin'ny lalana mankany Sora. 8Hoy izy: Ry Agara, mpanompovavin'i Saray, avy aiza hianao ary ho aiza? Hoy ny navaliny: Mandositra lavitra an'i Saray tompovaviko aho. 9Fa hoy ny Anjelin'ny Tompo taminy: Miverena any amin'ny tompovavinao, ka manetre tena eo ambanin'ny fahefany. 10Ary hoy koa ny anjelin'ny Tompo: Hataoko marobe ny taranakao, ka tsy ho azo isaina noho ny hamaroany. 11Hoy indray koa ny Anjelin'ny Tompo: Indro manana anaka hianao, ka hiteraka zazalahy, ary homenao anarana hoe Ismaely, satria efa nohenoin'ny Tompo ny fahorianao. 12Ho ampondra haolo io lehilahy io: Ny tànany haingainy hamely ny olona rehetra, ary ny tànan'ny olona rehetra kosa hiainga hamely azy; honina tandrifin'ny rahalahiny rehetra izy. 13Nataon'i Agara hoe: Atta-El-Roi no anaran'ny Tompo izay niteny taminy, fa hoy izy: Moa dia hitako teto tokoa va ilay Andriamanitra izay nahita ahy? 14Izany no niantsoan'ny olona io fantsakana io hoe fantsakan'i Lakai-Roi. Ao anelanelan'i Kadesy sy Barada izy io". Jenezy 16:7–14.
 2. 11Tamin'izay niantso tany an-danitra ny Anjelin'ny Tompo nanao hoe: Ry Abrahama! ry Abrahama ô! ka hoy ny navaliny: Inty aho. 12Dia hoy ny anjely: Aza manainga ny tànanao hamely ny zaza, ary aza manino-maninona azy akory, fa efa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra hianao, sady tsy nandà hianao fa nahafoy ny zanakao, ilay lahitokanao ho ahy. 13Ary nanopy maso Abrahama, ka nahita ondralahy anankiray teo ivohony, voasingazotry ny kirihitr'ala tamin'ny tandrony; dia lasa Abrahama naka ilay ondralahy, ka io no nateriny ho sorona dorana ho solon'ny zanany. 14Ary nataon'i Abrahama hoe Iaveh-Iereh ny anaran'io fitoerana io. Ary avy amin'izany ilay fitenenan'ny olona mandraka androany hoe: Ho hita ihany izany any an-tendrombohitry ny Tompo. 15Ary ny anjelin'ny Tompo niantso an'i Abrahama fanindroany tany an-danitra, ka nanao hoe: 16Efa nianiana tamin'ny tenako aho, hoy Iaveh, fa noho hianao nanao izany sy tsy nandà fa nahafoy ny zanakao, ilay lahitokanao, ho ahy, 17dia hanisy soa anao aho, hahamaro ny taranakao tahaka ny kintana eny an-danitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina, ary ny taranakao hahazo ny vavahadin'ny fahavalony. (Jenezy 22:11–15).
 3. 2Ny anjelin'ny Tompo niseho taminy, amin'ny endriky ny lelafo, teo afovoan'ny zava-maniry milobolobo. Hitan'i Moizy fa indro nirehitra avokoa ilay zava-maniry milobolobo, nefa tsy levona ilay zava-maniry milobolobo. 3Ka hoy Moizy: Ndeha hiolaka aho handinika io fahitana lehibe io, sy hizaha izay tsy mahalevona ny zava-maniry milobolobo. 4Hitan'ny Tompo fa niolaka hijery izy; dia niantso azy Andriamanitra teo afovoan'ny zava-maniry milobolobo, nanao hoe: Ry Moizy! ry Moizy! Ka hoy ny navaliny: Inty aho. (Eksaody 3:2–4).
