Aller au contenu

Predestinasiôna

Avy amin'i Wikipedia

Ny predestinasiôna na ny fanendren' Andriamanitra mialoha, ho an' ny teôlôjia kristiana, dia fampianarana izay milaza fa ny fiafaran' ny olona tsirairay dia efa voafaritr' Andriamanitra ka tsy miova intsony. Ho an' ny mpampianatra ny predestinasiôna maro, io fanendrena mialoha io dia tsy mahakasika ny fahalalahan' ny olona tsirairay fa ny hiafarany fotsiny. Misy ny atao hoe "predestinasiôna tsotra" ary misy koa ny "predestinasiôna roa sosona". Nisy na teo amin' ny tantaran' ny Fiangonana katôlika na teo amin' ny Fiangonana prôtestanta ny fampianarana ny amin' ny fanendren' Andriamanitra mialoha ny hiafaran' ny olona iray. Niteraka adihevitra sy tsy fitovian-kevitra ny amin' io fampianarana io teo amin' ny tantaran' ny Fiangonana. Misy toko sy andininy ao amin' ny Baiboly izay anohanan' ny mpomba ny predestinasiôna ny fampianarany.

Ireo soratra avy ao amin' ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]

Ireto misy ohatra izay anohanan' ny mpomba ny predestinasiôna ny fampianarany:

Ao amin' ny Filazantsara[hanova | hanova ny fango]

Joany 15.16: "Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan' ny vokatrareo, mba homen' ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin' ny anarako na inona na inona."

Ao amin' ny Asan' ny Apôstôly[hanova | hanova ny fango]

Asan' ny Apôstôly 13.48: "Ary rehefa nandre izany ny jentilisa, dia faly izy ka nankalaza ny tenin' Andriamanitra; ary izay voalahatra ho amin' ny fiainana mandrakizay dia nino."

Ao amin' ny Epistily sasany[hanova | hanova ny fango]

Rômana 8.28-30: "28 Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an' Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. 29 satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin' ny Zanany, mba ho Lahimatoa amin' ny rahalahy maro Izy. 30 Ary izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay nantsoiny no nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa.»

Rômana 9.15-16: "Fa hoy Izy tamin' i Mosesy: Izaho hiantra izay hiantrako, ary hamindra fo amin' izay hamindrako fo. 16 Koa dia tsy avy amin' izay maniry na amin' izay mihazakazaka izany, fa avy amin' Andriamanitra Izay miantra."

Rômana 9.22-24: "22 Sa ahoana kosa raha Andriamanitra, na dia ta-haneho ny fahatezerany sy hampahafantatra ny heriny aza, dia be fahari-po ka nandefitra tamin' izay fanaky ny fahatezerana voavoatra hosimbana, 23 mba hampahafantarina koa ny haren' ny voninahiny amin' izay fanaky ny famindram-po, izay namboariny rahateo hahazo voninahitra, 24 dia isika izay nantsoiny koa, tsy ny avy amin' ny Jiosy ihany, fa ny avy amin' ny jentilisa koa"

1Tesalôniana 1.4-5: "4 fa fantatray, ry rahalahy malalan' Andriamanitra, ny fifidianana anareo, 5 fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin' ny teny ihany, fa tamin' ny hery koa sy ny Fanahy Masina ary ny fahatokiana be, araka ny ahafantaranareo izay toetry ny fitondran-tenanay teo aminareo noho ny aminareo."

Efesiana 1.4-5: "4 araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan' izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika, 5 rehefa notendreny rahateo amin' ny fitiavana isika mba ho Azy amin' ny fananganan' anaka amin' ny alalan' i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahan' ny fony"

Efesiana 1.11: "Ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany, rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasan' izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahan' ny fony"

2Tesalôniana 2.13: "Fa izahay tsy maintsy misaotra an' Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry rahalahy malalan' ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin' ny voalohany hahazo famonjena amin' ny fanamasinan' ny Fanahy sy ny finoana ny marina".

2Timôty 1.9: "Izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin' ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin' i Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola".

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]