Fiainan-tsy hita

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Fidinan'i Jesosy tany amin'ny fiainan-tsy hita

Ny fiainan-tsy hita na toeran'ny maty dia toerana misy ny olona na ny zava-manana aina hafa aorian'ny fahafatesanan araka ny finoana sy ny fivavahana sasany. Amin'ny heviny mifintina dia toerana anasaziana mandrakizay ny olona voaozona ny fiainan-tsy hita (ka atao hoe helo na afobe koa).

Ny foto-pampianarana sy ny tenim-pinoana ao amin'ireo fivavahana mônôteista momba ny fisian'ny fiainan-tsy hita dia nateraky ny foto-kevitra mitaky ny fanamarinana ny fahamarinan' Andriamanitra amin'ny fitsarana, izay misy ifandraisany amin'ny fahatsapan'ny olona ny fisian'ny asa sy toetra ratsy izay tsy ampy sazy nandritra ny fiainan'izay nanatanteraka izany asa ratsy izany na nanana izany toetra ratsy izany.

Niely tamin'ny Andro Taloha sady hita amin'ny ankamaroan'ny fivavahana eto amin'izao tontolo izao ny finoana ny fiainan-tsy hita. Ny famaritana ny fiainan-tsy hita dia miovaova arakaraka ny fivavahana ary indraindray anaovana fivoasana samihafa ao amin' ny fivavahana iray. Ao amin' ny bodisma , ohatra, dia toetran' ny fanahin' ny olona itambesaran' ny faniriana sy ny fahamaizam-po ny fiainan-tsy hita.

Fiforonan-teny[hanova | hanova ny fango]

Ny teny hoe fiainan-tsy hita na toeran'ny maty dia nandikana ao amin'ny Baiboly malagasy ny teny latina hoe infernus izay midika ara-bakiteny hoe "izay ao ambany". Ny teny hoe helo kosa dia fanagasiana ny teny anglisy hoe hell izay mitovy dika amin'ny teny latina hoe infernus.

Fiainan-tsy hita ao amin' ny fedrà grika[hanova | hanova ny fango]

Ao amin'ny Hadesin'ny fedràn' ny kolontsaina grika sy rômana no itoeran'ny fanahin' ny olona maty ka ny andriamanitra Plotô no mpanapaka ao. Ny fiainan-tsy hita na ny fitoeran'ny maty na ny fanjakan' ny maty ao amin' ny fedrà grika dia atao hoe fanjakan'i Hadesy na Hadesy. Toerana any ambanin' ny tany izany izay anjakan' ilay andriamanitra atao hoe Hadesy, ka izany no ilazana izany toerana izany hoe "fanjakan' i Hadesy". Ny Hadesy ao amin' ny fedrà grika dia tsy mitovy amin' ny an' ny fivavahana kristiana. Amin' ny teny grika dia ᾍδης / Hádēs na Ἅιδης / Háidēs no iantsoana ny Hadesy. Ny Rômana dia manao amin' ny teny latina ny Hadesy hoe Inferni.

Fiainan-tsy hita ao amin' ny jodaisma[hanova | hanova ny fango]

Ny fiainan-tsy hita na ny fitoeran'ny maty na ny fanjakan' ny maty ao amin' ny fivavahana jiosy dia atao hoe Seôla na Seôly. Izany dia tsy inona fa ny ny fasana iraisan' ny olombelona rehetra. Ny Baiboly hebreo dia manoritsoritra azy ho sahala amin' ny toerana tsy misy fahafinaretana izay itoeran' ny olona rehetra, na marina na meloka, na mpanjaka na andevo, na tia vavaka na tsy mivavaka, mba hitioerany amim-pahanginana sy hiandrasany ny fiverenany ho vovoka. Tsy izany anefa no iafaran' ny olombelona fa misy ny hovoavonjy avy ao amin' ny Seola, araka ny lahatsoratra sasany, toy ny hita ao amin' ny Bokin'ny Salamo (Sal. 86.13) sy ny hafa koa. Amin' ny teny hebreo dia atao hoe שאול / Sheol izany.

Fiainan-tsy hita ao amin' ny fivavahana kristiana[hanova | hanova ny fango]

Fiainan-tsy hita araka ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]

Mampiasa ny teny hoe Hadesy ny Testamenta Vaovao hanondroany ny fonenana na ny toetran'ny maty. Amin'ny andalan-tsoratra sasany dia toa maneho toerana sady tsy soa tsy ratsy izay iandrasan'ny maty ny fahafatesana, ny fandevenana, ary ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty ny Hadesy. Maro ny andalana ao amin'ny Testamenta Vaovao no azo anatsoahana hevitra fa nidina tany amin'izany fanjakan'ny maty izany i Kristy, mba hitondra ny olo-marina ho any any amin'ny Lanitra na noho ny antony hafa, arakaraka ny fivoasana teolojika. Misy andalana hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao izay azo anatsoahana hevitra fa toeram-pijaliana ho an'ireo olon-tsy marina izany, ka izany dia mitarika ho amin'ny fiheverana fa mety misaraka roa miavaka tsara izany toerana izany.