 4. 22Nirehitra anefa ny fahatezeran'Andriamanitra raha nandeha izy ka nankeo amin'ny làlana ny anjelin'ny Tompo hisakana azy. Nitaingina ny ampondrany Balaama ary narahin'ny mpanompony roa lahy. 23Hitan'ity ampondra ilay anjelin'ny Tompo nijanona teo an-dàlana sy nitana sabatra voatsoaka teny an-tànany, ka nivily làlana nankany anaty saha izy. Nokapohin'i Balaama ny ampondrany, hampiverenany azy amin'ny làlany indray. 24Tamin'izay ilay anjelin'ny Tompo, dia nibahana teo an-dàlana an-kandemponana anankiray, tanelanelan'ny tanim-boaloboka, voafefy eo an-daniny roa. 25Nony nahita ilay anjelin'ny Tompo ilay ampondra dia nitampisaka manaraka ny rindrina, ka voatery tamin'ny rindrina ny tongotr'i Balaama, dia nikapoka azy indray izy. 26Nandroso lavidavitra kokoa ny anjelin'ny Tompo nijanona tamin'ny toerana ety anankiray, izay tsy misy hidifiana akory, na ho amin'ny an-kavanana na ho amin'ny an-kavia. 27Nony nahita ilay anjelin'ny Tompo ity ampondra, dia nandry teo ambanin'i Balaama; ary nirehitra ny fahatezeran'i Balaama, ka nokapohiny tamin'ny tehina ny ampondra. 28Nosokafan'ny Tompo ny vavan'ity ampondra ka nilaza tamin'i Balaama hoe: Naninona anao aho no dia nokapohinao intelo izao? 29Dia hoy ny navalin'i Balaama tamin'ny ampondra: Satria namazivazy ahy hianao, ka raha nisy sabatra tety an-tànako dia matiko ankehitriny izao ihany hianao. 30Hoy ny ampondra tamin'i Balaama: Moa tsy ampondranao va aho, ka efa notaingenanao mandrakariva hatramin'izao? Moa mba fanaoko va ny manao toy izao aminao? Dia hoy ny navaliny: Tsia. 31Nosokafan'ny Tompo ny mason'i Balaama, dia hitan'i Balaama ilay anjelin'ny Tompo izay teo an-dàlana teo sady nitana sabatra voatsoaka teny an-tànany, ka niondrika sy niankohoka tamin'ny tany izy. 32Dia hoy ilay anjelin'ny Tompo taminy: Ahoana no nikapohanao ny ampondranao intelo izao? Indro nivoaka hisakana anao aho, satria araka ny hitako, làlana mamarina anao amin'ny loza no ombanao. 33Nahita ahy ny ampondra, ka nitanila teo anatrehako intelo izao; raha tsy nitanila teo anatrahako izy, dia hianao no nataoko maty, fa izy navelako ho velona aina. 34Ary hoy Balaama tamin'ny anjelin'ny Tompo: Efa nanota aho, fa tsy fantatro hoe teo anoloako hianao, ary ankehitriny raha tsy sitrakao izao, dia hody aho. 35Hoy ny anjelin'ny Tompo tamin'i Balaama: Mandehana ihany miaraka amin'ireo lehilahy ireo, nefa aza milaza zavatra hafa afa-tsy izay holazaiko aminao. Dia nandeha Balaama, niaraka tamin'ny andriandahin'i Balàka. 36Nony ren'i Balàka fa tamy Balaama, dia nivoaka izy hitsena azy hatrany amin'ny tanàna Moaba eo amin'ny faritr'i Arnòna, any amin'ny sisin-tany indrindra. Hoy Balàka tamin'i Balaama: 37Moa tsy efa naniraka tany aminao va aho, nampaka anao? Nahoana no dia tsy nankaty amiko hianao? Sa dia tsy hahay manome voninahitra anao marina tokoa aho? 38Hoy Balaama tamin'i Balàka: Indro aho mankaty aminao; fa ankehitriny moa ho afa-milaza na inona na inona va aho? Ny teny hataon'Andriamanitra ao am-bavako no holazaiko. (Fanisana 22:22–38).
