Aller au contenu

Serafima

Avy amin'i Wikipedia
Andriamanitra hodidinin-tserafima

Ny Serafima dia zavaboary any an-danitra manana elatra enina izay resahina ao amin' ny Baiboly fa mitoby manodidina ny seza fiandrianan' Andriamanitra.

Fiforonan-teny[hanova | hanova ny fango]

Ny teny hoe serafima dia avy amin' ny teny hebreo hoe שְׂרָפִים / serafim izay endrika milaza maron' ny teny hoe שָׂרָף / śārāf izay avy amin' ny matoanteny hebreo hoe saraf izay midika hoe "mirehitra" na "mandoro". Io teny hebreo serafim io dia midika ara-bakiteny hoe "ireo mirehitra" na "ireo mandoro". Ny hevitry ny teny hoe seraf hafa mety ho marina koa dia "miteraka fanaintainana" na "misy poizina" sahala amin' ny hita ao amin' ny Bokin' ny Deoterônômia (indrindra ny Deo. 8.15):

"10 Ary rehefa nihinana ianao ka voky ary misaotra an' i Jehovah Andriamanitrao noho ny tany soa izay nomeny anao, 11 dia mitandrema, fandrao hadinoinao Jehovah Andriamanitrao, ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny, izay andidiako anao anio; 12 fandrao, rehefa nihinana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao, 13 ary mihamaro ny ombinao sy ny ondry aman' osinao, ary mitombo koa ny volafotsinao sy ny volamenanao, ary mitombo ny fanananao rehetra,14 dia hiavonavona ny fonao, ka hohadinoinao Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin' ny tany Egypta, tamin' ny trano nahandevozana, 15 Izay nitondra anao tany amin' ny efitra lehibe sady mahatahotra, izay misy menaran' afo (heb.: na'hash saraf) sy maingoka, dia ny tany mangentana tsy misy rano, ary nampivoaka rano ho anao avy tamin' ny vatolampy afovato,"

Andalan-tsoratra ahitana azy ao amin' ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]

Firesahana azy mivantana[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny Baiboly dia ao amin' ny Bokin' i Isaia no ahitana ny firesahana ny amin' ny serafima:

"1Tamin' ny taona nahafatesan' i Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin' ny seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary ny ebaneban' akanjony nahafeno ny tempoly. 2Nisy serafima nitsangana teo amboniny, samy nanana elatra enina avy; ny roa nanaronany ny tavany, ny roa nanaronany ny tongony, ary ny roa nanidinany. 3Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe: Masina, masina, masina Jehovah, Tompon' ny maro; Henika ny voninahiny ny tany rehetra. 4Dia nihorohoro ny fanambanin' ny tokonana noho ny feon' ireo nanandratra ny feony; ary feno setroka ny trano. 5Dia hoy izaho: Lozako! maty aho! fa lehilahy maloto molotra, sady ato amin' ny firenena maloto molotra no itoerako, fa ny mpanjaka, dia Jehovah, Tompon' ny maro, no efa hitan' ny masoko. 6Dia nanidina nanatona ahy ny serafima anankiray nitondra vain' afo teny an-tànany, izay nalainy tamin' ny ny tandra avy teo amin' ny alitara. 7Ary natehiny ny vavako izany, ka hoy izy: Indro, efa nitehika tamin' ny molotrao io; ka dia afaka ny helokao, ary voavela ny fahotanao." (Isaia 6.1-7)

Firesahana zavatra mitovy aminy raha tsy izy tanteraka[hanova | hanova ny fango]

Ny ao amin' ny Bokin' i Zakaria (Zak. 1.5-11) dia miresaka ny amin' ny "zava-mananaina" manana tarehy maro

5 Ary teo aminy koa nisy toa endriky ny zava-manan' aina efatra. Ary ny fikery azy dia hoatra ny endrik' olona. 6 Ary samy nanana tarehy efatra sy elatra efatra avy izy. 7 Ary mahitsy ny tongony; ary ny faladiany dia tahaka ny faladian' ny ombilahy kely; ary mamirapiratra toy ny volon' ny varahina manganohano izy. 8 Ary nisy tanan' olona teo ambanin' ny elany teo amin' ny lafiny efatra, ary samy nanana ny tarehiny sy ny elany avy izy efatra. 9 Nifanendry ny elany; tsy niherika izy raha nandeha, fa samy nizotra tamin' izay hitsiny avy izy rehetra. 10 Ary ny toetry ny tarehiny dia tahaka ny tarehin' olona; ary tamin' ny ankavanany dia samy nanana ny tarehin' ny liona izy efatra, ary tamin' ny ankaviany dia samy nanana ny tarehin' omby, ary samy nanana ny tarehin' ny voromahery koa izy efatra. 11 Ary ny tarehiny sy ny elany dia nisaraka hatreo ambony: samy nisy roa nifanendry tamin' ny an' ny namany, ary ny roa nanarona ny tenany."

Torak' izany koa ny ao amin' ny Bokin' ny Fanambaràna (Apô. 4.6-8):

"6 Ary teo anoloan' ny seza fiandrianana dia nisy toa ranomasina fitaratra tahaka ny vato krystaly; ary teo afovoan' ny seza fiandrianana sy manodidina azy nisy zava-manan' aina efatra feno maso avokoa ny anoloany sy ny ivohony. 7 Ary ny zava-manan' aina voalohany dia tahaka ny liona, ary ny zava-manan' aina faharoa dia tahaka ny zanak' omby, ary ny zava-manan' aina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan' olona, ary ny zava-manan' aina fahefatra dia tahaka ny voromahery manidina. 8 Ary ny zava-manan' aina efatra dia samy nanana elatra enina avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny; ary tsy mitsahatra andro aman' alina izy manao hoe: Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra Tsitoha, Ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy."

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]