Ny teny hoe Fiainan-tsi-hita ao amin'ny Baiboly prôtestanta amin'ny teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Izao ny andalana ao amin'ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy ahitana ny teny hoe "fiainan-tsi-hita":

 • Matio 11.23: "Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin' ny fiainan-tsi-hita ianao; fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambaraka androany izy." (Ny Baiboly).
 • Matio16.18: "Ary Izaho milaza aminao koa: Hianao no Petera, ary ambonin' ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita tsy haharesy azy". (Ny Baiboly)
 • Lioka 10.15: "Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Haetry hatrany amin'ny fiainan-tsi-hita ianao." (Ny Baiboly)
 • Lioka 16.23: "ary raha nijaly tao amin'ny fiainan-tsi-hita izy ka niandrandra, dia nahita an'i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany." (Ny Baiboly)
 • Asan'ny Apostoly 2.26-27: "Ny nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana; Fa tsy ho foinao ho any amin'ny fiainan-tsi-hita ny aiko; Ary tsy hamela ny Iray Masinao ho tratry ny lò Hianao" (Ny Baiboly).
 • Asan'ny Apostoly 2.31: "koa raha nahita rahateo izy, dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainan-tsi-hitaIzy, ary ny nofony tsy tratry ny lò." (Ny Baiboly)
 • Apokalipsy 1.18: "dia Ilay velona; efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita." (Ny Baiboly)
 • Apokalipsy 6.8: "Ary hitako fa, indro, nisy soavaly hatsatra, ary ny anaran'izay nitaingina ary atao hoe Fahafatesana, ary ny Fiainan-tsi-hita nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibi-dia etỳ an-tany." (Ny Baiboly)
 • Apokalipsy 20.13: "Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny; ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita namoaka ny maty tao aminy; dia samy notsaraina araka ny asany izy." (Ny Baiboly)
 • Apokalipsy 20.14: "Ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo." (Ny Baiboly)

Ny teny hoe Fitoeran'ny maty na Afobe ao amin'ny Baiboly katôlika amin'ny teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Ao amin'ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy edisiona tamin'ny taona 1938 dia tsy teny na andian-teny tokana no andikana izay ataon'ny Protestanta hoe "fiainan-tsi-hita" na "fiainan-tsy hita", fa indraindray "afobe", indraindray "fitoeran'ny maty" ary indraindray "fonenan'ny maty".

Andalana ahitana ny hoe "afobe":[hanova | hanova ny fango]
 • Matio 11.23:"Ary hianao, ry Kafarnaoma, hasandratra hatrany an-danitra va hianao? Hietry hatrany amin' ny afobe hianao, fa raha tany Sodoma no natao ny fahagagana natao tao aminao, dia mbola ho nitsangan-ko tanàna mandraka androany izy." (Ny Baiboly Masina)
 • Matio16.18: "Ary izaho milaza aminao fa hianao no Piera (vato), ary eo ambonin' izany vatolampy izany no hanorenako ny Egliziko, ary ny vavahadin' ny afobe tsy haharesy azy." (Ny Baiboly Masina)
 • Lioka 10.15: "Ary hianao, ry Kafarnaoma izay misondrotra hanakatra ny lanitra dia haetry hatrany amin' ny afobe hianao." (Ny Baiboly Masina)
 • Apokalipsa 1.18: "efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay, sady manana ny fanalahidin' ny fahafatesana sy ny afobe." (Ny Baiboly Masina)
 • Apokalipsa 20.14: "Ary ny fahafatesana sy ny afobe dia natsipy tany amin' ny farihy afo: - izany no fahafatesana faharoa: ny farihy afo." (Ny Baiboly Masina)
Andalana ahitana ny hoe "fitoeran'ny maty":[hanova | hanova ny fango]
 • Lioka 16.23: "Tao amin' ny fitoeran' ny maty, ilay nijaly iny izy, dia niandrandra, ka tazany teny lavitra eny Abrahama sy Lazara teo an-tratrany," (Ny Baiboly Masina)
 • Asan'ny Apostoly 2.26-27: "Noho izany, ny foko miravoravo, ny lelako mirobiroby, ary ny nofoko hitombina amin' ny fanantenana,fa tsy ho foinao ao amin' ny fitoeran' ny maty ny aiko, ary tsy hatolotrao hafoy ho tratry ny lò ny Masinao." (Ny Baiboly Masina)
 • Asan'ny Apostoly 2.31: "dia ny fitsanganan' ny Kristy amin' ny maty izay efa tsinjony mialoha no nilazany fa tsy ho foiny ao amin' ny fitoeran' ny maty izy, ary ny nofony tsy ho tratry ny lò.." (Ny Baiboly Masina)
Andalana ahitana ny hoe "Fonenan'ny maty":[hanova | hanova ny fango]
 • Apokalipsa 6.8: "Dia nijery aho, ka indro nisy soavaly hatsatra, ary ilay nitaingina azy dia atao hoe i Fahafatesana, sady nanaraka azy ny Fonenan' ny maty. Nomena fahefana amin' ny ampahefatry ny tany izy ireo, hamono amin' ny mosary amam-tsabatra, sy amin' ny fahafatesana mbamin' ny biby masiaka ety an-tany." (Ny Baiboly Masina)
 • Apokalipsa 20.13: "Ny ranomasina namoaka ny maty tao aminy; ny Fahafatesana sy ny Fonenan' ny maty koa namoaka ny azy, dia samy notsaraina araka ny asany avy izy." (Ny Baiboly Masina)

