Konsily voalohany tao Konstantinopoly

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ny Konsily voalohany tao Konstantiniopoly na Konsily voalohany tao Konstantiniopla dia konsily ekiomenika faharoa nataon'ny Fiangonana kristiana taorian'ny Konsily voalohany tao Nikea. Nanamafisana ny zavatra tapaka tao amin'ny Kosilin'i Nikea io konsily io izay nanalavana ny Fanekem-pinoana nikeana ka lasa Fanekem-pinoan'i Nikea sy Konstantinopoly. Ny emperora Teodosio I no mampanao azy tamin'izany. Io kosily io dia nanameloka ny fampianaran'i Makedonikosy sy ireo pneomatomaka izay nanda ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina. Nohamafisiny ny maha Andriamanitra an'i Kristy sady nambarany fa Andriamanitra koa ny Fanahy Masina ary noraiketiny ilay fanekem-pinoana natao tamin'ny konsily voalohany tao Nikea. Io konsily io koa no nanome fahamboniana fara tampony ny evekan'i Roma sy ny an'i Kostantinoply amin'ny eveka rehetra. Tapaka fa Andriamanitra koa ny Fanahy Masina. Tsy nandray anjara tamin'io ny Fiangonana latina.

Fanekem-pinoanan'i Nikea sy Kostantinopoly[hanova | hanova ny fango]

Ny Fanekem-pinoan'i Nikea sy Konstantinoply na Fanekem-pinoana nikeana-konstantinopolitana dia fanambaràm-pinoana kristiana tinapaka nandritra ny Konsily voalohany tao Konstantinopoly izay fanitarana ny fanekem-pinoanatao notapahina tamin'ny konsily voalohany tao Nikea izay manamafy ny maha Zanak'Andriamanitra sady ny maha Andriamanitra an'i Jesosy Kristy io fanekam-pinoana io. Hamafisiny koa ny maha Adriamanitra ny Fanahy Masina nefa tsy Andriamanitra maro izany fa Andriamanitra tokana. Izany dia entina hamaritra ny finoana ny maha Telo Izay Iray na Trinite an'Andriamanitra.

Ity ilay fanekem-pinoana:

Isika mino an’Andriamanitra Tokana, Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita.

Sy an’i Jesosy Kristy Tompo Tokana, Zanak’Andriamanitra Lahitokana; nateraky ny Ray talohan’ ny fotoana rehetra; fahazavana avy amin’ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin’Andriamanitra marina; nateraka fa tsy noarina; miray sobstansa amin’ny Ray; amin’ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra, ary tonga nofo notorontoronin’ny Fanahy Masina tao an-kibon’ i Maria virijina ka natao olombelona; nohomboana tamin’ny hazo fijaliana koa hisolo antsika fony nanapaka Pontio Pilato; nijaly ary nalevina; ary nitsangana indray tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; niakatra ho any an-danitra; mipetraka eo ankavanan’ny Ray, ary ho avy indray amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany.

Sy ny Fanahy Masina, Izay Tompo sady Mpamelona; Izay avy amin’ny Ray; Izay itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay niteny tamin’ny alàlan’ny mpaminany;

Ary mino koa ny Fiangonana tokana, masina, apostolika, manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan’ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amena.

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]