Aller au contenu

Belzebola

Avy amin'i Wikipedia
I Belizaboba nataon'i Fred Barnard  (1846–1896)

I Belzebola na Belzeboba na Belzebota dia devoly na demony voaresaka ao amin'ny lireratiora kristiana. Izy no andriandahin'ny devoly rehetra ka tsy iza izy fa i Satana. Izy no andriamanitr'i Ekrona, faritra any amin'ny tanin'ny Filistina. miresaka ny amin'i Belzeboba ireo Filazantsara sinoptika ao amin'ny Baiboly kristiana.

Ny anaran'i Belzebola[hanova | hanova ny fango]

Amin'ny teny hebreo dia atao hoe בעל זבוב / Baʿal Zebūb ilay anarana ka nakana ny anarana amin'ny teny latina hoe Beelzebub ary nadika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Baiboly protestanta hoe Belzeboba. Amin'ny teny grika kosa dia Βεελζεβούλ / Beelzeboúl izay nakana ny anarana ao amin'ny Baiboly amin'ny fiteny anglisy.

Avy amin'ny anarana hoe Baal Zebul io anarana io ka ny hoe Baal dia midika hoe "tompo" ary ny hoe Zebul kosa "andriandahy". Ny anarana hoe Baʿal Zebūb dia anarana fanaratsian'ny Israelita an'i Belzebola ka midika hoe "andriandahin'ny lalitra", araka ny Boky faharoan'ny Mpanjaka.

Ny firesahana azy ao amin'ny Baiboly sy boky hafa[hanova | hanova ny fango]

Ao amin'ny Testamenta Taloha[hanova | hanova ny fango]

Ny Boky faharoan'ny Mpanjaka ao amin'ny Testamenta Taloha dia miresaka an'i Belzebola izay antsoina ao hoe Belizaboba:

"2 Ary Ahazia nianjera avy teo amin'ny makarakara teo amin'ny efi-trano ambony tao Samaria ka narary; dia naniraka olona izy ka nanao taminy hoe: Mandehana, anontanio amin'i Bala-zeboba, andriamanitr'i Ekrona, na ho sitrana ihany aho amin'ity aretiko ity, na tsia. 3 Ary Ilay Anjelin'i Jehovah niteny tamin'i Elia Tisbira hoe: Miaingà, miakara hihaona amin'ny iraky ny mpanjakan'i Samaria, ka manaova aminy hoe: Izao no lazain'i Jehovah: Moa ataonareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Isiraely va, no mandeha hanontany amin'i Bala-zeboba, andriamanitr'i Ekrona, ianareo? 4 Koa noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao, fa ho faty tokoa. Ary dia lasa Elia." (2Mpan. 2-4).

Ao amin'ny Testaventa Vaovao[hanova | hanova ny fango]

Ireo Filazantsara sinoptika (Matio sy Marka ary Lioka) koa dia miresaka azy:

"Fa ampy amin'ny mpianatra, raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo, raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompon-trano no nataony hoe Belzeboba, tsy mainka va ny ankohonany?" (Matio 10.25)

"24 Fa nony ren'ny Fariseo izany, dia hoy izy: Tsy misy amoahan'ilehiny ny demonia, afa-tsy Belzeboba, lohan'ny demonia. 25 Ary Jesosy nahalala ny eritreriny, dia nanao taminy hoe: Ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano; ary tsy haharitra ny tanàna rehetra, na ny trano, izay miady an-trano. 26 Ary raha Satana no mamoaka an'i Satana, dia miady an-trano izy; ka ahoana no haharetan'ny fanjakany? 27 Ary raha Belzeboba no amoahako ny demonia, iza kosa no mba amoahan'ny zanakareo azy? ary noho izany dia izy ihany no ho mpitsara anareo."(Mat. 12.24-27)

"Ary ny mpanora-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema dia nanao hoe: Manana an'i Belzeboba Izy, sy hoe: Ny lohan'ny demonia no amoahany ny demonia". (Marka 3.22)

"15 Fa hoy ny sasany; Belzeboba, lohan'ny demonia, no amoahany ny demonia. 16 Fa ny sasany kosa naka fanahy Azy ka nangataka famantarana taminy avy any an-danitra. 17 Fa Izy nahalala ny heviny, dia nanao taminy hoe: Ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano; ary ho rava ny ankohonana izay miady an-trano. 18 Ary raha Satana koa aza no miady an-trano, ahoana no haharetan'ny fanjakany? Fa hoy ianareo: Belzeboba no amoahako ny demonia. 19 Fa raha Izaho mamoaka demonia amin'ny herin'i Belzeboba, dia amin'ny herin'iza kosa no amoahan'ny zanakareo azy? koa amin'izany dia ho mpitsara anareo ireo." (Lioka 11.15-19).

Ao amin'ireo boky apokrifa[hanova | hanova ny fango]

Voaresaka ao amin'ny Testamentan'i Solomona koa ilay lohan'ny demony ka i Belzebola no iantsoana azy ao fa tsy i Belzeboba.

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]