Fahagagana nataon'i Jesoa

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Nampahiratra ilay teraka jamba i Jesoa, sary nataon'i Nicolas Colombel

Ny fahagagana nataon'i Jesoa dia ireo zava-niseho tsy araka ny lalànan'ny natiora izay notanterahin'i Jesoa araka ny Testamenta Vaovao. Araka ny voasoratra ao amin'ireo Evanjely dia nanao fahagagana i Jesoa ka nitana toerana lehibe izany. Nisy fanasitranana mahagaga sy famoahana demonia vokatry ny finoana. Nisy koa ny fanovana ny rano ho divay tamin'ny fampakaram-bady tao Kanà. Nisy ny fananganana amin'ny maty sahala amin'ny an'i Lazarosy (na Lazara), ny fampitomboana ny mofo sy ny hazandrano.

Ny Evanjely dia ahitana karazana fahagagana telo notanterahin'i Jesoa, dia ny fandroahana fanahy ratsy sy ny fanasitranana aretina ary ny fanehoana zava-mahatalanjona eo amin'ny zavaboary [1]. Ao amin'ny Evanjelin'i Joany dia antsoina hoe "famantarana" ny fahagagana sady io evanjely io dia manantitra ny asan'Andriamanitra izay ao ambadik'ireo fahagagana ireo[2]. Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty no fahagagana lehibe indrindra ka io no ivon'ny finoan'ny Kristiana. Ao amin'ny Testamenta Vaovao i Jesoa dia manazava fa ny fahagagana dia tenteraka amin'ny alalan'ny finoana an' Andriamanitra, araka ny hita ao amin'ny Evanjelin'i Matio (Matio 17.20)[1][3].

Lisitr' ireo fahagagana nataon' i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Laharany Zava-nitranga Araka an' i Matio Araka an' i Marka Araka an'i Lioka Araka an'i Joany
1 Fampakaram-bady tao Kanà Joa 2. 1-11
2 Fanasitranana ilay lehilahy misy demonia tao Kafarnahoma Mar 1. 21-28 Lio 4. 31-37
3 Ilay jono mahagaga Lio 5. 1-11
4 Fanaganan-kovelona tao Naina Lio 7. 11-17
5 Fanasitranana lehilahy boka Mat 8. 1-4 Mar 1. 40-45 Lio 5. 12-16
6 Fanasitranana ny mpanompon' ilay miaramila rômana Mat 8. 5-13 Lio 7. 1-10
6 Fanasitranana ny zanak' ilay manamboninahitra Joa 4. 46-54
7 Fanasitranana ny rafozam-bavin'i Petera Mat 8. 14-15 Mar 1. 29-34 Lio 4. 38-41
8 Fandroahana fanahy ratsy tao Kapernahoma Mat 8. 16-17 Mar 1. 32-34 Lio 4. 40-41
9 Fampitsaharana ny rivo-mahery Mat 8. 23-27 Mar 4. 35-41 Lio 8. 22-25
10 Fandroahana demonia tao amin'ireo Gadarebiana Mat 8. 28-34 Mar 5. 1-20 Lio 8. 26-39
11 Fanasitranana ilay mararin'ny paralisisa Mat 9. 1-8 Mar 2. 1-12 Lio 5. 17-26
12 Fanaganan-kovelona ny zanaka vavin'i Jairo Mat 9. 18-26 Mar 5. 21-43 Lio 8. 40-56
13 Fanasitranana ilay vehivavy very ra Mat 9. 20-22 Mar 5. 24-34 Lio 8. 43-48
14 Fanasitranana ireo jamba roalahy Mat 9. 27-31
15 Fanasitranana ilay olona misy demonia moana Mat 9. 32-34
16 Fanasitranana tao amin'ny dobon'i Betesda Joa 5. 1-18
17 Fanasitranana ilay lehilahy malemy tanana Mat 12. 9-13 Mar 3. 1-6 Lio 6. 6-11
18 Fandroahana fanahy ratsy tamin'ilay jamba sy moana Mat 12. 22-28 Mar 8. 20-30 Lio 11. 14-23
19 Fanasitranana ilay vehivavy mivoko-damosina Lio 13. 10-17
20 Fampitomboana ny mofo hamokisana lehilahy miisa 5 000. Mat 14. 13-21 Mar 6. 31-34 Lio 9. 10-17 Joa 6. 5-15
21 Nitsangantsangana teny ambony rano i Jesoa Mat 14. 22-33 Mar 6. 45-52 Joa 6. 16-21
22 Fanasitranana olona maro tao Genesareta Mat 14. 34-36 Mar 6. 53-56
23 Fanasitranana ny zanaka vavin'ilay vehivavy kanaanita Mat 15. 21-28 Mar 7. 24-30
24 Fanasitranana olona marenina tao Dekapolisy Mar 7. 31-37
25 Fampitomboana ny isan'ny mofo hamokisana lehilahy miisa 4 000 Mat 15. 32-39 Mar 8. 1-9
26 Fanasitranana ilay olona jamba tao Betsaida. Mar 8. 22-26
27 Fiovan-tarehin'i Jesoa Mat 17. 1-13 Mar 9. 2-13 Lio 9. 28-36
28 Fanasitranana ilay olona torantorana Mat 17. 14-21 Mar 9. 14-29 Lio 9. 37-49
29 Ilay vola tao am-bavan'ny trondro Mat 17. 24-27
30 Fanasitranana ilay lehilahy feno edema Lio 14. 1-6
31 Fanasitranana ireo boka folo Lio 17. 11-19
32 Fanasitranana ilay teraka jamba Joa 9. 1-12
33 Fanasitranana ilay jamba (roa) teo akaikin'i Jerikô Mat 20. 29-34 Mar 10. 46-52 Lio 18. 35-43
34 Fanaganan-kovelona an'i Lazara Joa 11. 1-44
35 Ilay aviavy tsy namoa Mat 21. 18-22 Mar 11. 12-14
36 Fanasitranana ny sofin'ilay mpanompo Lio 22. 49-51
37 Ilay jono mahagaga ao amin'ny Evanjelin'i Joany Joa 21. 1-24

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]

  1. 1,0 et 1,1 Funk, Robert W. and the Jesus Seminar. The acts of Jesus: the search for the authentic deeds of Jesus. HarperSanFrancisco. 1998. Introduction, p. 1–40
  2. William Temple, Readings in St John's Gospel (p. 33)
  3. "Ary hoy Jesosy taminy: Noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany; fa lazaiko aminareo marina tokoa: Raha manana finoana hoatra ny voan-tsinapy iray aza ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe: Mifindrà erỳ , dia hifindra izy; ary tsy hisy tsy ho hainareo hatao." (Matio 17.20).