Andalana tsy ahitana mivantana ny teny hoe fiainan-tsy hita ao amin'ny Baiboly prôtestanta amin'ny teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Na dia tsy ahitana ny teny hoe "fiainan-tsy hita" aza ireto andalana manaraka ireto dia mihevitra ny teolojiana maro fa mampiasa teny mitovy hevitra amin'ny hoe "fiainan-tsy hita" izy ireo.

 • 1Petera 3.19–20: "19 izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina, 20 dia izay tsy nanaiky fahiny, fony niandry ny fahari-pon'Andriamanitra tamin'ny andron'i Noa, raha mbola namboarina ny sambo-fiara, izay nidiran'ny olona vitsy, dia izy valo mianaka, ka dia namonjena azy ny rano," (Ny Baiboly). Amin'ny teny grika dia izao no voasoratra: "ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν, ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε…."
 • Efesiana 4.7-10 "7 Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. 8 Koa izany no ilazany hoe: Raha niakatra ho any amin'ny avo Izy, dia nitondra olona maro ho babo Ka nanome fanomezana ho an'ny olona (Sal. 68. 18). 9 (Ary ny amin'ny hoe niakatra, inona moa izany, afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin'ny tany koa? 10 Izay nidina, dia Izy koa no Ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra, hamenoany ny zavatra rehetra.)" (Ny Baiboly). Amin'ny teny grika dia izao no voasoratra: διὸ λέγει, ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα [μέρη] τῆς γῆς; ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.

Ny andininy faha-8 dia fanapahana ny famerenan-teny naitatra avy tamin'ny Salamo 68.18, misy fiovana fijery: "Efa niakatra ho any amin'ny avo Hianao ka mitondra babo; efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona Hianao - eny, teo amin'ny maditra aza,- mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitra any." Ny andininy anaty fonosana (Efes 9-10) dia fanazavana famakafakana ny lahatsoratra. Ny teny nadika hoe "ambanin'ny tany" (endrinka fampitahana: τὰ κατώτερα / ta katôtera) dia mitovy amin'ny teny hoe "fiainan-tsy hita" ao amin'ny dikan-teny grikan'ny Fanekem-pinoana apostolika (ny endrika soperlativa: τὰ κατώτατα / ta katôtata).

 • Filipiana 2.9-10: "9 Koa izany no nanandratan'Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, 10 mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handohalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany," (Ny Baiboly). Manondro ny fahefana sy ny herin'i Jesoa amin'i Satana ity andalana manana endrika kanto ity, ka tsy midika fa any ambanin'ny tany ny Sheol.
 • Romana 10.6-8: "6 Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe: Aza milaza ao am-ponao hoe; Iza no hiakatra any an-danitra? (dia ny hampidina an'i Kristy izany,) 7 na: Iza no hidina any amin'ny lalina? (dia ny hampiakatra an'i Kristy avy any amin'ny maty izany.) 8 Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny, dia eo am-bavanao sy ao am-ponao (Deo. 30. 12-14), dia ny teny ny amin'ny finoana, izay torinay" (Ny Baiboly). Manondro ny fidinana any amin'ny lalina sady mifangarika amin'ny fiakarana any an-danitra io andalana io.
Ireo andininy ireo dia miresaka ny amin'ny asan'i Kristy noho izy nanao ny asa rehetra tokony hatao, dia ny fidinana any amin'ny lalina sy ny fiakarana any an-danitra, izay feno sy ampy hoan'ny olona rehetra mino azy. Izany famonjena izany dia azo amin'ny alalan'ny finoana ny teny torina, ka tsy mila fananteran'ny olona an'izany ho an'ny tenany.

