Bokin'i Mormona

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Ny Bokin'i Môrmôna dia iray amin'ny boky masin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Adro Farany manampy ny Baiboly sy boky hafa koa (dia ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana sy ny Voahangy Lafo Vidy) izay voasoratra tamin'ny fiteny ejiptiana tamin'ny takela-bolamena hitan'i Joseph Smith teny amin'ny havoan'i Cumorah, ao amin'ny Fanjakan'i New York any Etazonia, araka ny taridalana nomen'ny anjely Môrônia tamin'ny 21 Septambra 1823. Avy amin'ny anaran'i Môrmôna, mpaminany niaina tamin'ny taonjato faha efatra, eo amin'ny kontinenta amerikana ny anaran'io boky io.

Misy fizaràna lehibe 15 ao amin'ny Bokin'i Môrmôna, dia ireto avy:

 • ny Boky voalohan'i Nefia (1 Nefia);
 • ny Boky fahatroan'i Nefia (2 Nefia);
 • ny Bokin'i Jakôba (Jakôba);
 • ny Bokin'i Enôsa (Enôsa);
 • ny Bokin'i Jarôma (Jarôma);
 • ny Bokin'i Ômnia (Ômnia);
 • ny Tenin'i Môrmôna;
 • ny Bokin'i Môsià (Môsià);
 • ny Bokin'i Almà (Almà);
 • ny Bokin'i Helamàna (Helamàna);
 • ny Boky fahatelon'i Nefia (3 Nefia);
 • ny Boky fahefatr'i Nefia (4 Nefia);
 • Môrmôna;
 • ny Bokin'i Etera (Etera);
 • ny Bokin'i Môrônia (Môrônia);

Rohy ivelany[hanova | hanova ny fango]