Aller au contenu

Batisa alentika anaty rano

Avy amin'i Wikipedia

Ny batisa alentika anaty rano dia fampianarana sy fombam-pivavahana kristiana momba ny batisa na batemy. Mampahatsiahy ny zavatra niainana amin' ny fanavaozana ara-panahy izany, izay anapahan' ny mino, aorian' ny fahaterahana indray, manapa-kevitra hatao batisa amin' ny fandentehana azy manontolo anaty rano, araka ny fanambaràm-pinoana nataony. Ity fanaovam-batisa ity no endrika isehoan' ny batisan' ny mino, ka ireo fiangonana ara-pilazantsara no tena manao azy.

Araka ny teôlôjiana ara-pilazantsara sasany dia notanterahina tamin' ny alalan' ny fandentehana anaty rano ny batisan' i Joany mpanao batisa sy ny batisa nataon' ireo Apôstôlin' i Jesoa Kristy ary ny batisa tao amin' ny Fiangonana voalohany, araka izay voalaza ao amin' ny Baiboly ny amin' ny fitadiavana toerana misy rano mba hanatanterahana ny batisa. Raha tsy nilaina ny fandentehana anaty rano dia tokony ho nitondra rano ny Apôstôly mba hanaovany batisa. Ny teôlôjiana sasany koa dia manantitra ny voasoratra ao amin' ny Fiazantsara araka an' i Marka izay milaza fa nivoaka avy tao anaty rano i Jesoa Kristy taorian' ny fanaovam-batisa azy. Ankoatra izany dia midika hoe "mandentika" ny matoanteny grika hoe baptzo izay hita ao amin' ny Testamenta Vaovao amin' ny teny grika.

Izany batisa izany dia tanterahina amin' ny fandentehana manontolo ao anaty rano ny tenan' ny olona atao batisa, aorian' ny fahaterahana indray sy ny fanambaràm-pinoana nataony. Alentika ao anaty rano ny mino mba ho famantarana ny fahafatesany ara-panahy, ary ny fitsanganany amin' ny maty dia tandindomin' ny fivoahany avy ao anaty rano.

Tamin' ny taonjato faha-16 dia nantanteraka batisa andentehana anaty rano ny vondrona anabatista izay naiandohan' ny fiverenana amin' ny batisan' ny mino. Tamin' ireo taona nanaraka ny fanombohan' ny batisma tamin' ny taona 1609 dia izany endriky ny batisa izany no hany endrika tokana azo kena tao amin' ireo fiangonan' io fihetsiketsehana io. Ny fihetsiketsehana pentekôtista tamin' ny taona 1906 koa dia nandray izany fomba fanaovam-batisa izany koa.

Ny mpomba ny batisa amin' ny alalan' ny famafazana na fanatetezana rano dia mitantara fa araka ny soratra ara-tantara maro dia notanterahina tamin' ny alalan' ny famafazana na fanatetezana rano koa ny batisa natao tao amin' ny Fiangonana voalohany, ka tsy ny batisa andentehana anaty rano ihany no endriky ny fanaovam-batisa azo ekena.