Fampakaram-bady tao Kanà

Avy amin'i Wikipedia
Ny Fampakaram-bady tao Kanà, sary nataon' i Julius Schnorr von Carolsfeld, 1820

Ny Fampakaram-bady tao Kanà dia fitantarana ao amin’ ny Testamenta Vaovao izay milaza fa nanao fahagagana voalohany i Jesoa na Jesosy tamin' ny nanovany ny rano ho divay. Tsy hita afa-tsy ao amin' ny toko faha-2 ao amin’ ny Filazantsara araka an’ i Joany (Joa 2:1-11) io fitantarana io izay voalohany amin' ny "famantarana" maro nataon' i Jesoa, izay natao ho an' ny mpianany "izay nino Azy" (Joa 2:11).

Ilay lahatsoratra[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny Baiboly prôtestanta malagasy[hanova | hanova ny fango]

1 Ary tamin ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilia; ary tao ny renin' i Jesosy. 2 Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin' ny fampakaram-bady. 3 Ary rehefa lany ny divay, dia hoy ny renin' i Jesosy taminy: Tsy manana divay izy. 4 Hoy Jesosy taminy: Ravehivavy, moa mifaninona akory Izaho sy ianao? tsy mbola tonga ny fotoako. 5 Fa hoy ny reniny tamin' ny mpanompo: Ataovy izay asainy ataonareo. 6 Ary nisy siny vato enina mahalany rano indroa na intelon' ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon' ny Jiosy. 7 Dia hoy Jesosy taminy: Fenoy rano ny siny. Dia nofenoiny hatramin' ny molony. 8 Ary hoy Jesosy taminy: Tovozy amin' izao, ka ento ho eo amin' ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentiny. 9 Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay nihaviany (fa ny mpanompo izay nanovo ny rano no nahalala), dia niantso ny mpampakatra izy 10 ka nanao taminy hoe: Araka ny fanaon' ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha; ary rehefa nisotro be ny olona, dia vao izay ratsiratsy kokoa; fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. 11 Izany no nataon' i Jesosy tao Kana any Galilia ho voaloham-pamantarana, ka nasehony ny voninahiny; ary nino Azy ny mpianany. (Jaona 2.1-11, Ny Baiboly)

Ao amin' ny Baiboly katôlika malagasy[hanova | hanova ny fango]

1 Nony afaka hateloana dia nisy fampakaram-bady tany Kanà any Galilea, ary tao ny renin' i Jesoa. 2 Jesoa sy ny mpianany koa dia nasaina tao amin' ny fampakaram-bady. 3 Nony inona, lany ny divay ka hoy renin' i Jesoa taminy: Tsy manan-divay izy ireo. 4 Ary hoy Jesoa taminy: Izaho sy hianao moa no ahoana amin' izany, ravehivavy? Tsy mbola tonga ny fotoako. 5 Dia hoy reniny tamin' ny mpanompo: Ataovy izay rehetra holazainy aminareo. 6 Ary nisy siny vato enina teo, fidiovana araka ny fanaon' ny Jody, nahalany rano indroa na intelon' ny famarana avy, 7 ka hoy Jesoa tamin' izy ireo: Fenoy rano ireo siny ireo. Dia nofenoiny hatramin' ny molony. 8 Ary hoy Jesoa taminy: Tovozy amin' izao, ka ento amin' ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentiny. 9 Vao nanandrana ny rano voaova ho divay ny mpandahatra ny fanasana (izay tsy nahalala ny nihaviany, fa ny mpanompo nanovo ny rano no nahalala), dia niantso ny mpampakatra 10 ka nanao taminy hoe: Ny an' ny olona rehetra, dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rahefa nisotro be ny olona vao arosony izay tsy tsara loatra; fa ny anao kosa, dia ny divay tsara indray no notahirizinao mandraka ankehitriny. 11 Izany nataon' i Jesoa tany Kanà any Galilea izany no voaloham-pahagagana nataony; naneho ny voninahiny izy ka nino azy ny mpianany. (Joany 2.1-11, Ny Baiboly Masina)

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]