Loza folo tao Egipta

Avy amin'i Wikipedia

Ny loza folo tao Egipta dia ireo sazy folo nahazo an'i Farao sy ny Egiptiana, araka ny Bokin'ny Eksodosy (na Eksaody) ao amin'ny Baiboly noho i Farao tsy namela ny Zanak'i Israely handao an'i Egipta.

Ireto avy ireo loza folo tao Egipta ireo:

  1. Ny niovan'ny ranon'i Nily ho ra (Eks. 7.14-23);
  2. Ny sahona maro izay nameno ny tany (Eks. 7.26-29; 8.1-11);
  3. Ny niovan'ny vovoka tamin'ny tany ho moka marobe (Eks. 6.12-15);
  4. Ny nidiran'ny lalitra tsy hita isa tao an-tanàna (Eks. 8.16-28);
  5. Ny nisian'ny areti-mandringana nahazo ny biby fiompy (Eks. 9.1-7);
  6. Ny vay izay nahazo ny olona sy ny biby fiompy (Eks. 9.8-12);
  7. Ny havandra izay nandrava sy namono (Eks. 9.13-35);
  8. Ny valala izay nandrakotra ny tany (Eks. 10.1-20);
  9. Ny aizimpito naharitra telo andro (Eks. 10.21-28);
  10. Ny nahafatesan'ny voalohan-teraky ny biby sy ny olona (Eks. 11.1-10; 12.29-32).