Aller au contenu

Rahalahin' i Jesoa

Avy amin'i Wikipedia

Ny Filazantsara dia miresaka ny amin' ny rahalahin' i Jesoa (Matio 12:46; Marka 3:31; Lioka 8:19), Jakôba, Jôseta (na Jôsefa araka ny sora-tanana), Joda sy Simôna (na Simeona), ary nanana anabavy koa.

I Jakôba dia mpitarika ny fiangonana voalohany tao Jerosalema, niaraka tamin' i Petera sy i Joany (Galatiana 2:9,12), dia ilay rahalahin' ny Tompo (Galatiana 1:19; Marka 6:33; Asan' ny Apôstôly 15:13). "Tsy ilay mpandrafitra, zanak' i Maria, ary rahalahin' i Jakôba sy Josesy sy Jodasy sy Simôna va Ilehity? Ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny? Dia tafintohina taminy izy." (Marka 6:3)

Eken' ny ankamaroan' ny mpandinika ankehitriny fa i Jakôba, rahalahin' ny Tompo no nanoratra ny Epistilin' i Jakôba (Marka 6:3). Izy dia tsy mba nino ny Tompo tany am-piandohana; nefa taty aorian' ny nitsanganany tamin' ny maty dia nanaiky Azy izy. Niseho taminy i Jesoa rehefa nitsangana tamin' ny maty (1Kôrintiana 15:7), ary io no nandresy lahatra azy. Tonga olona nanan-kaja sy ambony izy tamin' izany sady tonga filohan' ny Fiangonana tao Jerosalema sady nanatrika ny fivoriana sy fanapahan-kevitra nanahirankirana tamin' ny fotoan' androny (Asan' ny Apôstôly 1:5). Tena olona mpivavaka tsara i Jakôba ary araka ny lovantsofina dia nomena anarana hoe: "Ilay Marina" izy. Manana fanetren-tena izy, ka na dia ao amin' ny epistily nosoratany aza dia ambarany fa "mpanompon' i Jesoa Kristy Tompo" izy (Jakôba 1:1).

Mety ho anisan' ny rahalahiny tsy nino an' i Jesoa izy, fa taorian' ny nahafatesany sy nitsanganany tamin' ny maty dia nisehoan' i Jesoa izy ary hita tao afovoan' ireo olona 120 tafavory tao Jerosalema niandry ny hilatsahan' ny Fanahy Masina (Joany 7:5; 1Kôrintiana 15:7; Asan' ny Apôstôly 1:14-15). Rehefa namangy azy ry Paoly, nony taty aoriana, dia nasehony azy ireo fa tsy omby alinalina ny Jiosy izay efa nino tao (Asan' ny Apôstôly 21:18,20). Niharan' ny fahatezeran' ny Jiosy anefa i Jakôba tamin' ny farany, noho ny fankahalan-dry zareo ny Tompo.

Tamin' ny taona 62, talohan' ny nahafatesan' i Paoly dia nosamborina i Jakôba tamin' ny andron' i Anasy-zandriny ka notoraham-bato (araka ny lovantsofina hafa dia nazera tamin' ny tilikambon' ny tempoly izy ary novonoina tamin' ny fanoto).

Tsy mba nanohitra mivantana ny fahotana firesaky ny mpanoratra maro i Jakôba toy ny fanompoan-tsampy na ny fijangajangana; fa ny amin' ny fahotana mbola ankafizin' ny Kristiana maro na ifikirany no toheriny, dia ilay filazan' ny olona matetika hoe: "fahalemena" toy ny: mihaino ny Tenin' Aandriamanitra amin' ny sofina havia fa mamoaka izanyamin' ny havanana, anarany mba mino fa tsy hita amin' ny asany, tsy mahatam-bava, manavakavaka, fireharehan' ny mpanankarena, …

Rohy ivelany[hanova | hanova ny fango]