Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito eto Madagasikara

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
USVA headstone emb-40.svg

Ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito eto Madagasikara dia fiangonana kristiana izay nipoitra amin'ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito any an-dafy ary niorina teto Madagasikara tamin'ny taona 1927.

Ny tantarany[hanova | hanova ny fango]

Faha fanjanahan-tany[hanova | hanova ny fango]

I Rosalinda le Meme[hanova | hanova ny fango]

Tany Maorisy ny niandohan’ny fahatongavan'ny hafatra teto Madagasikara. Niala tao Port-Louis haka rivotra tany Eoropa i Rosalinda le Meme tamin’ny Jolay 1910. Tonga hatrany Angletera sy Ekosy ary Pays des Galles izy. Naharitra herin-taona ny diany tany. Rehefa izany dia nanohy ny diany nankany Frantsa izy. Niova anefa ny fandaharam-potoanany raha tonga tao Parisy ka lasa izy nankany Soisa. Tonga tao Lausanne izy ary nitoby tamina Hotely iray an'ny havany manamorona ny lalana "Beau séjour". Nisy taratasy iray natsofok’olona tamin’ny boîte aux lettres teo am-baravarany, taratasy fanasana ho amin’ny kaonferansa izy io. Lasa nankany izy ka ny lohateny novoasana dia ny hoe: "Mankaiza moa izao tontolo izao ? Ho avy indray i Kristy" ary dia tonga nanatrika izany isan-kariva izy. Nandrara azy anefa ny tompon'ny hotely tsy ho any intsony kanefa rehefa noreseny lahatra dia babony hanatrika ny kaonferansa ihany koa io. Nohazavain'ny mpandahan-teny Pasitora Dexter ny Daniela toko faha-8 sy ny Fitsarana farany ary ny fiafaran'izany dia ny fiavian'i Kristy. Babon'ny fahamarinana i Rosie. Reny ihany koa ny amin’i Elen White ka dia nanam-paniriana mafy ny mba hihaona aminy any Californie (Etazonia) izy. Main'ity hafatra vao hitany anefa i Rosalinda le Meme ka ny hody hanambara izany no nahamaika azy kokoa. Natao batisa tao Lausanne izy ny volana Desambra 1911. Ny volana Marsa 1912 izy no nody tany Maorisy, nitondra boky sy gazety maro, soratanan’i Ellen White ary tody tany Maorisy ny volana Jiona 1912.

Notantarain'i Rosie ny diany sy ny fahamarinana vaovao vao azony ny rehetra ka gaga. Narary i Alice rahavaviny ka nanoro hevitra azy hamonjy ny toerana avo tany La Réunion ny dokotera. Dia lasa tany izy mirahavavy ka nitory tany sady nitsabo tena. Dia tafiditra tao ny hafatra.

I Antoine Tuyau sy i André Rasamoelina[hanova | hanova ny fango]

Tamin'ny 1918 dia nisy misionera mpampiely boky atao hoe Antoine Tuyau nandray kalesin-dalamby avy any Toamasina hankany Antananarivo. Tafara-toerana tamin'ny Inspecteur-n'ny Sekoly Protestanta atao hoe André Rasamoelina izay vao avy nanao ny asany tany Toamasina izy. Velona ny resaka teny an-dalana ary dia nampita ny fahamarinana taminy i Tuyau ka gaga sy talanjona ingahy Rasamoelina. Nasehony azy ireo boky maro nentiny toy ny Tragédie des siècles sy ny Steps to Christ ("Ny Dia ho eo amin'i Kristy"). Nangatahiny tamin'i Tuyau ny adiresin'ny foiben'ny asa hahafahany mangataka alalana handika ny boky Ny dia ho eo amin'i kristy amin'ny teny malagasy.

Ho setrin'izany dia nalefan'ny Conférence Générale ho azy ny vola $800 hanampiana azy miaraka amin'ny boky sy gazety maro toy ny Present Truth ("Fahamarinana ankehitriny"). Voadikany sy voatontany ny boky tamin'ny volana jona 1919. Nanokatra kioska (trano fivarotam-boky kely) tao Andravoahangy izy ary teo no nivarotana ireo boky Ny dia ho eo amin'i Kristy ireo. Io kioska io no loharano nampipariaka ny hazavan'ny fahamarinana teto Madagasikara. Sonian'olona folo anefa no ilaina vao afaka manangana fiangonana ka teo am-pivarotana io boky io no natsipitsipy ny resaka ary izay liana ka nazoto dia noraisina ho mpikambana.