 5. 1Ary niakatra avy any Galgalà ny anjelin'ny Tompo nankany Bokima, ka nanao hoe: Nitondra anareo niakatra avy tany Ejipta aho; dia nampiditra anareo amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo homena anareo. Hoy aho hoe: Tsy hanatsoaka ny fanekeko aminareo mandrakizay aho, 2ary hianareo kosa tsy hanao fanekena amin'ny mponina amin'ity tany ity fa handrava ny oteliny. Kanjo tsy nihaino ny feoko hianareo. Ka ahoana no nanaovanareo izany? 3Ary izaho koa nilaza nanao hoe: Tsy horoahiko eo anoloanareo ireny ka ho eo anilanareo izy ary ny andriamaniny ho fandrika ho anareo. (Mpitsara 2:1–3).
 6. 11Ary tonga ny anjelin'ny Tompo ka nipetraka teo ambanin'ny terebinta tao Efrà, izay an'i Joasy, fianakavian'i Abiesera. Nively vary teo amin'ny fitoerana famiazam-boaloboka Jedeona zanany tamin'izay, mba hapetrany amin'izay tsy hahitan'i Madiana azy. 12Niseho taminy ny anjelin'ny Tompo ka nanao taminy hoe: Momba anao Iaveh, ry lehilahy mahery. Fa hoy Jedeona taminy: 13Indrisy Tompoko, raha momba anay Iaveh, ahoana no dia ianjeran'izao zavatra rehetra izao aminay? Ary aiza ny fahagagany rehetra izay tantarain'ny razanay aminay ataony hoe: Moa tsy nitondra anay niakatra avy tany Ejipta va Iaveh? Fa efa nafoin'ny Tompo mihitsy izahay ankehitriny; ary efa natolony eo an-tànan'i Madiana. 14Dia nitodika azy Iaveh ka nanao hoe: Mandehana amin'izao hery anananao izao, ka afaho amin'ny tànan'i Madiana Israely; tsy efa nirahiko va hianao? 15Ary hoy Jedeona taminy: Indrisy, Tompo ô! Amin'ny inona no hanafahako an'Israely? Indro ny fianakaviako fa faraidiny indrindra amin'i Manase, ary izaho no kely indrindra amin'ny ankohonan'i dada. 16Fa Iaveh nanao taminy hoe: Homba anao aho, ka horesenao toy ny olona iray monja i Madiana. 17Hoy Jedeona taminy: Raha nahita fitia teo imasonao aho, mba omeo famantarana fa hianao no miteny amiko. 18Aza dia miala eto hianao mandra-piveriko eto aminao, mitondra ny fanatitro sy mandroso azy eo anoloanao. Dia hoy Iaveh: hiandry mandra-piverinao aho. 19Nony niditra Jedeona dia namboatra zanak'osy ary nanao mofo tsy misy lalivay tamin'ny lafarina iray efah, ka rahefa nataony tao anaty harona ny hena, ary tao anaty vilany ny ro dia nentiny tamin'izay teo ambanin'ny terebinta ka natolony. 20Hoy ny anjelin'ny Tompo taminy: Alao ny hena sy ny mofo tsy misy lalivay, apetraho eo ambonin'ity vatolampy ity, sy rotsahy ny ro. Dia nataony izany. 21Ary naroson'ny anjelin'ny Tompo ny lohan'ny tehina teny an-tànany, ka natendriny ny hena sy ny mofo tsy misy lalivay, dia nisy afo nivoaka niaraka tamin'izany tamin'ny vatolampy, nandevona ny hena sy ny mofo tsy misy lalivay; ary nanjavona tsy hitan'ny masony ny anjelin'ny Tompo. 22Dia fantatr'i Jedeona fa anjelin'ny Tompo iny ka hoy Jedeona: Maty aho, ry Iaveh Tompo ô, fa nahita nifanatri-tava tamin'ny anjelin'ny Tompo. 23Hoy Iaveh taminy: Tomoera amim-piadanana, aza matahotra, fa tsy ho faty hianao. (Mpitsara 6.11 - 23).
