Bokin' i Môrmôna

Avy amin'i Wikipedia
Bokin' i Môrmôna amin' ny teny malagasy

Ny Bokin' i Môrmôna dia iray amin' ny boky masin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany manampy ny Baiboly sy boky hafa koa (dia ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana sy ny Voahangy Lafo Vidy) izay voasoratra, araka ny fitantaràn' i Joseph Smith, tamin' ny fiteny ejiptiana tamin' ny takela-bolamena hitan' i Joseph Smith teny amin' ny havoan' i Cumorah, ao amin' ny Fanjakan' i New York any Etazonia, araka ny tari-dalana nomen' ny anjely Môrônia tamin' ny 21 Septambra 1823. Araka ny fitantaràn' i Joseph Smith dia avy amin' ny anaran' i Môrmôna, mpaminany niaina tamin' ny taonjato fahefatra teo amin' ny kontinenta amerikana, ny anaran' io boky io.

Misy fizaràna lehibe 15 ao amin' ny Bokin' i Môrmôna, dia ireto avy:

 • ny Boky voalohan' i Nefia (1 Nefia);
 • ny Boky faharoan' i Nefia (2 Nefia);
 • ny Bokin' i Jakôba (Jakôba);
 • ny Bokin' i Enôsa (Enôsa);
 • ny Bokin' i Jarôma (Jarôma);
 • ny Bokin' i Ômnia (Ômnia);
 • ny Tenin' i Môrmôna;
 • ny Bokin' i Môsià (Môsià);
 • ny Bokin' i Almà (Almà);
 • ny Bokin' i Helamàna (Helamàna);
 • ny Boky fahatelon' i Nefia (3 Nefia);
 • ny Boky fahefatr' i Nefia (4 Nefia);
 • Môrmôna;
 • ny Bokin' i Etera (Etera);
 • ny Bokin' i Môrônia (Môrônia).
  Bokin'i Mormona amin'ny fiteny anglisy nivoaka tamin'ny taona 1830

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Rohy ivelany[hanova | hanova ny fango]