Aller au contenu

Andriamanitra ao amin' ny môrmônisma

Avy amin'i Wikipedia

Ny Andriamanitra, ao amin' ny môrmônisma, dia anondroana indrindra ny lazain' ny Baiboly amin' ny hoe "Andriamanitra Ray", izay tsy iza amin' ny Olomasin' ny Andro Farany fa i Elohim; ary ny hoe Godhead dia fitambaran' ny persônan' Andriamanitra telo, izay tsy iza fa Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy (izay zanany naterany voalohany, antsoin' ny Olomasin' ny Andro Farany hoe Jehovah) ary ny Fanahy Masina.

Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina[hanova | hanova ny fango]

Tsy manaiky ny tenim-pinoan' ny Kônsily tao Nikea sy Kalkedôna ary Kônstantinôpôly ny teôlôjia môrmôna. Hafa tsy tahaka ny an' ny fiangonana katôlika sy ôrtôdôksa ary prôtestanta ny fiheverany an' Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina.

Ao amin' ny teôlôjia môrmôna, Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Zanany ary ny Fanahy Masina dia Andriamanitra telo miavaka tsara sady misaraka ara-batana tsara nefa miray tanteraka raha ny amin' ny tanjona hamonjena ny olombelona no heverina. Mahefa ny zava-drehetra Andriamanitra, mahalala ny zava-drehetra, mandrakizay ary mpamorona izao rehetra izao. Samy manana ny persônany sy ny natiorany izy ireo.

Ny Andriamanitra Ray[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny Olomasin' ny Andro Farany dia ny Ray no matetika atao hoe Andriamanitra. Mifanahaka ny Ray sy ny Zanaka (Joany 14.6-7). Andriamanitra no mpanapaka izao rehetra izao. Mitoetra any an-danitra Andriamanitra (Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 20.17).

Ny Zanaka[hanova | hanova ny fango]

I Jehovah dia tsy iza fa i Jesoa Kristy. Izy no Voalohan-teraky ny Ray ao amin' ny fanahy fa Zanany lahitokana kosa ao amin' ny nofo. Izy no Kristy na Mesia. Izy ilay Andriamanitry ny Testamenta Taloha, dia i Jehovah izany (Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 110.3-4) izay voalahatra mialoha ho amin' izany antso lehibe izany talohan' ny Famoronana izao tontolo izao. Izy no namorona ny Tany sy izay rehetra eo aminy, araka ny fitarihan' ny Ray.

Ny Fanahy Masina[hanova | hanova ny fango]

Andriamanitra mahaleo tena fa tsy persônan' Andriamanitra tokana ny Fanahy Masina. Tsy manana vatana nofo sy taolana ny Fanahy Masina, araka ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana (F&F): "Ny Ray dia manana vatana nofo sy taolana azo tsapaina toy ny an' ny olona; ny Zanaka koa; fa ny Fanahy Masina dia tsy manana vatana nofo sy taolana fa vatana Fanahy, fa raha tsy izany dia tsy afaka mitoetra ao anatintsika ny Fanahy Masina." (F&F 130:22).

Andriamanitra maro[hanova | hanova ny fango]

Ny Olomasin' ny Andro Farany dia mino ny amin' ny tsingerina mandrakizay izay ahafahan' ny zanak' Andriamanitra mivoatra hanjary "mpandova an' Andriamanitra sy mpiara-mandova amin' i Kristy (Rômana 8.17) ka afaka ho iray miaraka amin' Andriamanitra na ho tahaka an' Andriamanitra. Izany no atao hoe fanandratana (anglisy: exaltation). Momba izany, ny filohan' ny fiangonan' ny Olomasin' ny Andro Farany, i Hinckley, dia nanamarika fa mino ny fiangonana fa afaka miova ho toy ny andriamanitra ny olombelona. Nanambara i Hinckley fa ny fitomboana sy ny fianarana ary ny fahazoana haranitan-tsaina dia fitsipika fototra maharitra mandrakizay, ary izany no maha zava-dehibe ny fanabeazana eo amin' ny mpino ao amin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany.

Ireo mpaminany teo aloha na ireo mpitarika ny fiangonana dia nanao fanambaràna ny finoany manokana momba ny fanandratana. Nampianatra i Joseph Smith ary inoan' ny Olomasin' ny Andro Farany izany, fa zanak' Andriamanitra ny olombelona rehetra. Nanambara koa i Smith, ao amin' ny lahatenin' ny mpanjaka Follett, fa nisy Ray niteraka azy Andriamanitra, izany dia manambara ny fisian' ny tsingerina izay mitohy mandrakizay.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Andriamanitra

Lohahevitra mifanakaiky