 7. 3Niseho tamin-dravehivavy ny anjelin'ny Tompo ka nanao taminy hoe: Momba hianao izao, ka tsy manan-janaka, nefa hanana anaka kosa hianao, ka hitera-dahy. 4Ary ankehitriny mitandrema tsara, fa aza misotro divay na lalikera mahery, na mihinan-java-maloto, 5fa hanana anaka hianao, ka hitera-dahy. Tsy hokasihin-kareza ny lohany, fa io zaza io ho nazarean'Andriamanitra hatrany am-bohoka; ary izy no hanomboka hanafaka an'Israely amin'ny tànan'ny Filistina. 6Dia nandeha nilaza tamin'ny lahy ravehivavy nanao hoe: Nisy olon'Andriamanitra tonga taty amiko; tahaka ny anjelin'Andriamanitra no fijery ny endriny, endrika mahatahotra. Tsy nanontany izay nihaviany aho ary izy tsy nampahalala ahy izay anarany; 7fa izao no nolazainy tamiko: Efa hanana anaka hianao, ka hitera-dahy; koa ankehitriny aza misotro divay na lalikera mahery na mihinan-java-maloto, fa ho nazarean'Andriamanitra io zaza io hatrany am-bohoka ka mandra-pahafatiny. 8Dia niantso an'ny Tompo Manoe tamin'izay ka nanao hoe: Tompo ô, raha sitrakao, dia aoka hiverina aty aminay indray ilay olon'Andriamanitra efa nirahinao, ka hanoro izay tokony hataonay amin'ny zaza ho teraka. 9Neken'Andriamanitra ny fangatahan'i Manoe, ka tonga tamin'ny vavy indray ilay anjelin'Andriamanitra. Tany an-tsaha izy no nipetraka ary tsy niaraka taminy Manoe vadiny: 10ka lasa nihazakazaka faingana ravehivavy hampandre izany ny lahy, ka nilaza taminy hoe: Indro niseho tamiko ilay lehilahy tonga amiko indray andro iry. 11Dia nitsangana Manoe, ka nanaraka ny vavy; nankany amin-dralehilahy sy nanao taminy hoe: Hianao va izany niteny tamin'ity vehivavy ity izany? Hoy ny navaliny: Izaho. 12Dia hoy Manoe: Amin'izao àry rahefa tanteraka ny teninao, inona no tsy maintsy tandremany momba izany zaza izany, ary inona no tsy maintsy hatao ho azy? 13Ka hoy ny navalin'ilay anjelin'ny Tompo an'i Manoe: Hifady izay rehetra voalazako taminy ravehivavy; 14tsy hihinana na inona na inona rahefa mety ho zavatra avy amin'ny voaloboka; tsy hisotro divay na lalikera mahery izy, ary tsy hihinan-java-maloto: ho tandremany avokoa izay rehetra nandidiako azy. 15Dia hoy Manoe tamin'ilay anjelin'ny Tompo: Aoka re mba hohazoninay hianao sy hanamboaranay zanak'osy. 16Ary hoy ny navalin'ilay anjelin'ny Tompo tamin'i Manoe: Na dia tànanao aza aho dia tsy hihinana amin'izay haninao, fa raha te-hanamboatra sorona dorana ho an'ny Tompo hianao, dia atero izany. Tsy nahalala Manoe fa ilay anjelin'ny Tompo io. 17Ka hoy Manoe tamin'ilay anjelin'ny Tompo: Iza moa no anaranao; mba hanomezanay voninahitra anao, rahefa tanteraka ny teninao? 18Ary hoy ny navalin'ilay anjelin Íaveh azy: Ahoana no anontanianao ahy ny anarako? Mahagaga no izy. 19Dia nalain'i Manoe ny zanak'osy sy ny fanatitra ka nateriny ho an'ny Tompo teo ambonin'ny vatolampy; ary nanao fahagagana Iaveh raha mbola nijery teo Manoe sy ny vadiny. 20Raha ilay miakatra mankany an-danitra avy eo ambonin'ny otely iny ny lelafo dia niakatra tao anatin'ny lelafon'ny otely ilay anjelin'ny Tompo. Raha nahita izany Manoe mivady dia lavo niankohoka tamin'ny tany. 21Ary tsy niseho tamin'i Manoe mivady intsony ilay anjelin'ny Tompo. Izay vao fantatr'i Manoe fa ilay anjelin'ny Tompo iny. 22Ka hoy Manoe tamin'ny vavy: Ho faty izao isika fa efa nahita an'Andriamanitra. (Mpitsara 13:3–22).
