Aller au contenu

Fanoharana ny amin' ny voan-tsiparifary

Avy amin'i Wikipedia
Ilay fahavao mamafy voan-tsimparifary, sary natao manodidina ny taona 1540.

Ny Fanoharana ny amin' ny voan-tsiparifary dia fanoharana nataon' i Jesoa tantaraina ao amin' ny Evanjely araka an' i Matio (Mat 13.24-30) izay anohatana an' io ahi-dratsy io (tsimparifary) amin' ny olona mamafy hevitra ratsy sy korontana tsy hahatanteraka ny fandraisan' ny olona ny Fanjakan' ny Lanitra.

Izao ilay lahatsoratra:

24 Ary nanao fanoharana hafa koa taminy Izy ka nanao hoe: Ny fanjakan' ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbariny; 25 fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsimparifary teny amin' ny vary, dia lasa nandeha. 26 Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsimparifary. 27 Dia avy ny mpanompon-dralehilahy ka nanao taminy hoe: Tompoko, tsy voa tsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? koa avy taiza kosa ny tsimparifary? Dia hoy izy taminy: 28 Fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe: Koa tianao va handehananay hanongotra sy hanangona azy 29 Fa hoy izy: Tsia, fandrao, raha manongotra ny tsimparifary ianareo, dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. 30 Aoka ihany hiara-maniry izy roroa ambara-pihavin' ny fararano; ary amin' ny fararano dia holazaiko amin' ny mpijinja hoe: Angony aloha ny tsimparifary, ka ataovy amboarany mba hodorana; fa ny vary dia taomy ho any an-tsompitro. (Mat 13.24-30, Ny Baiboly).

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]