Afo fandiovana

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ny afo fandiovana, sary nataon'i Peter Paul Rubens

Ny afo fandiovana, araka ny fampianaran' ny Eglizy katolika indrindraindrindra, dia ny fanavotana ny fanahin'ny olona aorian' ny fahafatesana, izay anadiovana azy hoafaka amin' ny fahotana mila ny famelan-keloka avy amin' Andriamanitra, na izay ianjadian' ny fanasaziana mandalo iaretan' ny mpanota aorian' ny famelana ny fahotana mahafaty nataony. Aorian'izany dia afaka ny hiditra amin' ny fahasambarana ny fanahin' ny olona. Ny Fiangonana tatsinanana sy ny Fiangonana tandrefana dia samy miaiky ny fisian' ny afo fandiovana ary mihevitra izy ireo fa toeram-pijaliana izany. Raha mino ny Fiangonana tandrefana fa handalo fisedrana afo ara-bakiteny ny mpanota, ny Fiangonana tatsinanana kosa tsy manazava ny karazana fijaliana hahazo ny mpanota. Ny Konsily tao Florentia tamin' ny taona 1439 dia nihevitra izany lohahevitra izany ho mbola azo iadian-kevitra.

Ny foto-pampianarana sy ny fanao tamin' ny Andro Antenantenany momba ny afo fandiovana dia niadian-kevitra ary ny mpanavao fiangonana protestanta dia nanda ny fisian'izany. Nilaza ny Protestanta fa ny famonjena ny olombelona rehetra dia efa vitan' i Jesoa Kristy ary izany famonjena izany dia avy amin' ny finoana an'i Kristy irery ihany. Ny fisian'ny dingana anelanelany sy ny fotoam-panabeazana sy fisedrana aorian'ny fahafatesana dia nampianarin' ny Fiangonana anglikana.

Ny teny anohanana ny fisian' ny afo fandiovana[hanova | hanova ny fango]

Tsy hita ao amin' ny Baiboly ny teny hoe afo fandiovana nefa mihevitra ny Katolika fa misy andalana ao amin' ny Baiboly izay heverin' ny Katolika fa manaporofo ny fisian' izany.

Boky prôtôkanônika[hanova | hanova ny fango]

Misy andalana ao amin'ny amin'ny Taratasy voalohany ho an'ny Korintiana sy ny Taratasy voalohany nosoratan'i Petera ary ny Evanjelin'i Matio izay heverina fa manohana ny fisian' ny afo fandiovana:

"12Koa raha misy mandrafitra trano volamena, na volafotsy, na vatosoa, na hazo, na bozaka na mololo, eo ambonin'io fanorenana io, dia haseho avokoa ny asan'ny olona tsirairay avy; 13ary ny andron'ny Tompo no hampiseho azy; satria andro hanetriketrika amin'ny afo izany, ka ny afo no hizaha toetra ny asan'ny olona tsirairay isam-batana: 14maharitra moa ny asa narafiny teo amboniny, dia handray valisoa izy; 15may kosa ny asany, dia ho faty antoka izy, nefa hovonjena ihany ny tenany, saingy toy ny avy ao amin'ny afo." (1Kor. 3.12-15).

"Ka rahefa voazaha toetra ny finoanareo izay ambony lavitra noho ny volamena (io anefa mba zahan-toetra amin'ny afo ihany na dia zavatra mety simba aza), dia ho hita fa manjary dera sy voninahitra ary haja ho anareo izany, amin'ny andro hisehoan'i Jesoa-Kristy." (1Piera 1.7).

"Ary na iza na iza hanao teny manohitra ny Zanak'olona, dia hahazo famelan-keloka ihany: fa izay hanao teny manohitra ny Fanahy Masina kosa, dia tsy hahazo famelan-keloka, na amin'ity fiainana ity na amin'ny ho avy." (Mat. 12.32).

Boky deoterôkanônika[hanova | hanova ny fango]

Ny Boky faharoan'ny Makabeo dia misy andalana isan'ireo anohanan'ny Katolika ny fisian'ny afo fandiovana.

"43Rahefa izany, nampanao vokatra izy, ka nahavory drakma roa arivo nampanateriny hanaovana sorona fanonerana any Jerosalema. Asa soa sy mendrika, avy amin'ny fiheverana ny fitsanganana amin'ny maty, izany. 44Satria, raha tsy mino izy fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty, ny miaramila maty an'ady, dia zava-poana sy tsy misy antony ny mivavaka ho an'ny maty. 45Noheveriny koa fa valisoa tsara indrindra no voatahiry ho an'izay mody mandry amim-pitiavam-bavaka, ka hevitra masina ombam-pitiavam-bavaka izany. Izany no nanaovany an'izany sorona fanonerana izany ho an'ny maty, mba ho afaka amin'ny fahotany izy ireo.." (2Mak. 12.43-45).

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]