Fiakaran'i Kristy any an-danitra

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Fiakaran'i Jesosy any an-danitra, sary nataon'i John Singleton Copley, taona 1775.

Ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra na fiakaran'i Kristy tany an-danitra, izay indraindray hafohezina amin'ny hoe Fiakarana, dia ny fialan'i Jesosy Kristy avy ety an-tany any an-danitra ho any amin'Andriamanitra. Ao amin'ny lovantsofina kristiana, araka ny hita ao amin'ny ankamaroan'ny fiekem-pinoana sy ny fampianaranan'ny fiangonana isan-tsokajiny dia nasandratr'Andriamanitra i Jesosy, izany hoe nomeny voninahitra, taorian'ny fahafatesany, tamin'ny fananganany azy tamin'ny maty sy tamin'ny nampakarany azy any an-danitra, ka any an-danitra i Jesosy no nandray ny fipetrahany eo an-tanan-kavanan'Andriamanitra.

Amin'izao andro vaovao izao dia mametraka olana ny fandraisana ara-bakiteny ny tantaran'ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra, satria ny fiheverana an'izao tontolo izao (kosmolojia) araka io fivoasana ara-bakiteny io dia tsy mifanaraka amin'ny fahalalana siantifika momba ny firafitr'izao tontolo izao, ka noho izany dia heverin'ny mpanao heviteny maro fa mifamatotra amin'ny fanandratana na fanomezam-boninahitra an'i Jesosy ny fiakarany any an-danitra.

Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra araka ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]

Tsy miresaka ny amin'ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra ny Testamenta Taloha. Tsy miresaka ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra ny Evanjelin'i Matio. Ny Evanjelin'i Marka sy ny Evanjelin'i Lioka sy ny Asan'ny Apostoly ary ny Evanjelin'i Joany no miresaka ny amin'ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra na any amin'ny Ray. Miresaka momba izany koa ny epistily sasasany.

Ny Fiakarana ao amin'ireo Filazantsara[hanova | hanova ny fango]

Ao amin'ny Evanjelin'i Marka[hanova | hanova ny fango]

Ny Evanjelin'i Marka dia mametraka ny fiakaran'i Jesosy ho taorian'ny fitsanganany ho velona. Niseho tamin'ireo mpianany i Jesosy ka naniraka azy hitory ny filazantsara manerana izao tontolo izao, nanome azy ny fahefana hanao fahagagana amin'ny anarany. Taorian'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra dia lasa "nitory teny nanerana izao tontolo izao" ny mpianatra (Mar. 16.14-20). Ny mpikaroka dia saika mifanaraka fa ny fitantarana fohy ny amin'ny Fiakarana ao amin'ny Filazantsara araka an'i Marka (Mar. 16.19) dia tovana natao taty aorian'ny lahatsoratra voalohany tao amin'io evanjely io[1].

Ao amin'ny Evanjelin'i Lioka sy ny Asan'ny Apostoly[hanova | hanova ny fango]

Ny tantaran'ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia mamarana ny Evanjelin'i Lioka (Lio. 24.50-53) sady manomboka ny Asan'ny Apostoly (Asa. 1.3-12). I Lioka avokoa no nanoratra ireo boky roa ireo. Mitantara indroa an'ilay zava-nitranga ny mpanoratra mba "hisian'ny fivoasana roa sosona: ny Lio. 24.50-53 manao ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra ho famaranana ny asan'i Jesosy, fa ny Asa 1.6-11 kosa manao izany ho fanokafana ny fotoan'ny fijoroan'ny Kristiana vavolombelona[2].

Ny tantaran'ny Fiakarana ao amin'ny Evanjelin'i Lioka, rehefa nahavita ny fitantarana ny fisehoan'i Jesosy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, dia manamarika ny fahataperan'ny asan'i Jesosy tety an-tany. Amin'ny fomba tsara no anaovany izany famaranana izany izay arahin'ny tso-drano nataon'i Jesosy ho an'ireo mpianany faly manoloana ny fiaingany. Tsy avy amin'i Jesosy tenany izany fisarahana izany: izany dia vokatry ny asan'Andriamanitra, araka ny fampiasan'i Lioka matoanteny grika amin'ny fiendrika anoina[3].

Ao amin'ny Evanjelin'i Joany[hanova | hanova ny fango]

Ny Evanjelin'i Joany kosa dia hoatry ny manambara izany Fiakarana izany mialoha, tsy "mankany an-danitra" fa "mankany amin'Andriamanitra", nefa tsy miresaka zavatra maro izy: tamin'ny fiaraha-misakafo farany tamin'ireo mpianany, i Jesosy dia nilaza matetitetika hoe "Handeha mankany amin'ny Ray aho". Tamin'ny nisehoany tamin'i Maria Magdalena taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia nampitandrina azy i Jesosy nanao hoe: "Aza mikasika ahy, fa mbola tsy niakatra nankany amin'ny Ray aho. Nefa mandehana ka tadiavo ny rahalahiko ary izao no teneno azy: "miakatra mankany amin'ny Raiko sy Rainareo aho, mankany amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo" ".

Ao amin'ireo Epistily[hanova | hanova ny fango]

Maro ireo epistily miresaka ny amin'ny fianakaran'i Jesosy tany an-danitra, izay toa mampitovy izany amin'ny fanomezam-boninahitra na fanandratan'Andriamanitra an'i Jesosy ho eo an-tanany ankavanana aorian'ny fitsanganany tamin'ny maty, sahala amin'izay hita ao amin'ny Filazantsaran'i Lioka sy ny Asan'ny Apostoly.

Isan'ireo epistily ireo ny Epistily ho an'ny Romana (Rom. 8:34), ny Epistily ho an'ny Efesiana (Efes. 1:19–20), ny Epistily ho an'ny Kolosiana (Kolos. 3:1), ny Epistily ho an'ny Filipiana (Filip. 2:9–11), ny Epistily voalohany ho an'i Timoty (1Tim. 3:16), ary ny Epistily voalohany nosoratan'i Petera (1Pet. 3:21–22).

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]

  1. Cresswell, Peter (2013). The Invention of Jesus: How the Church Rewrote the New Testament. Duncan Baird Publishers. ISBN 9781780286211.
  2. Daniel Marguerat, Introduction au Nouveau Testament : son histoire, son écriture, sa théologie, éd. Labor et Fides/Le Monde de la Bible, 2008, p. 127,128 (Jereo eto).
  3. Daniel Marguerat, L’Aube du christianisme, éd. Bayard/Labor et Fides, 2008, p. 425-427