Didy Folo

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ny Didy Folo amin'ny teny hebreo

Ny Didy Folo dia fitambarana soratra mirakitra toromarika momba ny fitondran-tena sy ny fivavahana izay hita ao amin'ny Baiboly sady voalaza ao fa nosoratan'ny "tanan'Andriamanitra" tamin'ny vato fisaka sy nomeny an'i Mosesy (na Môizy) tao amin'ny tendrombohitra Sinay (na Horeba). Amin'ny teny hebreo dia עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת / ʿAsereth ha-Diberoth izay midika hoe "teny folo" ary amin'ny teny grika dia δεκάλογος / dekálogos ("teny folo") (Jereo: Eks. 34:28; Deo. 4:13).

Lahatsoratra ao amin'ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]

Boky roa no ahitana ny Didy Folo ao amin'ny Baiboly dia ny Eksodosy na Eksaody sy ny Deoteronomia. Hitantsika etsy ambany ny lahatsoratra nalaina tao amin'ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy.

Ny Didy Folo ao amin'y Bokin'ny Eksodosy[hanova | hanova ny fango]

Eksodosy 20.2-17[1].

"Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tamin'ny trano nahandevozana.

Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany.

Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany.

Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy; fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahala Ahy; nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko.

Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao; fa tsy hataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany.

Mahatsiarova ny andro Sabata hanamasi­na azy.

Henemana no hiasanao sy hanaova­nao ny raharahanao rehetra.

Fa Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito; koa aza manao raharaha akory hianao amin'izany, na ny zanakao-lahy, na ny zanakao-vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao.

Fa henemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra Izy tamin'ny andro fahafito; izany no nitahian'i Jehovah ny andro Sabata sy nanamasinany azy.

Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro hianao ao amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao ho anao.

Aza mamono olona.

Aza mijangajanga.

Aza mangalatra.

Aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao.

Aza mitsiriritra ny tranon'ny namanao; aza mitsiriritra ny vadin'ny namanao, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza".

Ny Didy Folo ao amin'ny Bokin'ny Deoteronomia[hanova | hanova ny fango]

Deoteronomia 5.6-18[2]

"Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tamin'ny trano nahandevozana.

Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany.

Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra any amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany.

Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy; fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahala Ahy,

nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby, izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko.

Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao;[Na: Aza manonona ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao ho enti-mandainga.] fa tsy hataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany.

Mitandrema ny andro Sabata hanamasina azy, araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitrao anao.

Henemana no hiasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra.

Fa Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito; koa aza manao raharaha akory hianao amin'izany, na ny zanakao-lahy, na ny zanakao-vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny ombinao, na ny borikinao, na ny biby fiompinao rehetra, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao; mba hitsaharan'ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao tahaka anao koa.

Ary tsarovy fa andevo tany amin'ny tany Egypta hianao, ka tànana mahery sy sandry nahinjitra no nitondran'i Jehovah Andriamanitrao anao nivoaka avy tany; izany no nandidian'i Jehovah Andriamanitrao anao hitandrina ny andro Sabata.

Manajà ny rainao sy ny reninao, araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitrao anao, mba ho maro andro hianao, ary mba hahita soa any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao ho anao.

Aza mamono olona. Ary aza mijangajanga. Ary aza mangalatra. Ary aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao.

Ary aza mitsiriritra ny vadin'ny namanao; ary aza mitsiriritra ny tranon'ny namanao, na ny taniny, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza".

Fahasamihafana amin'ny lahatsoratra[hanova | hanova ny fango]

Misy fahasamihafana ny lahatsoratra roa avy ao amin'ny Baiboly. Isan'ny misongadina ny mikasika ny Sabata. Ampiasaina ny teny hoe Mahatsiarova ao amin'ny Eksodosy, ary Mitandrema kosa raha ao amin'ny Deteronomia. Toy izany koa ny didy farany mikasika ny Fitsiriritana.

Ny Didy Folo araka ny Fiangonana samihafa[hanova | hanova ny fango]

Araka ny lahatsoratra avy ao amin'ny Eksodosy, dia mihoatra ny folo ny Didy, izany hoe ny fitambaran'ireo fehezanteny misy Aza sy ny matoateny mibaiko toy ny hoe mitandrema. Araka ny Baiboly ihany koa nefa dia folo ihany ny Didy. Samy manana ny rafitra manome ny didy folo ny fiangonana tsirairay. Hita etsy ambany ny fahasamihafana.

Ny Didy Folo araka ny Fiangonana samihafa
Didy Katolika Loteriana

[Ny any Finland]

Ortodoksa Protestanta
Izaho no Tompo Andriamanitrao 1 1 1 -
Ianao tsy hanana Andriamanitra hafa tsy Izaho 1
Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao 2 2
Aza manonona foana ny anaran'Andriamanitra 2 2 3 3
Mankamasiana ny andro Sabata 3 3 4 4
Manaja ny raiamandreninao 4 4 5 5
Aza mamono olona 5 5 6 6
Aza mijangajanga 6 6 7 7
Aza mangalatra 7 7 8 8
Aza manao vavolombelona mandainga 8 8 9 9
Aza mitsiriritra ny vadin'ny namanao 9 10 10 10
Aza mitsiriritra ny fananan'ny namanao 10 9

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]

Rohy ivelany[hanova | hanova ny fango]

Ny Didy Folo araka ny Fiangonana Katolika dia hita ao amin'ny Catechism of the Catholic Church.
Ny Didy Folo araka ny Fiangonana Loteriana (Any Finland) kosa dia nalaina tao amin'ny Catechism Christian Doctrine of the Evangelical Lutheran Church of Finland.

Loharano[hanova | hanova ny fango]

  1. Eskodosy 20 : 2-17
  2. Deteronomia 5 : 6-18