Aller au contenu

Menarana varahina

Avy amin'i Wikipedia
Ny menarana varahina, nataon'i James Tissot, taona 1896–1902

Ny menarana varahina dia sari-menarana vita amin'ny metaly voasokitra izay nataon'i Mosesy na Moizy araka ny nandidian'Andriamanitra, mba hahasitrana ny ferin'ireo nokaikerin'ny menarana tany an-tany efitra. Itoeran'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahefany izany menarana varahina izany ka nahasitrana izay mijery azy. Amin'ny teny hebreo dia atao hoe נחשתן / neḥushtān izany, izay midika hoe "varahina".

Hita ao amin'ny Bokin'ny Nomery (Nom. 21.4-9) sy ny Boky faharoan'ny Mpanjaka (2Mpanj. 18.4) izany tantara izany ary ampahatsiahivina ao amin'ny Evanjelin'i Joany (Joa. 3.14-16) amin'ny fampitahana azy amin'i Jesosy nihantona teo amin'ny hazofijaliana.

Ny menarana varahina araka ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]

Ao amin'ny Testamenta Taloha[hanova | hanova ny fango]

Ny menarana varahina tamin'ny andron'i Mosesy

"4 Ary niala tany an-tendrombohitra Hora izy ka nahazo ny lalana mankany amin'ny Ranomasina Mena hanodidina ny tany Edoma; dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana. 5 Ary niteny nanome tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe: Nahoana no nentinao niakatra avy tany Egypta izahay ho faty atỳ an-efitra? fa tsy misy mofo na rano atỳ ary mahamonamonaina ny fanahinay itony mofomofo foana itony. 6 Ary Jehovah dia nampandeha ny menaran'afo teny amin'ny olona, ka nanaikitra ny olona ireny; dia nahafatesana be ny olona Isiraely. 7 Dia nankeo amin'i Mosesy ny olona ka nanao hoe: Efa nanota izahay, fa efa niteny nanome tsiny an'i Jehovah sy ianao. Ifony amin'i Jehovah izahay mba hanesorany ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy. 8 Ary hoy Jehovah taminy: Manaova menaran'afo, ka ahantòny amin'ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona, raha mijery izany. 9 Dia nanao menarana varahina Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava; ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahina dia velona." (Nom. 21.4-9)

Nopotehin'i.Hezekia ny menarana varahina nataon'i Mosesy.

"Izy no nandrava ny fitoerana avo sy namakivaky ny tsangam-baton-tsampy sy nikapa ny Aserahany ary nanorotoro ny menarana varahina izay nataon'i Mosesy; fa ny Zanak'Isiraely efa nandoro ditin-kazo manitra tamin'iny hatramin'izany andro izany aza; ary ny anarany nataony hoe Nehostana." (2Mpanj. 18.4)

Ao amin'ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]

Ny menarana varahina ampitahaina amin'ny Jesosy:

"14 Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak'olona, 15 mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino Azy. 16 Fa toy izao izay rehetra mino Azy no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very , fa hanana fiainana mandrakizay." (Jao. 3.14-16)