Nampalahelo anefa fa maty novonoin'olona tao an-tranony tao Anjiro i Antoine Tuyau kanefa ny ra nalatsany no vao mainka lasa zezika nampitrebona sy nampirobona ny voan'ny Fahamarinana teto Madagasikara.

Ny niorenan'ny fiangonana[hanova | hanova ny fango]

Rehefa ren'ny tany Maorisy ny fanombohan'ny asa taty Madagasikara dia naniraka ny pasitora Marius Raspal izy hampianatra an'i André Rasamoelina sy ireo namany nandritra ny telo volana. Rehefa izany dia niverina tany Maorisy izy ary notendrena hiasa feno taty Madagasikara tsy ela taorian'izay mba hanangana ny Fiangonana. Notokanana ary ny fiangonana voalohany tao Manjakaray ny 27 Aogositra 1927. Ny 09 Oktobra no natao batisa ireo advantista 4 voalohany tao Manjakaray. Rehefa izany dia lasa nody tany Frantsa i Marius Raspal ka ny pasitora Joseph Bureaud no nalefa hitantana voalohany ny asa taty. André Rasamoelina no sekretera ary CM Ramiakabola no mpitahiry vola.

Nisy géomètre cadre anankiray antsoina hoe Jean Ramamonjisoa izay nikaroka ny Fahamarinana ary rehefa nandinika izany andro vitsivitsy izy dia nanapa-kevitra handroso ka nandao ny asany mihitsy mba hahazoany mitandrina ny Sabata. Izy no mpitandriana Adventista faharoa teto Madagasikara.

Nisy mpino adventista vitsivitsy nanolo-tena hampiely boky. Anisan'ireny Rasolofo sy Rasinoro vadiny. Nankany Antsirabe Rasinoro ka tonga tao an-tokantranony i Rajoely mpampianatra tao amin'ny Sekoly Normaly Loterana. Nitory ny Fahamarinana taminy Rasinoro. Raha sendra niakatra tany Antananarivo izy dia nahita ilay boky kely hoe Ny Dia ho eo amin’i Kristy: babon'ny fahamarinana izy sy ireo zanany roalahy Rabarijoel Jerôme sy Rajoelison izay lasa mpitandrina diso fantatry ny fiangonana Adventista eto Madagasikara.

Nisokatra taorian’ny Manjakaray ny fiangonana faharoa teny Tsararay avy eo nitsangana ny teny Anosibe sy teny Ambohijafy-Itaosy.

Tamin’ny taona 1933 dia novidiana ny tranon'ny mpaka fo iray tao Ambohijarovo ary dia natao fiangonana sy foiben'ny asa. Nanao kaonferansa nandritra ny herintaona sy tapany ny pastitora Rabarijoel. Malaza tamin’izany ny kaonferansa "Ny ho avy mamirampiratra". Be ny vokatra ka dia nitady toerana hafa hanitarana ny asa. Dia natsangana ny tao Mandrosoa - 50 Lalana Andriandahifotsy handraisana ireo mpino vaovao tamin’ny 1933.

Tamin'ny taona 1934 nosokafana ny Sekoly Adventista teo Ankadifotsy izay nampitondraina ny anarana heo "Maranata" taty aoriana. Araka ny torohevitry ny Fanahin'ny Faminaniana (1872) dia tokony haorina eny ambanivohitra ny Sekoly. Koa tamin'ny 1938 dia naorina ny Kolejy tany Soamanandrariny. Nanao ny fiofanan'ny mpampianatra evanjelistra (Instituteurs evangelistes) koa ny Kolejy ka nahitana mpianatra maro hatrany Afrika.

Tamin'ny taona 1947 no nanomboka ny fandaharana amin'ny teny frantsay tao amin’ny Radio Tananarive tao Antaninarenina ny Pasitora Jean Zurcher, talen'ny Kolejy. Nanao fandaharana 146 momba ny fanabeazana nosoratan’i Maurice Tieche sy fitoriana Soratra Masina tao izy. Nandimby azy tamin’ny teny malagasy ny Pasitora Rabarijoel Jerôme sy Rajoelison nanomboka ny 1949. Nosokafana tamin’izany koa ny Imprimerie Adventiste tao Soamanandrariny izay nanampy betsaka tamin’ny fampielezana ny hafatra.

Ankehitriny[hanova | hanova ny fango]

Efa nananika ny 76 000 ankehitriny ny Malagasy adventista izay manana fiangonana (voalamina sy tsy voalamina) mihoatry ny 1200. Mitahy ny asany sy ny Fiangonany tokoa ny Tompo ary mitantana azy amin’ny fomba mahavariana !

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]

Rohy ivelany[hanova | hanova ny fango]