 8. Dia niteny ilay anjelin'ny Tompo nanao hoe: Ry Iavehn'ny tafika ô, mandra-pahoviana hianao no tsy hamindra fo amin'i Jerosalema sy ny tanànan'i Jodà, izay itezeranao efa hatramin'ny fitopolo taona? (Zakaria 1:12).
 9. Ary niteny ilay anjely ka nilaza tamin'ireo nitsangana teo anatrehany nanao hoe: Esory ny fitafiana maloto eny aminy. Dia hoy izy taminy: Jereo, efa nesoriko taminao ny haratsianao; sady fitafiana fitondra amin'ny fety no natafiko anao. (Zakaria 3:4).
 10. Nisy anjelin'Andriamanitra nilaza tamiko, tamin'ny nofy hoe: Ry Jakoba! [....] (Jenezy 31:11).
 11. Dia nifindra nankeo aoriana ilay anjelin'Andriamanitra nandeha teo alohan'ny tobin'Israely, ary niala nankeo aoriana koa ny andry rahona izay nialoha azy. (Eksaody 14:19).
 12. Neken'Andriamanitra ny fangatahan'i Manoe, ka tonga tamin'ny vavy indray ilay anjelin'Andriamanitra. Tany an-tsaha izy no nipetraka ary tsy niaraka taminy Manoe vadiny: 10ka lasa nihazakazaka faingana ravehivavy hampandre izany ny lahy, ka nilaza taminy hoe: Indro niseho tamiko ilay lehilahy tonga amiko indray andro iry. (Mpitsara 13:9).
 13. 20Indro aho maniraka anjely eo alohanao, hiaro anao eny an-dàlana sy hahatonga anao any amin'ny toerana nomaniko. 21Mitandrema tena eo anatrehany ary henoy ny feony; aza manohitra azy, fa tsy hamela ny fandikanareo ny didiny izy, satria ny anarako no ao aminy. (Eksaody 23:20-21).
 14. Haniraka anjely eo alohanao aho, ary handroaka ny Kananeana, ny Amoreana, ny Heteana, ny Ferezeana, ny Heveana ary Jeboseana. (Eksaody 33:2).
 15. Dia nitaraina tamin'ny Tompo izahay, ary nihaino ny feonay izy; naniraka anjely izy ary nitondra anay (Fanisana 20:16).
 16. Ary naniraka anjely anankiray Andriamanitra hankany Jerosalema handrava azy; kanjo nony nandrava teo io, nijery Iaveh, ka nanenenany izany loza izany, dia hoy izy tamin'ilay anjely nandrava: Aoka izay! Avonkony amin'izay ny tànanao. Teo akaikin'ny famoloan'i Ornàna Jeboseana ilay anjelin'ny Tompo tamin'izay. (1Tantara 21:15).
 17. Dia naniraka anjely anankiray Iaveh ary naringan'io avokoa ny lehilahy mahery sy ny filohany mbamin'ny lehibe teo an-tobin'ny mpanjakan'i Asiria, ka lasa nody any amin'ny taniny, safo-kenatra, ity mpanjaka. Nony tafiditra tao an-tranon'ny andriamaniny izy, dia ny sasany tamin'izay naloaky ny kibony no namono azy tamin'ny sabatra. (2Tantara 32:21).