Andalana tsy ahitana mivantana ny teny hoe Afobe na Fitoeran'ny maty ao amin'ny Baiboly katôlika amin'ny teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Na dia tsy ahitana ny teny hoe "afobe" na "fitoeran'ny maty" aza ireto andalana manaraka ireto dia mihevitra ny teolojiana maro fa mampiasa teny mitovy hevitra amin'ny hoe "afobe" na "fitoeran'ny maty" izy ireo.

 • 1Piera 3.19–20: "Ary tamin' io fanahy io ihany koa no nandehanany nitory teny tamin' ireo fanahy tao an-tranomaizina, dia ireo fanahy tsy nino fahiny, fony niandry ny fahari-pon' Andriamanitra tamin' ny andron' i Noe, mandritra ny nandrafetana ny sambo fiara, izay nampidirana olona vitsy, dia valo monja, sy namonjena azy ireo tamin' ny rano." (Ny Baiboly Masina).
 • Efezianina 4.7-10 "Samy manana ny ambaratongany anefa ny fahasoavana nomen' ny Kristy antsika tsirairay avy. Izany no anaovan' ny Soratra Masina hoe: Niakatra any ambony izy, nitondra olona maro ho babo, ary nanome fanomezana maro ho an' ny olona. Inona no ilazana hoe niakatra izy, afa-tsy noho izy efa nidina ho any ambanin' ny tany koa? Ary tsy iza ilay nidina fa ilay niakatra any ambonin' ny lanitra rehetra ihany, mba hamenoany ny zavatra rehetra." (Ny Baiboly Masina)
 • Filipianina 2.9-11: "Ho valin' izany kosa, dia nasandratr' Andriamanitra ambony indrindra izy, sy nomeny anarana mihoatra ny anarana rehetra, mba handohalika amin' ny anaran' i Jeso avokoa ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etý an-tany, na ny any ambany, ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra fa Jeso-Kristy dia Tompo efa niditra amin' ny voninahitr' Andriamanitra Ray." (Ny Baiboly Masina).
 • Rômanina 10.6-8: "ary izao kosa no lazain' ny fahamarinana avy amin' ny finoana: Aza manao anakam-po hoe: Iza no hiakatra any an-danitra? (dia ny hampidina ny Kristy izany); na hoe: Iza no hidina any amin' ny tevam-be? (dia ny hampiakatra ny Kristy avy amin' ny maty izany). Fa ahoana, hoy izy? Izao: Eo akaikinao ny teniny, fa eo am-bavanao, sy ao am-ponao, dia ny teny finoana izay torinay." (Ny Baiboly Masina).
 • Zakaria 9.11: Ho anao koa, noho ny ran' ny fanekena taminao, no efa hamoahako ny mpifatotrao avy ao an-davaka tsy misy rano." (Ny Baiboly Masina)
 • Izaia 24.21-22: "Amin' izany andro izany Iaveh hisava any ambony ny tafika any ambony, ary ety an-tany ny mpanjakan' ny tany. Dia hatambatra efa voababo eny amin' ny hantsana sy hohidiana ao an-tranomaizina izy ireo, ka afaka andro maro be, vao hovangiana indray izy.". (Ny Baiboly Masina)

Fanamafisana ao amin'ny fiekem-pinoana kristiana[hanova | hanova ny fango]

Ny Fanekem-pinoana apostolika na Sembolinny Apostoly sy ny Fanekem-pinoana atanaziana na Sembolin'i Atanazy (ilay atao hoe Quicumque Vult) dia milaza io fidinana any amin'ny fiainan-tsy hita na fonenan'ny maty io, fa ny Fanekem-pinoana nikeana dia tsy ahitana izany fa milaza fotsiny fa nalevina i Kristy.

Ny fiainan-tsy hita na fitoeran'ny maty ao amin'ny Fiekem-pinoana apostolika[hanova | hanova ny fango]

 • Πιστεύω (...) Καὶ (εἰς) Ἰησοῦν Χριστòν, (...) κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα (...) (Dikan-teny grika)
 • Credo (...) Et in Iesum Christum, (...) mortuus, et sepultus, descendit ad inferos (Dikan-teny latina)
 • (...) Izaho mino an’i Jesoa Kristy, nidina tany ambany tany (...) (Dikan-teny malagasy katôlika)
 • (...) ary mino an’i Jesoa Kristy, (...) nidina tany amin’ny fiainan-tsy hita (...) (Dikan-teny malagasy FJKM).
 • (...) Ary mino an’i Jesosy Kristy, (...) nidina tany amin’ny fiainan-tsi-hita (...). (Dikan-teny malagasy loterana)

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]